Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIA 2021 ROK

NR I TYTUŁ ZARZĄDZENIA INFORMACJA O ZMIANACH STATUS AKTU
NR 1/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2016 Starosty Głubczyckiego z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Głubczycach do kontroli wewnętrznej dokumentów    AKTYWNY
NR 2/2021 w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2021 roku   AKTYWNY
NR 3/2021 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2021 roku   AKT WYGASŁ
NR 4 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2021 roku   AKT WYGASŁ
NR 5/2021 w sprawie aktualizacji "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Starostwa Powiatowego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny"   AKTYWNY
NR 6/2021 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych w ramach I etapu inwestycji pn. Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Głubczycach w związku z realizacją projektu: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II" w ramach RPO WO 2014 - 2020   AKT WYGASŁ
NR 7 w sprawie przeprowadzenia częściowej inwentaryzacji środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKT WYGASŁ
NR 8 w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i sposób postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych   AKTYWNY
NR 9 w sprawie zmiany regulaminu korzystania ze środków transportu w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKTYWNY
NR 10 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania "Wykonanie projektów:- wewnętrznej instalacji gazowej od szafki gazowej do budynku przy ul. Raciborskiej 17 w Głubczycach,- wewnętrznej instalacji gazowej od szafki gazowej do budynku przy ul. Raciborskiej 19 w Głubczycach."  

AKT

WYGASŁ

NR 11 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości   AKTYWNY
NR 12 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2019 Starosty Głubczyckiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Głubczycach   AKTYWNY
NR 13 w sprawie powołania geodety – projektanta wymiany gruntów w obrębach ewidencyjnych: Dzielów, Baborów gmina Baborów, Rogożany, Wojnowice, Nowa Cerekwia gmina Kietrz, powiat Głubczyce   AKTYWNY
NR 14 w sprawie zmiany regulaminu korzystania ze środków transportu w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKTYWNY
NR 15 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych w ramach zadania „Budowa instalacji gazowej w zakresie od układu pomiarowego do układu odcinającego gaz na elewacjach budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach przy ul. Raciborskiej 17 oraz 19”.   AKTYWNY
NR 16 w sprawie powołania komisji do odbioru dokumentacji   AKTYWNY
NR 17 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Powiatowej Komisji Ruchu Drogowego   AKTYWNY
NR 18 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych w ramach inwestycji pn. Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach w związku z realizacją projektu: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego- Etap II" w ramach RPO WO 2014-2020.   AKTYWNY
NR 19 w sprawie w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości   AKTYWNY
NR 20 w sprawie zasad przyjęcia (polityki) rachunkowości   AKTYWNY
NR 21 w sprawie powołania komendanta Społecznej Straży Rybackiej   AKTYWNY
NR 22 w sprawie powołania komisji do odbioru robót polegających na prowadzeniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją inwestycji -Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach   AKTYWNY
NR 23 w sprawie regulaminu obsługi drogą elektroniczną wniosków komorników o udzielenie informacji dotyczących stanu majątkowego dłużnika lub umożliwiających identyfikację składników jego majątku na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków dla obszaru powiatu głubczyckiego.   AKTYWNY
NR 24 w sprawie regulaminu obsługi drogą elektroniczną wniosków rzeczoznawców majątkowych o udostępnianie danych z Rejestru Cen oraz wniosków o wgląd do zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków dla obszaru powiatu głubczyckiego   AKTYWNY
NR 25 w sprawie regulaminu obsługi prac geodezyjnych drogą elektroniczną   AKTYWNY
NR 26 w sprawie zmiany zarządzenia nr 33/2019 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Głubczycach   AKTYWNY
NR 27 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania "Projekt boiska wielofunkcyjnego z elementami poprawiającymi dostępność dla osób niepełnosprawnych w miejscu obecnego boiska ZSM Głubczyce"   AKTYWNY
NR 28 w sprawie powołania komisji do odbioru opracowanego studium wykonalności dla projektu "Projekt boiska wielofunkcyjnego z elementami poprawiającymi dostępność dla osób niepełnosprawnych w miejscu obecnego boiska ZSM Głubczyce"   AKTYWNY
NR 29 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia naboru na stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Budownictwa i Architektury w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKT WYGASŁ
NR 30 w sprawie zasad przyjęcia (polityki) rachunkowości   AKTYWNY
NR 31 w sprawie zasad przyjęcia (polityki) rachunkowości   AKTYWNY
NR 32 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Głubczycach na kadencję 2019 - 2023   AKTYWNY
NR 33 w sprawie zmiany Regulaminu korzystania ze środków transportu w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKTYWNY
NR 34 w sprawie powołania komisji do odbioru dokumentacji   AKTYWNY
NR 35 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia naboru na stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Geodezji i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKT WYGASŁ
NR 36 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości na zbycie majątku powiatu głubczyckiego   AKTYWNY
NR 37 w sprawie ustalenia składu Komisji powołanej do dokonania oceny i wydzielenia do wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej powstałej w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Głubczycach   AKTYWNY
NR 38 w sprawie ustalenia składu Komisji powołanej do dokonania oceny i wydzielenia do wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej powstałej w Wydziale Finansowo - Budżetowym Starostwa Powiatowego w Głubczycach   AKTYWNY
NR 39 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia naboru na stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Budownictwa i Architektury w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKT WYGASŁ
NR 40 w sprawie powołania komisji do odbioru prac polegających na pełnieniu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji -Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach w związku z realizacją projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego-Etap II" w ramach RPO WO 2014-2020.   AKTYWNY
NR 41 w sprawie powołania komisji do odbioru pogwarancyjnego robót budowlanych w ramach zadania „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach (stara część wraz ze starą salą gimnastyczna) przy ul. Kochanowskiego 22 w Głubczycach wraz z wymianą pieca C.O.”.   AKTYWNY
NR 42 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia naboru na stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Budownictwa i Architektury w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKTYWNY
NR 43 w sprawie powołania komisji nagród dla nauczycieli   AKTYWNY
NR 44 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości   AKTYWNY
NR 45 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości   AKTYWNY
NR 46 w sprawie zmiany Regulaminu korzystania ze środków transportu w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKTYWNY
NR 47 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania "Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 dla części gminy Branice"   AKTYWNY
NR 48 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Głubczycach

zm. Zarządzeniem nr 60/2022

uchylone Zarządzeniem Nr 35/2023 z 16.06.2023 r.

AKT WYGASŁ
NR 49 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości    AKTYWNY
NR 50 w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKTYWNY
NR 51 w sprawie w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości   AKTYWNY
NR 52 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/20216 Starosty Głubczyckiego z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Głubczycach do kontroli wewnętrznej dokumentów    AKTYWNY
NR 53 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 68/2020 Starosty Głubczyckiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w  powołania zespołu do przygotowania szczegółowych wymagań bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego oraz procedur bezpiecznej eksploatacji tego systemu w Starostwie Powiatowym w Głubczycach uchylone Zarządzeniem nr 42/2023 z 20.07.2023 r. AKTYWNY
NR 54 w sprawie dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Głubczycach w 2022 r.   AKTYWNY
NR 55 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości   AKTYWNY
NR 56 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania "Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 dla części gminy Głubczyce"   AKTYWNY
NR 57 w sprawie zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” w Starostwie Powiatowym w Głubczycach uchylone Zarządzeniem nr 43/2023 z 20.07.2023 r. AKT WYGASŁ
NR 58 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości   AKTYWNY