Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Paulina Skowyra

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz
osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty1

Głubczyce, dnia 22.04.2022r

                                                     (miejscowość)

Uwaga:

1.   Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.

2.   Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

3.   Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4.   Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5.   Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.   W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), .................Paulina Katarzyna Skowyra.......................................................................,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ....11.10.1989r......... w ...Głubczycach.......................................................................................

................................................................................................................................................................................

.........Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach, Zastępca Dyrektora ………………….…....................................

......................................................................................…………………………..............................................................,

                                                   (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .........14.189,53zł….............................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

– środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ..............NIE DOTYCZY..........................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

– papiery wartościowe: .... NIE DOTYCZY.............................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

........................... na kwotę: ... NIE DOTYCZY.............................................................................................

II.

1. Dom o powierzchni: … NIE DOTYCZY.. m2, o wartości: ………...... tytuł prawny: ..........................................

2. Mieszkanie o powierzchni: 46 m2, o wartości: 120.000,00  zł tytuł prawny: …WŁASNOŚĆ……………….......

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ... NIE DOTYCZY..........................., powierzchnia: ......................................................

o wartości: ......................................................................................................................................................

rodzaj zabudowy: ...............................………………............................................................................................

tytuł prawny: ..................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .....................……...........

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: ........ 0,14 ha ....................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

o wartości: ......... 30.000,00 zł.........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

tytuł prawny: ...... WŁASNOŚĆ.................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: ..... NIE DOTYCZY.......

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ..... NIE DOTYCZY..............................................

................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....... NIE DOTYCZY…...........................

................................................................................................................................................................................

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji: ....... NIE DOTYCZY...............

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ...... NIE DOTYCZY.....................................................

................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..... NIE DOTYCZY.................................

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ......... NIE DOTYCZY..........

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .... NIE DOTYCZY

............................................................................................................................................................................

– osobiście ............. NIE DOTYCZY......................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

– wspólnie z innymi osobami ....... NIE DOTYCZY...............................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..... NIE DOTYCZY.............

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ....... NIE DOTYCZY..........................................

...........................................................................................................................................................................

– osobiście ......... NIE DOTYCZY.....................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

– wspólnie z innymi osobami ..... NIE DOTYCZY............................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......... NIE DOTYCZY..........................

............................................................................................................................................................................

 

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ...... NIE DOTYCZY.............................................................

............................................................................................................................................................................

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..... NIE DOTYCZY...............................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....... NIE DOTYCZY..........................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...... NIE DOTYCZY...........................................................

..........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .... NIE DOTYCZY..........................

2. W spółdzielniach: ......... NIE DOTYCZY....................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): ...... NIE DOTYCZY...........................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ..... NIE DOTYCZY..............................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....... NIE DOTYCZY............................................................

..........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...... NIE DOTYCZY.............................

............................................................................................................................................................................

3. W fundacjach prowadzących działalność  gospodarczą: ....... NIE DOTYCZY....................................................

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....... NIE DOTYCZY..........................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...... NIE DOTYCZY..............................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .... NIE DOTYCZY............................................................

..........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...... NIE DOTYCZY..........................

............................................................................................................................................................................

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: ...................................................................................................................

DOCHÓD Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GŁUBCZYCACH – 83.112,79 zł....

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): ........................................................................................................

..............AUDI A4 B8 2007r…………….....................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): .............

...........BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁUBCZYCACH, KREDYT MIESZKANIOWY, 46.982,76zł ..................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

 

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: …… ……......................

................................................................................................................................................................................

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):

1. ....NIE DOTYCZY..............................................................................................................................................

2. ...….............................................................................................

3. ..... NIE DOTYCZY...............................................................................................................................................

4. .... ......................................................................................................

 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

......GŁUBCZYCE, 22.04.2022r.....                                                                                         ..........................................

(miejscowość, data)                                                                                                                                (podpis)

____________________________

1  Niewłaściwe skreślić.

2  Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3  Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.