Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Głubczyckiego realizowanego w 2022 roku z zakresu pomocy społecznej, w sferze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w sferze działalności na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Głubczyckiego realizowanego w 2022 roku z zakresu pomocy społecznej, w sferze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w sferze działalności na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


1. Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z z 2021 r. poz 1038, poz. 1243, poz. 1535, poz, 2490, z 2022 r. poz.857) Zarząd Powiatu w Głubczycach zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Głubczyckiego realizowanego w 2022 roku z zakresu pomocy społecznej, w sferze działalności na rzecz dzieci i  młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w sferze działalności na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w pracach komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. Posiedzenie komisji odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Głubczycach.
3. Do zadań Komisji Konkursowej będzie należeć:
1) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,
2) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego,
3) rekomendowanie ofert Zarządowi Powiatu w Głubczycach.
4. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie.
5. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym na członka komisji konkursowej, stanowiącym załącznik do ogłoszenia i przesyła na adres Starostwa Powiatowego w Głubczycach: ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, w terminie do dnia 31 maja 2022 r. drogą pocztową (decyduje data wpływu, a nie stempla pocztowego) lub złożenie bezpośrednio w Starostwie. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje.
6. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych ofertach jest Starosta Głubczycki. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Głubczyckiego, realizowane w 2022 roku z zakresu pomocy społecznej, w sferze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku i łodzieży oraz w sferze działalności na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrozonych wykluczeniem społecznym.

 

PDFUchwała.CLX.808.2022.2022-05-17 - ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej.pdf (307,03KB)