Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Powiatu Głubczyckiego realizowanego w 2022 roku z zakresu pomocy społecznej, w sferze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w sferze działalności na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W GŁUBCZYCACH

Zarząd Powiatu w Głubczycach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w zakresie pomocy społecznej, w sferze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w sferze działalności na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


I. Cel konkursu.
Konkurs realizowany będzie w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i wsparcie organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w realizacji w/w zadania publicznego. W ramach konkursu wspierane będą działania o zasięgu i charakterze powiatowym realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące statutową działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej.
II. Rodzaj zadania.
Realizacja zadania polega na prowadzeniu działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zadanie będzie realizowane na terenie Powiatu Głubczyckiego poprzez:
1) organizowanie wypoczynku całorocznego dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych (obozy, kolonie, rajdy itp.),
2) rozwój form pracy z dziećmi i młodzieżą (np. w ramach świetlic socjoterapeutycznych itp.)
3) zapewnienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym dostępu do edukacji, kultury, sportu i rekreacji i innych dóbr i usług,
4) zaspokajanie potrzeb kulturalnych, utrzymanie i rozwijanie kontaktu ze środowiskiem społecznym.
III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Na realizację zadania publicznego przeznacza się środki w wysokości 20 000 zł.
IV. Zasady przyznawania dotacji.
1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 857.) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.  305, poz. 1236, poz.1535, poz.1773, poz.1927, poz.1981, poz.2054, poz.2270, z 2022 r. poz. 583, poz.655.).
2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie pomocy społecznej organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
6. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiony o zleceniu zadania publicznego.
V.    Termin i warunki realizacji zadania.
1. Termin realizacji zadania określa się od dnia 15 czerwca 2022 r. do 15 listopada 2022 r.
2. Wymagane jest dysponowanie bazą lokalową spełniającą warunki i wymogi niezbędne do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. Zakończenie realizacji zadania poprzez przedstawienie sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia i wykazu osób w nim uczestniczących.
VI.    Termin oraz sposób składania ofert. 
1. Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057), należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 07 czerwca 2022r. do godz. 15.00. pod adresem: Starostwo Powiatowe w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce. Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania: ,,Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w sferze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w sferze działalności na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.’’ oraz organizacji składającej ofertę.
2. Oferty złożone niezgodnie z ogłoszeniem, na niewłaściwych drukach, niekompletne, nieczytelne, w innym języku niż język polski lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 
3. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.
4. W ofercie należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „nie dotyczy”.
5. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
6. W przypadku, gdy wnioskowana w ofercie kwota dotacji przekroczy wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
7. Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.
8. Oferty przesłane faksem bądź złożone drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.
9. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.
10. Wszystkie załączniki do oferty w formie kserokopii powinny zostać potwierdzone przez podmiot uprawniony do składania oświadczeń w imieniu oferenta ,,za zgodność z oryginałem’’.
11. Do oferty należy załączyć:
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencji,
potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b) kopię statutu oferenta,
c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
VII. Kryteria i tryb wyboru oferty.
1. Złożona oferta podlega ocenie formalnej i ocenie merytorycznej.
2. Wyboru oferty dokonuje Zarząd Powiatu w Głubczycach w formie uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, która ocenia oferty zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mając na względzie wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Skład Komisji oraz zasady jej pracy określa uchwała Zarządu Powiatu w Głubczycach.
4. Do decyzji Komisji Konkursowej i uchwały Zarządu Powiatu w Głubczycach w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
5. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane Oferentom.
6. Rozpatrzenie ofert nastąpi niezwłocznie po dniu zakończenia przyjmowania ofert.
7. Umowa o realizację zadania podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.
8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
9. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu, konkurs zostanie unieważniony.
10. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria merytoryczne:
a) ocena możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
d) ocena planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
e) ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
VIII.    Zrealizowane przez Zarząd Powiatu w Głubczycach w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
W roku 2021 i 2022 na zrealizację zadania na terenie powiatu głubczyckiego w zakresie pomocy społecznej na rzecz dzieci i młodzieży, Zarząd Powiatu w Głubczycach przekazał dotację w kwocie 20.000 zł. 
IX.    Umowa i postanowienia końcowe.
1. Podstawą do zawarcia pisemnej umowy z oferentem jest uchwała Zarządu Powiatu w Głubczycach w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji.
2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie na stronie internetowej Powiatu Głubczyckiego w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głubczycach.
3. Dodatkowych informacji w zakresie konkursu ofert udziela: Halina Kleniewska – Starszy specjalista w Wydziale Oświaty i Zdrowia - tel. 77 405 36 78.
4. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2026/679 z dnia 27 kwietnia 20216r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych ofertach jest Starosta Głubczycki. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w sferze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w sferze działalności na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 

 

PDFUchwała.CLX.807.2022.2022-05-17 - ogłoszenie o konkursie.pdf (301,58KB)