Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego- Klasztor

OŚ.6241.2.24.2019.2020

Głubczyce, dnia 5 stycznia 2021r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GŁUBCZYCKIEGO

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego

 

Działając na podstawie z art. 49 § 2 i art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.)

 

podaję do wiadomości

 

że została wydana decyzja nr OŚ.6241.2.23.2019.2020.2021 z dnia 5.01.2021 r.  umarzająca   w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji określającej dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych  w Głubczycach przy ul. Zakonnej 6 – z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

 

Informuję, że Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Ochrony Środowiska  i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, pokój nr 304,305 ; tel.: 77/4053672, w godzinach pracy urzędu tj.: poniedziałki   w godz. 730-1600 i piątki w godz. 730-1500, wtorki, środy i czwartki w godz. 730-1530 oraz złożyć odwołanie na w/w adres Urzędu w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie niniejsze zostaje  podane  do  publicznej  wiadomości poprzez zamieszczenie   w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Głubczycach.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron o wydanej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zgodnie z art. 49 b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.