Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wiesław Bednarski

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty1

Głubczyce, dnia 20 kwietnia 2021 r.

                                                     (miejscowość)

Uwaga:

1.   Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.

2.   Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

3.   Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4.   Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5.   Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.   W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), Wiesław Bednarski,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 31 marca 1962 r. w Kietrzu.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczona odpowiedzialnością - Prezes Zarządu

....................................…………………………………………………………………........................................................................

......................................................................................…………………………..............................................................,

                                                   (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 130.000,00 zł ......................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

– środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie posiada ..................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

– papiery wartościowe: nie posiada ............................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

........................... na kwotę: ................................................................... ……......................................................

II.

1. Dom o powierzchni: … nie posiada ….. m2, o wartości: -------. tytuł prawny: ....--------....................

2. Mieszkanie o powierzchni: . nie posiada.. m2, o wartości: .......---..... tytuł prawny: ……------….......

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ................. nie posiada............, powierzchnia: ................------------...................

o wartości: .....--------------................................................................................................................

rodzaj zabudowy: ..........-----------------.………………............................................................................................

tytuł prawny: ......----------------.......................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...........nie dotyczy ........

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: .......... nie posiada...........................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

o wartości: ......... nie dotyczy.........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

tytuł prawny: ..........nie dotyczy ......................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: ..... nie posiada........

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ............ nie dotyczy.........................................

................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .... nie dotyczy..............................

................................................................................................................................................................................

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji: ...... nie posiada............

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ......nie dotyczy ..............................................

................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............nie dotyczy ...........................

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .......nie dotyczy ...........

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ..........................

............................................................................................................................................................................

– osobiście ...........nie dotyczy .........................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

– wspólnie z innymi osobami ........... nie dotyczy.................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: . nie dotyczy....

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ...... nie dotyczy...........................................

...........................................................................................................................................................................

– osobiście .... nie dotyczy......................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

– wspólnie z innymi osobami ........ nie dotyczy.......................................................................

.........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .... nie dotyczy......................

............................................................................................................................................................................

 

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .......… Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczona odpowiedzialnością - Prezes Zarządu

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): ........29.06.2007 ..................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy.....................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....... nie dotyczy..........................................................

..........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....141.153,53 zł..........................

2. W spółdzielniach: ............ nie dotyczy................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): .......... nie dotyczy...................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ..... nie dotyczy.................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .......... nie dotyczy.......................................................

..........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ................... nie dotyczy..........

............................................................................................................................................................................

3. W fundacjach prowadzących działalność  gospodarczą: ...... nie dotyczy...........................................

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): ................... nie dotyczy.................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .............. nie dotyczy.........................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ........... nie dotyczy..................................................

..........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......... nie dotyczy.....................

............................................................................................................................................................................

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: .......... nie dotyczy.........................................................

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): samochód osobowy BMW 535D z 2006 r. wartość 30.000,00 zł .

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): .............

nie dotyczy .......................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

 

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: 

................................................................................................................................................................................

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):

1. .... nie dotyczy.............................................................................................................................................

2. ...... nie dotyczy...................................................................................................................................................

3. ....... nie dotyczy........................................................................................................................................

4. ..... nie dotyczy.............................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Głubczyce 20.04.2021 r.                                                                                                         ..........................................

(miejscowość, data)                                                                                                                                (podpis)

____________________________

1  Niewłaściwe skreślić.

2  Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3  Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.