Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 24/2021 Starosty Głubczyckiego z dnia 20-05-2021 w sprawie regulaminu obsługi drogą elektroniczną wniosków rzeczoznawców majątkowych o udostępnianie danych z Rejestru Cen oraz wniosków o wgląd do zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków dla obszaru powiatu głubczyckiego

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) w związku z art. 7d pkt 1 lit. b oraz art. 40a ust. 1, art. 40b ust. 1 pkt 5, art. 40c ust. 1 i 4 oraz art. 40e ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1.Przepisy ogólne
§ 1. Zarządzenie stanowi regulamin obsługi drogą elektroniczną wniosków rzeczoznawców majątkowych o udostępnianie danych z Rejestru Cen oraz wniosków o czasowy wgląd do zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków dla obszaru powiatu głubczyckiego, zwany dalej regulaminem.
§ 2. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez aplikację Geo-Info i.Rzeczoznawca , udostępnioną w sieci Internet pod adresem www.cuw.opole.pl oraz warunki świadczenia tych usług.
§ 3. Ilekroć w regulaminie bez bliższego określenia jest mowa o:
1) aplikacji – należy przez to rozumieć aplikację Geo-Info i.Rzeczoznawca, udostępnioną za pośrednictwem sieci Internet;
2) usługodawcy – należy przez to rozumieć Starostę Głubczyckiego;
3) usługobiorcy – należy przez to rozumieć osobę rzeczoznawcy majątkowego, posiadającego uprawnienia zawodowe potwierdzone wpisem do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych prowadzonego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, który korzysta z usługi świadczonej elektronicznie przez usługodawcę;
4) usługobiorcą w rozumieniu niniejszego regulaminu może być również przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie szacowania nieruchomości z zastrzeżeniem, że do korzystania z aplikacji zostaną upoważnione w imieniu takiego przedsiębiorcy wyłącznie osoby rzeczoznawców majątkowych posiadających uprawnienia zawodowe potwierdzone wpisem do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych prowadzonego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa,
5) umowie – należy przez to rozumieć umowę o obsługę wniosków rzeczoznawców majątkowych o udostępnianie danych z Rejestru Cen oraz wniosków o wgląd do zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków dla obszaru powiatu głubczyckiego z wykorzystaniem aplikacji Geo-Info i.Rzeczoznawca;
6) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052).
7) CUW należy przez to rozumieć portal Centrum Usług Wspólnych udostępniony w sieci Internet pod adresem https://cuw.mapy.opolskie.pl, stanowiący witrynę internetową dla obszaru województwa opolskiego, zapewniającą dostęp do jawnych i powszechnie dostępnych zbiorów danych przestrzennych, wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnionych przez inne podmioty publiczne, a także zapewniającą dostęp do usług udostępniania danych w tym usług świadczonych drogą elektroniczną przez Starostę Głubczyckiego przez aplikację Geo-Info i.Rzeczoznawca.
Rozdział 2.Rodzaj izakres świadczonych usług
§ 4. 1. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom aplikację w celu obsługi w trybie chronionym wniosków rzeczoznawców majątkowych o udostępnianie danych z Rejestru Cen oraz wniosków o wgląd do zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków. Aplikacja w zakresie świadczenia usług może być wspierana przy pomocy innych środków komunikacji elektronicznej – w szczególności w postaci serwera FTP oraz poczty elektronicznej. 2. Aplikacja nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych wtyczek, programów czy apletów bezpośrednio na komputerze użytkownika.
§ 5. Aplikacja umożliwia usługobiorcom:
1) filtrowanie Rejestru Cen oraz tworzenie raportów,
2) pobieranie danych z Rejestru Cen w formie elektronicznej
3) przeglądanie danych wyszukanych obiektów i zaznaczanie ich na mapie,
4) czasowy wgląd do zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków (dalej czasowy dostęp do dowodów zmian),
5) ustalenie przez usługodawcę należnej opłaty, wystawienie i udostępnienie usługobiorcy Dokumentu Obliczenia Opłaty w postaci elektronicznej w sposób umożliwiający jego wydruk,
6) pobranie i wydruk Dokumentu Obliczenia Opłaty przez usługobiorcę,
7) wydanie przez usługodawcę licencji w postaci elektronicznej określającej uprawnienia usługobiorcy do udostępnionych danych i dokumentów oraz wygenerowanie jej w sposób umożliwiający wydruk;
8) pobranie i wydruk licencji przez usługobiorcę;
9) podgląd wszystkich złożonych przez usługobiorcę wniosków,

§ 6. Aplikacja zapewnia wzajemną komunikację usługodawcy i usługobiorcy w zakresie związanym z obsługą wniosków składanych przez aplikację i w tym zakresie stanowi Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w rozumieniu § 45 Instrukcji kancelaryjnej (Dz. U. z 2011 r. poz. 67).

