Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Benedykt Pospiszyl

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osoba prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty1

 

Branice, dnia 28.04.2021 r.

Uwaga:

 1. Osoba  składająca  oświadczenie   obowiązana   jest   do   zgodnego  z  prawdą,  starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
 2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy” .
 3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego wspólnością majątkową.
 4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
 5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
 6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce położenia nieruchomości.

 

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), .....................................Benedykt Augustyn Pospiszyl......................................................................

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ..28 maja 1960 r........................ w Kietrzu........................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

..........Zespół Szkół  Medycznych w Branicach – Dyrektor ..........................................................................................

 (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 ) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                                    o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

 • środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ................nie dotyczy....................................................................

........................................................................................................................................................................................

 • środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ...................nie dotyczy .................................................................

.........................................................................................................................................................................................

 • papiery wartościowe: .............................................................nie dotyczy ....................................................................

.............................................. na kwotę: ................................nie dotyczy ..............................................................

II.

 1. Dom o powierzchni: ..350................... m2, o wartości: .....300.000 zł.................... tytuł prawny: ...współwłasność ....
 2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy... m2, o wartości: ..nie dotyczy................ tytuł prawny: .....nie dotyczy ........
 3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ......rolne..........................................., powierzchnia: .........1,25 ha............................................

o wartości: ..........50.000 zł .....................................................................................................................................

rodzaj zabudowy: budynek gospodarczy, wiata, garaż .......................................................................................

tytuł prawny: współwłasność .................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...przychód – 6.000,- zł, dochód – 3.000,- zł.

 1. Inne nieruchomości:

powierzchnia: 1) działka budowlana zabudowana domem – 0,11 ha

   2) działka budowlana zabudowana domem – 0,22 ha

 

o wartości: ...1) 100.000,- zł

2) 150.000,- zł

tytuł prawny: .......współwłasność...........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

 

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: ........nie dotyczy ........................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ...............nie dotyczy .......................................................

................................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...............nie dotyczy ...................................

 

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji: .......nie dotyczy ...........................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ............nie dotyczy ...................................................................

................................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....nie dotyczy ....................................................

 

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w  drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

....................................................................nie dotyczy ........................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

 

VI.

 1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ...nie dotyczy ...............

.........................................................................................................................................................................................

 • osobiście .......nie dotyczy .......................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

 • wspólnie z innymi osobami ...... nie dotyczy .........................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...... nie dotyczy ........................

 1. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy

podać formę prawną i przedmiot działalności): ........................... nie dotyczy ....................................................

.........................................................................................................................................................................................

 • osobiście ................................................................................. nie dotyczy ............................................................

.........................................................................................................................................................................................

 • wspólnie z innymi osobami ...................................................... nie dotyczy .........................................................

.........................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .... nie dotyczy ...........................................

 

 

 

 

VII.

 1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ................... nie dotyczy ...............................................................

.........................................................................................................................................................................................

 

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy): ................................... nie dotyczy .............................................................

.........................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........................ nie dotyczy ..........................................................

.........................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .................... nie dotyczy ..........................................................

.........................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .... nie dotyczy .............................................

 1. W spółdzielniach: ....................................................................................... nie dotyczy ...............................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy): ................................................ nie dotyczy ...............................................

.........................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .................................... nie dotyczy ..............................................

.........................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ............................... nie dotyczy ..........................................

.........................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..... nie dotyczy ............................................

 1. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: .............................. nie dotyczy ........................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....................................................... nie dotyczy .........................................

.........................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......................................... nie dotyczy ..........................................

.........................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................................... nie dotyczy .........................................

.........................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......... nie dotyczy .......................................

 

VIII.

Inne  dochody  osiągane   z   tytułu   zatrudnienia   lub   innej   działalności  zarobkowej   lub  zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Zespół  Szkół Medycznych w Branicach – zatrudnienie 87.076,99 zł

Centrum Kształcenia Furtacz – umowa zlecenie                   192,00 zł

Szutowicz – prawa autorskie                                               1.000,00 zł

WSHE w Brzegu – umowa zlecenie                                   3.280,00 zł

WSHE w Brzegu – prawa autorskie                                    1.690,00 zł

Dieta radnego                                                                     21.736,00 zł

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

 

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): Kamper Fiat Ducato 1993 – 20.000,- zł

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):       nie dotyczy

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ....................................................................................................................................................................................................

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):

 1.  
 2. nie dotyczy
 3.  
 4.  

 

 

 

 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

 

.....Branice, 28.04.2021 r......................................                                       ...............................................................

(miejscowość, data)                                                                                     (podpis)

 

1 Niewłaściwe skreślić.

2 Nie dotyczy działalności wytwórczej  w  rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej  i  zwierzęcej, w  formie  i  zakresie

gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych