Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Tomasz Seń

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz
osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty1

Głubczyce, dnia 29.04.2022 r.

                                                    

Uwaga:

1.   Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.

2.   Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

3.   Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4.   Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5.   Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.   W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany, Tomasz Jerzy Seń,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 23 lipca 1966 roku w Pajęcznie

Starostwo Powiatowe w Głubczycach, kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia,

                                                   (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ...........nie dotyczy………….…….............................................

– środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ...............nie dotyczy…...........................................................

– papiery wartościowe: .........................................................nie dotyczy………......................................................

........................... na kwotę: ................................................nie dotyczy………......................................................

II.

1. Dom o powierzchni: ...nie dotyczy... m2, o wartości: …nie dotyczy.... tytuł prawny: ....nie dotyczy…...............

2. Mieszkanie o powierzchni: ..20... m2, o wartości: ..70.000,00 zł... tytuł prawny: …współwłasność…………….....

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .......grunty orne..............., powierzchnia: ....0,55 ha………….........................................

o wartości: ...20.000,00 zł….............................................................................................................................

rodzaj zabudowy: ....nie dotyczy.........……………..............................................................................................

tytuł prawny: ...........współwłasność................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...50,00 zł ........…….........

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: ....nie dotyczy.............................................................................................................................

o wartości: .........nie dotyczy.............................................................................................................................

tytuł prawny: .....nie dotyczy..............................................................................................................................

Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: ....nie dotyczy.................

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ....nie dotyczy.....................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....nie dotyczy........................................

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji: ....nie dotyczy...........................

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ...nie dotyczy...............................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....nie dotyczy.......................................

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ....nie dotyczy..............................

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ....nie dotyczy....

– osobiście ....nie dotyczy...................................................................................................................................

– wspólnie z innymi osobami ....nie dotyczy......................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .....nie dotyczy..................

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ......nie dotyczy.............................................................

– osobiście ...nie dotyczy....................................................................................................................................

– wspólnie z innymi osobami .....nie dotyczy......................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....nie dotyczy...................................

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .....nie dotyczy…..................................................................

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....nie dotyczy.......................................................................................

– jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .......nie dotyczy.......................................................................

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......nie dotyczy.....................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......nie dotyczy..................................

2. W spółdzielniach: ......nie dotyczy.......................................................................................................................

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): .......nie dotyczy....................................................................................

– jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .....nie dotyczy.......................................................................

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .....nie dotyczy.....................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......nie dotyczy..................................

3. W fundacjach prowadzących działalność  gospodarczą: ......nie dotyczy...........................................................

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): .....nie dotyczy……….............................................................................

    – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....nie dotyczy.........................................................................

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .....nie dotyczy…..................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....nie dotyczy……………......................

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

...Starostwo Powiatowe w Głubczycach 86.222,68 zł………....................................................................................

...Najem mieszkania 4.800,00 zł……………................................................................................................................

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji):

...FIAT TIPO 2019....................................................................................................................................................

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

..kredyt na zakup samochodu FCA Bank  24.474,96 zł……………………………………………………………………………............

 

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: .........................

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):

1. ...........................................................................................................................................................................

2. …...............................................................................................................

3. ................................................................................................................

4. ............................................................................................................................................................................

 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

....Głubczyce, 29.04.2022 r.....                                                                                              ..........................................

(miejscowość, data)                                                                                                                                (podpis)

____________________________

1  Niewłaściwe skreślić.

2  Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3  Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.