Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ewa Sowińska

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty1

Głubczyce, dnia 26 kwietnia 2022 r.

                                                     (miejscowość)

Uwaga:

1.   Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.

2.   Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

3.   Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4.   Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5.   Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.   W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), Ewa Sowińska Żywot,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 4.07.1970 r. w Głubczycach

...........................................................................................................................................................................

 

Starostwo Powiatowe w Głubczycach ; Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa,

                                                   (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

          – środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 5 500,00 zł.;  wkład w MKZP Starostwa  

             Powiatowego w Głubczycach : 7460,00 zł.

........................................................................................................................................................................

– środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

........................................................................................................................................................................

– papiery wartościowe: nie dotyczy

........................... na kwotę: ...................................................................……...................................................

II.

1. Dom (1/6 domu) o powierzchni: 150,75 m2, o wartości: ok. 60 000,00 zł. tytuł prawny: współwłasność

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

    rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy

o wartości: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: 1/6 działki o powierzchni 632 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym

o wartości: ok. 20 000 zł.

tytuł prawny: współwłasność

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

...........................................................................................................................................................................

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy

...........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

...........................................................................................................................................................................

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

...........................................................................................................................................................................

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy

...........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

...........................................................................................................................................................................

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

.......................................................................................................................................................................

– osobiście nie dotyczy

....................................................................................................................................................................

– wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

....................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

.......................................................................................................................................................................

– osobiście nie dotyczy

....................................................................................................................................................................

– wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

....................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

.......................................................................................................................................................................

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

....................................................................................................................................................................

– jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

....................................................................................................................................................................

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

....................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. W spółdzielniach: nie dotyczy

.......................................................................................................................................................................

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

....................................................................................................................................................................

– jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

....................................................................................................................................................................

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

....................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

.......................................................................................................................................................................

3. W fundacjach prowadzących działalność  gospodarczą: nie dotyczy

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

....................................................................................................................................................................

    – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

....................................................................................................................................................................

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

....................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

.......................................................................................................................................................................

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: Stosunek pracy – Starostwo Powiatowe w Głubczycach ;

wartość dochodu (brutto) z PIT 37 (pozycja 74) : 80 060,46 zł.

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): nie dotyczy

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

Pożyczka w MKZP Starostwa Powiatowego w Głubczycach w wysokości 11 020,00 zł.

 

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: 

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):

1. 

2. nie dotyczy

3. nie dotyczy

4.          

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Głubczyce, dnia 26 kwietnia 2022 r.                                                                                        .......................................

(miejscowość, data)                                                                                                                                (podpis) _____________________

1  Niewłaściwe skreślić.

2  Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3  Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.