Rozdział 3.Warunki świadczenia usług
§ 7. Do korzystania przez usługobiorcę z usług, o których mowa w rozdziale 2, niezbędne są:
1) dostęp do sieci Internet,
2) zawarcie umowy przez usługobiorcę z usługodawcą,
3) założenie indywidualnego konta użytkownika (logina) w portalu CUW dla osób, które będą korzystały z funkcjonalności aplikacji w imieniu i na rzecz usługobiorcy,
4) posiadanie indywidualnych kont poczty elektronicznej przez osoby, które będą korzystały z funkcjonalności aplikacji w imieniu i na rzecz usługobiorcy.

§ 8. 1. Dostęp do aplikacji wymaga zalogowania się osoby, która będzie korzystała z funkcjonalności aplikacji w imieniu i na rzecz usługobiorcy w portalu CUW i wybrania Starosty Głubczyckiego jako adresata usług. 2. Usługodawca zastrzega, że działania w aplikacji mogą być na bieżąco monitorowane oraz będą w pełni lub częściowo rejestrowane.
§ 9. Uwierzytelnianie usługobiorcy w aplikacji następuje na podstawie danych logowania w CUW.
§ 10. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z aplikacji wyłącznie w zakresie zgodnym z umową i niniejszym regulaminem; usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Rozdział 4.Opłaty za świadczone usługi
§ 11. 1. Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne, natomiast zgodnie z art. 40a ust. 1 i art. 40b ust. 1 pkt 5 ustawy opłatom podlega udostępnianie danych z Rejestru Cen oraz czasowy dostęp do dowodów zmian. 2. Zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy opłata pobierana jest przed udostępnieniem danych lub przez zapewnieniem czasowego dostępu do dowodów zmian.
3. Opłatę wnosi się przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub gotówką w filii banku obsługującego powiat głubczycki.
4. W aplikacji została zaimplementowana usługa płatności elektronicznej Paybynet firmy K.I.R. S.A., której regulamin jest prezentowany podczas korzystania z usługi każdorazowo przed kliknięciem „zapłać’’.
5. Dokonanie przez usługobiorcę płatności za pomocą usługi Paybynet skutkuje automatycznym odblokowaniem udostępnionych danych i dokumentów.
6. Zastrzega się, że z tytułu świadczenia usługi Paybynet firma K.I.R. S.A. pobiera prowizję od wpłacającego, której wysokość wyświetlana jest każdorazowo na ekranie wyboru banku w systemie Paybynet. Prowizja pobierana jest automatycznie z chwilą dokonania płatności.

Rozdział 5.Warunki zawierania irozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 12. 1. Umowa zawierana jest na pisemny wniosek usługobiorcy złożony usługodawcy. 2. Warunki i tryb rozwiązywania umowy określają postanowienia umowy.

Rozdział 6.Tryb postępowania reklamacyjnego
§ 13. W przypadku wystąpienia awarii aplikacji usługobiorca winien zgłosić ten fakt usługodawcy na adres poczty elektronicznej .
Rozdział 7.Przepisy końcowe
§ 14. Niniejszy Regulamin podlega publikacji na stronie internetowej § 15. 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie. 2. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronie internetowej 3. Pierwsze skorzystanie przez usługobiorcę z aplikacji po wejściu w życie zmian w Regulaminie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego tych zmian.
4. W przypadku braku akceptacji zmian w regulaminie usługobiorca zawiadamia o tym pisemnie usługodawcę. Zawiadomienie usługobiorcy jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy z dniem wejścia w życie zmian w regulaminie.

§ 16. Wykonanie zarządzenia – w tym zawieranie umów z usługobiorcami - powierza się Wydziałowi Geodezji i Nieruchomości
§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu produkcyjnego uruchomienia CUW w ramach realizacji projektu „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”.


Starosta Głubczycki

Piotr Soczyński

 

PDF   Zarządzenie Nr 24/2021 Starosty Głubczyckiego z dnia 20-05-2021 w sprawie regulaminu obsługi drogą elektroniczną wniosków rzeczoznawców majątkowych o udostępnianie danych z Rejestru Cen oraz wniosków o wgląd do zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sąd.pdf (280,46KB)