Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 25/2021 Starosty Głubczyckiego z dnia 21-05-2021 w sprawie regulaminu obsługi prac geodezyjnych drogą elektroniczną

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) w związku z art. 12 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3, art. 40 e ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1.Przepisy ogólne
§ 1. Zarządzenie stanowi regulamin obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych zgłoszonych Staroście Głubczyckiemu drogą elektroniczną, zwany dalej regulaminem.
§ 2. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez aplikację Geo-Info i.Kerg , udostępnioną w sieci Internet pod adresami:
1) dla prac zgłoszonych od 31 lipca 2020 r.: 2) dla prac zgłoszonych przed 31 lipca 2020 r.: oraz warunki świadczenia tych usług.
§ 3. Ilekroć w regulaminie bez bliższego określenia jest mowa o:
1) aplikacji – należy przez to rozumieć aplikację Geo-Info i.Kerg , udostępnioną za pośrednictwem sieci Internet;
2) usługodawcy – należy przez to rozumieć Starostę Głubczyckiego;
3) usługobiorcy – należy przez to wykonawcę prac geodezyjnych, który korzysta z usługi świadczonej elektronicznie przez usługodawcę;
4) umowie – należy przez to rozumieć umowę o obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych drogą elektroniczną z wykorzystaniem aplikacji Geo-Info i.Kerg ;
5) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
6) CUW – należy przez to rozumieć portal Centrum Usług Wspólnych udostępniony w sieci Internet pod adresem https://cuw.mapy.opolskie.pl, stanowiący witrynę internetową dla obszaru województwa opolskiego, zapewniającą dostęp do jawnych i powszechnie dostępnych zbiorów danych przestrzennych, wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnionych przez inne podmioty publiczne, a także zapewniającą dostęp do usług udostępniania danych w tym usług świadczonych drogą elektroniczną przez Starostę Głubczyckiego przez aplikację Geo-Info i.Kerg.
Rozdział 2.Rodzaj izakres świadczonych usług
§ 4. Usługodawca udostępnia usługobiorcom aplikację w celu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych. Aplikacja w zakresie świadczenia usług może być wspierana przy pomocy innych środków komunikacji elektronicznej – w szczególności w postaci serwera FTP oraz poczty elektronicznej.
§ 5. Usługodawca poprzez aplikację świadczy usługi danych przestrzennych polegające na:
1) usłudze przeglądania,
2) usłudze wyszukiwania,
3) usłudze pobierania.

§ 6. Aplikacja obsługuje następujące etapy obsługi prac geodezyjnych:
1) zgłoszenie pracy przez usługobiorcę,
2) uzupełnienie zgłoszenia prac przez:
a) zwiększenie obszaru objętego tym zgłoszeniem o obszar bezpośrednio do niego przyległy;

b) wydłużenie przewidywanego terminu przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy;

c) zmianę kierownika zgłoszonych prac geodezyjnych;

d) zgłoszenie wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, o ile prace te są niezbędne do realizacji celu zgłoszonych prac geodezyjnych.


3) ustalenie przez usługodawcę należnej opłaty, wystawienie i udostępnienie usługobiorcy Dokumentu Obliczenia Opłaty w postaci elektronicznej w sposób umożliwiający jego wydruk,
4) pobranie i wydruk Dokumentu Obliczenia Opłaty przez usługobiorcę,
5) udostępnienie usługodawcy przez usługobiorcę informacji o innych zgłoszonych pracach geodezyjnych wykonywanych na obszarze objętym zgłoszeniem,
6) udostępnienie usługodawcy przez usługobiorcę w formie elektronicznej materiałów zasobu dotyczących danego zgłoszenia prac oraz wskazanych w pisemnych wystąpieniach usługobiorców dodatkowych materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac,
7) przekazanie zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych oraz złożenie operatu elektronicznego,
8) poinformowanie wykonawcy o wyniku weryfikacji oraz przekazanie usługobiorcy przez usługodawcę protokołu weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych.

