Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2022 ROK

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022


§ 1. 

Postanowienia ogólne.


1. Program Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi jest elementem lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki społecznej.
2. Program określa, formy, zasady, zakres współpracy organów samorządowych Powiatu z organizacjami - a także priorytety zadań publicznych - których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej.
3. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.),
2) organizacjach - rozumie się przez to prowadzące działalność pożytku publicznego podmioty wymienione w art. 3 ustawy,
3) powiecie – rozumie się przez to Powiat Głubczycki,
4) programie - rozumie się przez to „Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”;
5) dotacji – należy rozumieć przez to dotację w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
6) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy,
7) komisji – należy przez to rozumieć komisje oceniające oferty w otwartych konkursach ofert,
8) zadaniu publicznym – należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy,
9) podmiotach programu – rozumie się przez to organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


§ 2. 

Cel główny i cele szczegółowe programu.


1. Celem głównym Programu jest umacnianie partnerstwa pomiędzy Powiatem, a organizacjami i rozwój społeczności lokalnej poprzez efektywną współpracę.
2. Celami szczegółowymi Programu są:
1) zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców Powiatu,
2) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych,
3) umacnianie w społeczeństwie poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie,
4) integracja organizacji pozarządowych,
5) poprawa jakości życia, poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców Powiatu,
6) wspieranie samoorganizacji społecznej i wszelkich form samopomocy.


§ 3. 

Zasady współpracy


Współpraca z organizacjami opiera się na następujących zasadach:
1) pomocniczości - Powiat udziela pomocy podmiotom programu, w niezbędnym zakresie, uzasadnionymi potrzebami wspólnoty samorządowej, a podmioty programu zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,
2) suwerenności stron - Powiat i podmioty programu nie narzucają sobie nawzajem zadań, szanując swoją autonomię, mogą natomiast zgłaszać wzajemne propozycje i deklaracje, gotowość wysłuchania propozycji drugiej strony,
3) partnerstwa - współpraca pomiędzy Powiatem a podmiotami programu oparta jest na obopólnych korzyściach, woli i chęci wzajemnych działań, współdziałaniu na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów,
4) efektywności - Powiat przy zlecaniu zadań publicznych podmiotom programu, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz zachowując wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych,
5) uczciwej konkurencji - rozumianej, jako prowadzenie współpracy na obiektywnych, równych dla wszystkich zasadach oraz w sposób niebudzący wątpliwości, co do bezstronności podejmowanych działań,
6) jawności - procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje, sposób udzielania dotacji oraz wykonania zadania są jawne. Zasada ta obliguje również podmioty programu do udostępniania Powiatowi danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie działalności statutowej oraz sytuacji finansowej.


§ 4. 

Zakres przedmiotowy.


1. Powiat prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, w szczególności ustawowych zadań własnych Powiatu.
2. W 2022 roku ustala się zakres współpracy w następujących obszarach:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
3) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
5) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
6) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
7) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
8) działalność wspierająca edukację, kulturę, sztukę, turystykę, krajoznawstwo i dziedzictwo narodowe,
9) działalność wspierająca sport, ekologię i ochronę środowiska.


§ 5. 

Formy współpracy.


Współpraca Powiatu z podmiotami programu odbywać się będzie w szczególności w formach:
1) zlecania realizacji zadań publicznych powiatu na zasadach określonych w ustawie,
2) wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
3) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa a art. 4, z radą działalności pożytku publicznego,
4) tworzenia w miarę potrzeb przez organy powiatu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli podmiotów programu oraz przedstawicieli właściwych organów powiatu oraz określanie podmiotu ich działania,
5) współpracy i udzielania pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł poprzez informowanie organizacji pozarządowych i podmiotów programu o możliwości pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł oraz udzielania pomocy na wniosek zainteresowanej organizacji i podmiotu w zakresie wypełniania wniosków,
6) promocji działalności organizacji pozarządowych i podmiotów programu poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na wniosek organizacji lub podmiotu informacji dotyczących nowych inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty na stronach internetowych Powiatu,
7) udzielania opinii i rekomendacji oraz obejmowanie przez Zarząd Powiatu lub Starostę Głubczyckiego honorowym patronatem inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe.


§ 6. 

Priorytetowe zadania publiczne.


Ustala się następujące zadania priorytetowe Powiatu, które mogą być zlecone do realizacji podmiotom programu, w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – prowadzenie domu pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
2) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
3) działalności na rzecz dzieci i młodzieży Powiatu, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
5) działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
6) działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.


§ 7. 

Okres realizacji Programu.


1. Program Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi będzie realizowany w 2022 roku.
2. Termin realizacji poszczególnych zadań będzie określony w warunkach konkursów.


§ 8. 

Sposób realizacji Programu.


1. Program będzie realizowany we współpracy z podmiotami programu przez komórki organizacyjne Starostwa.
2. Program będzie realizowany w szczególności poprzez:
1) zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom Programu:
a) w ramach otwartych konkursów ofert,
b) w ramach inicjatywy lokalnej,
c) z pominięciem otwartych konkursów ofert z zastosowaniem art. 19a ustawy,
2) tworzenie wspólnych zespołów opiniodawczo – doradczych powołanych do rozwiązywania problemów związanych z działalnością Powiatu i organizacji,
3) współudział Powiatu w działaniach podejmowanych przez podmioty programu,
4) udzielanie pomocy merytorycznej podmiotom programu przez pracowników Starostwa oraz pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych.


§ 9.

 Wysokość środków planowanych na realizację Programu.


Na realizację Programu w 2022 roku planuje się przeznaczyć ogółem kwotę w wysokości 1.533.525,- zł ujętą w budżecie powiatu na 2022 rok.
 
§ 10. 

Sposób oceny realizacji Programu.


1. Ocena realizacji Programu za 2022 rok będzie dokonywana w oparciu o następujące wskaźniki:
1) liczbę organizacji pozarządowych, które podjęły się we współpracy z powiatem realizacji zadania publicznego na rzecz lokalnej społeczności,
2) liczbę ofert złożonych przez podmioty Programu do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
3) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez podmioty Programu,
4) liczbę osób, będących adresatami poszczególnych działań,
5) liczbę podmiotów Programu, które zwróciły się do Powiatu o finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartych konkurów ofert oraz w ramach inicjatywy lokalnej,
6) liczbę inicjatyw realizowanych przez podmioty Programu objętych patronatem Starosty Głubczyckiego.


§ 11. 

Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji.


1. Zarząd Powiatu przy pomocy właściwego wydziału Starostwa Powiatowego w Głubczycach opracowuje projekt Programu do konsultacji.
2. Projekt kieruje się do konsultacji z organizacjami w sposób określony w Uchwale Nr XLII/265/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
3. Przedstawienie Zarządowi Powiatu przy pomocy właściwego wydziału Starostwa Powiatowego w Głubczycach uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji.
4. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji.
5. Podjęcie przez Radę Powiatu w Głubczycach uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.


§ 12. 

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych.


1. Komisję konkursową powołuje Zarząd Powiatu.
2. Komisja jest organem opiniodawczo - doradczym dla Zarządu Powiatu.
3. Komisja składa się z co najmniej z 5 osób.
4. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Zarządu Powiatu oraz osoby reprezentujące organizacje (3 osoby wyznaczone przez Zarząd Powiatu + 2 osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, w tym przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego).
5. Członkowie Komisji wykonują swój mandat społecznie.
6. Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę zgodnie z art. 15 ust. 2e ustawy.
7. Obsługę organizacyjno - techniczną komisji zapewnia właściwy wydział Starostwa Powiatowego w Głubczycach.
8. Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.


§ 13. 

1. Do zadań komisji należy:
1) dokonywanie oceny ofert, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie,
2) ocena czy oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne stawiane w konkursie,
3) wnioskowanie do Zarządu Powiatu o odrzucenie ofert w przypadku nie spełnienia przez nie wymogów formalnych,
4) przygotowywanie dla Zarządu Powiatu rekomendacji w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej.
2. Do zadań komisji należy również przyjmowanie i analiza wnoszonych protestów wraz z przygotowaniem projektów odpowiedzi na protest.


§ 14. 

1. Posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący.
2. Przewodniczący może powierzyć w swoim zastępstwie prowadzenie obrad komisji innemu członkowi komisji.
3. Komisja podejmuje opinie w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków komisji.
4. W przypadku równej ilości głosów, po ponownym wyjaśnieniu sprawy przeprowadza się ponowne głosowanie. W przypadku gdy w ponownym głosowaniu nie nastąpi rozstrzygnięcie – decyduje głos Przewodniczącego Komisji;
5. Opinie dotyczące danej oferty komisja podejmuje zgodnie z kryteriami rozpatrywania ofert zawartymi w otwartym konkursie ofert.
6. Protokół z posiedzenia komisji wraz z podsumowaniem oceny merytorycznej ofert opracowanym przez komisję przedstawiony jest Zarządowi Powiatu, który dokonuje ostatecznego wyboru ofert.