Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zbigniew Marczak

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną
oraz osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty1

Głubczyce, dnia 14.04.2022

                                                     (miejscowość)

Uwaga:

1.   Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.

2.   Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

3.   Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4.   Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5.   Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.   W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), Zbigniew Marczak

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 04.10.1960 r.,  w Głubczycach

 

Starostwo Powiatowe w Głubczycach – Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

                                                   (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: "nie dotyczy".

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

– środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: "nie dotyczy".

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

– papiery wartościowe: "nie dotyczy".

.............................................................................................................................................................................

........................... na kwotę: ................................................................... ……......................................................

II.

1. Dom o powierzchni: "nie dotyczy". m2, o wartości: "nie dotyczy" tytuł prawny: "nie dotyczy".

2. Mieszkanie o powierzchni: 47 m2, o wartości: 60.000 tytuł prawny: akt notarialny współwłasność małżeńska

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: "nie dotyczy" powierzchnia: "nie dotyczy".

o wartości: "nie dotyczy".

rodzaj zabudowy: "nie dotyczy".

tytuł prawny: . "nie dotyczy".

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: "nie dotyczy".

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: 55 m2 mieszkanie,   18m2 - garaż

o wartości:      40.000                          3.000           

tytuł prawny: .....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: "nie dotyczy".

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: "nie dotyczy".

................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: "nie dotyczy".

................................................................................................................................................................................

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji: "nie dotyczy".

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: "nie dotyczy".

................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: "nie dotyczy".

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: "nie dotyczy".

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): "nie dotyczy"

............................................................................................................................................................................

– osobiście "nie dotyczy"

.........................................................................................................................................................................

– wspólnie z innymi osobami "nie dotyczy".

.........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:  "nie dotyczy"

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): "nie dotyczy".

...........................................................................................................................................................................

– osobiście "nie dotyczy"..

.........................................................................................................................................................................

– wspólnie z innymi osobami "nie dotyczy".

.........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: "nie dotyczy".

............................................................................................................................................................................

 

 

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): "nie dotyczy".

............................................................................................................................................................................

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): "nie dotyczy".

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): "nie dotyczy".

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): "nie dotyczy".

..........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: "nie dotyczy".

2. W spółdzielniach: "nie dotyczy".

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): "nie dotyczy".

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): "nie dotyczy".

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): "nie dotyczy".

..........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: "nie dotyczy".

............................................................................................................................................................................

3. W fundacjach prowadzących działalność  gospodarczą: "nie dotyczy".

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): "nie dotyczy".

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): "nie dotyczy".

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): "nie dotyczy".

..........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: "nie dotyczy".

............................................................................................................................................................................

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: 61509,180 - stosunek pracy – Starostwo Powiatowe w Głubczycach

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): "nie dotyczy".

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): .............

"nie dotyczy".

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

 

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:

................................................................................................................................................................................

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):

1. "nie dotyczy".

2. 

3. ..........................................................................................................................................................................

4. 

 

 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

...................Głubczyce 14.04.2022..........................                                                       ..........................................

(miejscowość, data)                                                                                                                                (podpis)

____________________________

1  Niewłaściwe skreślić.

2  Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3  Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.