§ 7. 1. Aplikacja zapewnia wzajemną komunikację usługodawcy i usługobiorcy w zakresie związanym z obsługą zgłoszonej pracy geodezyjnej i w tym zakresie stanowi Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w rozumieniu § 45 Instrukcji kancelaryjnej (Dz. U. z 2011 r. poz. 67). 2. Usługobiorca może przekazywać usługodawcy wyniki prac geodezyjnych w postaci zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych poprzez aplikację w formacie giv z wykorzystaniem funkcji „plik wymiany”.
3. Stanowiące wyniki prac geodezyjnych operaty elektroniczne usługobiorca będzie przekazywał usługodawcy z wykorzystaniem funkcjonalności aplikacji, dedykowanej do przekazania operatu – po jej wdrożeniu
4. Do czasu wdrożenia funkcjonalności, o której mowa w punkcie 3 usługobiorca będzie przekazywał usługodawcy zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych w formacie gml oraz operaty elektroniczne na udostępnioną w tym celu przez usługodawcę skrzynkę elektroniczną o adresie
Rozdział 3.Warunki świadczenia usług
§ 8. Do korzystania przez usługobiorcę z usług, o których mowa w rozdziale 2, niezbędne są:
1) dostęp do sieci Internet,
2) zawarcie umowy przez usługobiorcę z usługodawcą,
3) założenie indywidualnych kont użytkowników (loginów) w portalu CUW dla osób, które będą korzystały z funkcjonalności aplikacji w imieniu i na rzecz usługobiorcy,
4) posiadanie indywidualnych kont poczty elektronicznej przez osoby, które będą korzystały z funkcjonalności aplikacji w imieniu i na rzecz usługobiorcy.

§ 9. 1. Dostęp do aplikacji wymaga zalogowania się osoby, która będzie korzystała z funkcjonalności aplikacji w imieniu i na rzecz usługobiorcy w portalu CUW i wybrania Starosty Głubczyckiego jako adresata usług. 2. Usługodawca zastrzega, że działania w aplikacji mogą być na bieżąco monitorowane oraz będą w pełni lub częściowo rejestrowane.
§ 10. Uwierzytelnianie usługobiorcy w aplikacji następuje na podstawie danych logowania w CUW.
§ 11. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z aplikacji wyłącznie w zakresie zgodnym z umową; usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Rozdział 4.Opłaty za świadczone usługi
§ 12. Dostęp do usług danych przestrzennych opisanych w § 5 pkt 1 i 2 oraz korzystanie z aplikacji w zakresie opisanym w § 6 pkt 1-4 oraz 6 i 7 jest dla usługobiorcy bezpłatny.
§ 13. 1. Dostęp do usługi danych przestrzennych opisanej w § 5 pkt 3 i do korzystania z aplikacji w zakresie opisanym w § 6 pkt 5 zgodnie z art. 40a ust. 1 ustawy jest odpłatny na warunkach wskazanych w ustawie. 2. Zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy opłata pobierana jest przed pobraniem uzgodnionych materiałów zasobu, niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac.
3. Opłatę wnosi się przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub gotówką w filii banku obsługującego powiat głubczycki.
4. W aplikacji została zaimplementowana usługa płatności elektronicznej Paybynet firmy K.I.R. S.A., której regulamin jest prezentowany podczas korzystania z usługi każdorazowo przed kliknięciem „zapłać’’.
5. Dokonanie przez usługobiorcę płatności za pomocą usługi Paybynet skutkuje automatycznym odblokowaniem udostępnionych w związku ze zgłoszeniem materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego kartograficznego.
6. Zastrzega się, że z tytułu świadczenia usługi Paybynet firma K.I.R. S.A. pobiera prowizję od wpłacającego, której wysokość wyświetlana jest każdorazowo na ekranie wyboru banku w systemie Paybynet. Prowizja pobierana jest automatycznie z chwilą dokonania płatności.

Rozdział 5.Warunki zawierania irozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 14. 1. Umowa zawierana jest na pisemny wniosek usługobiorcy złożony usługodawcy. 2. Warunki i tryb rozwiązywania umowy określają postanowienia umowy.

Rozdział 6.Tryb postępowania reklamacyjnego
§ 15. W przypadku wystąpienia awarii aplikacji usługobiorca winien zgłosić ten fakt usługodawcy na adres poczty elektronicznej .
Rozdział 7.Przepisy końcowe
§ 16. Niniejszy Regulamin obsługi prac geodezyjnych drogą elektroniczną podlega publikacji na stronie internetowej § 17. 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie. 2. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronie internetowej 3. Pierwsze skorzystanie przez usługobiorcę z aplikacji po wejściu w życie zmian w Regulaminie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego tych zmian.
4. W przypadku braku akceptacji zmian w regulaminie usługobiorca zawiadamia o tym pisemnie usługodawcę. Zawiadomienie usługobiorcy jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy z dniem wejścia w życie zmian w regulaminie.

§ 18. Wykonanie zarządzenia – w tym zawieranie umów z usługobiorcami - powierza się Geodecie Powiatowemu .
§ 19. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu produkcyjnego uruchomienia CUW w ramach realizacji projektu „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”.


Starosta Głubczycki

Piotr Soczyński

 

PDF   Zarządzenie Nr 25/2021 Starosty Głubczyckiego z dnia 21-05-2021 w sprawie regulaminu obsługi prac geodezyjnych drogą elektroniczną.pdf (288,02KB)