Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZA 2021 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU GŁUBCZYCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2021

Cele określone w Rocznym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021, takie jak:

CEL GŁÓWNY:

Celem głównym Programu było umacnianie partnerstwa pomiędzy Powiatem, a organizacjami i rozwój społeczności lokalnej poprzez efektywną współpracę.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Celami szczegółowymi Programu były:

 1) zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców Powiatu,

 2) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych,

 3) umacnianie w społeczeństwie poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie,

 4) integracja organizacji pozarządowych,

 5) poprawa jakości życia, poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców Powiatu,

 6) wspieranie samoorganizacji społecznej i wszelkich form samopomocy.

 

Obszary i formy współpracy Powiatu Głubczyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Do priorytetowych zadań publicznych Powiatu realizowanych w 2021 roku przy współudziale organizacji pozarządowych należały zadania z zakresu:

  1. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży Powiatu, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży .
  2. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – prowadzenie domu pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.
  3. Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 

I. Współpraca pozafinansowa.

 1. Liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Powiatu, konsultowanych przez organizacje.

 Rada Powiatu w Głubczycach przyjęła Uchwałą Nr XXIII/164/2020 w dniu 26 listopada 2020 roku roczny program współpracy Powiatu Głubczyckiego z organizacjami pozarządowymi, który to został opracowany po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w Uchwale nr XLII/265/2018 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

II. Współpraca finansowa.

1. Wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych zleconych w trybie konkursowym.

W 2016 roku Zarząd Powiatu ogłosił konkurs podejmując Uchwałę nr XCIV/347/2016 Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie prowadzenia domu pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu głubczyckiego  na lata 2017- 2021.

W ramach Programu, w trybie otwartego konkursu ofert w 2016 roku  Powiat zlecił na lata 2017- 2021 kościelnej jednostce organizacyjnej  Prowincji Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi z siedzibą w Warszawie, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa realizację zadania pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej  dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie".

       Celem ww. zadania było zapewnienie całodobowej opieki nad dorosłymi, dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, zaspokojeniu ich potrzeb bytowych, opiekuńczych, medycznych, edukacyjnych, społecznych i religijnych. Prowadzenie działań z zakresu rehabilitacji fizycznej, umysłowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Zadanie było realizowane  na terenie Powiatu Głubczyckiego dla około 50 osób od  01.01.2017 r. do 31.12.2021 r.

Na realizację ww. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, Powiat Głubczycki przeznaczył w 2021 roku  kwotę 1. 425.430,00 zł

W 2020 roku Zarząd Powiatu ogłosił konkurs podejmując Uchwałę Nr LXXXV/470/2020 Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 29.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2021 roku.

 W ramach Programu, w trybie otwartego konkursu ofert Powiat zlecił na rok 2021 zadanie polegające na prowadzeniu punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej i mediacji. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zwany dalej „punktem” znajduje się na terenie Powiatu Głubczyckiego, pod adresem Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz.

 Zarząd Powiatu w Głubczycach po rozpatrzeniu ofert złożonych w otwartym konkursie ofert wybrał ofertę złożoną przez Fundację Gołębie Serce z siedzibą w Rzeszowie przyznając jej dotację
w kwocie 64.020,00 zł na realizację przedmiotowego zadania.

W dniu 1 marca 2021 roku Zarząd Powiatu wypowiedział umowę w sprawie realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 roku z 11 grudnia 2020 r. z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Przyczyną wypowiedzenia umowy było wykreślenie Fundacji „Gołębie Serce” z siedzibą w Rzeszowie z dniem 08.02.2021 r. przez Wojewodę Opolskiego z siedzibą w Rzeszowie z listy organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa opolskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, z powodu zaprzestania spełniania warunku, o którym mowa w art. 11d ust. 2, pkt.3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Fundacja wykorzystała dotację w kwocie 13.767,75 zł.

2. Wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych zleconych w trybie pozakonkursowym.

 W 2021 r. zostały udzielone dwie dotacje w trybie uproszczonym – pozakonkursowym.

Wnioski w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożył Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom w Głubczycach oraz Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych TACY SAMI w Głubczycach.

Zarząd przyznał dotację Franciszkańskiemu Ośrodkowi Pomocy Dzieciom w Głubczycach na realizację zadania „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży Powiatu w ramach świetlicy socjoterapeutycznej”.

            Celem zadania było stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości pożytecznego spędzenia czasu wolnego oraz radzenia sobie z sytuacją pandemii Covid-19, takich jak: odreagowanie stresu, przymusowego siedzenia w domu czy nauczanie zdalne. Zadanie miało na celu organizację zajęć świetlicy socjoterapeutycznej, w której dzieci i młodzież mogły otrzymać skuteczną pomoc w budowaniu wzajemnych relacji wynikających z długotrwałej izolacji. W ramach zajęć prowadzone były również zajęcia socjoterapeutyczne, a uczestnicy mogli doskonalić umiejętności związane z organizacją życia w czasie pandemii, takie jak: wzmacnianie poczucia własnej wartości, pomoc w komunikacji interpersonalnej, odnajdowanie się w trudnych sytuacjach oraz odreagowanie psychiczne spowodowanego pandemią. Konsekwencją pandemii oraz wszelkimi obostrzeniami z nią związanymi są różnego typu zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, zespoły stresu pourazowego czy problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych. Również bardzo szkodliwy dla młodego człowieka brak ruchu i zajęć sportowych, które prowadzą nie tylko do chorób ale również nie pozwalają na redukcję negatywnych emocji. Dlatego ważną rolą w zadaniu były wszelkie zajęcia ruchowe i sportowe, gdzie młodzi ludzie mogli odreagować negatywne emocje, kontrolować stres, panować nad zachowaniem i emocjami oraz poznawać właściwe zachowania. Miejscem realizacji zadania był Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom, mieszczący się w Głubczycach przy ul. Zakonnej 3.

Na realizację ww. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, Powiat Głubczycki przeznaczył w 2021 roku kwotę 10 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane w terminie od 24.05.2021 r. do 02.09.2021 r.

Zarząd przyznał dotację Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „TACY SAMI” w Głubczycach na realizację zadania „Działalność rehabilitacyjna, integracyjna i wolontariacka na rzecz dzieci, młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin”

            Celem zadania było wykonanie ścianki do terapii sensoryczno – motorycznej i terapii ręki – poprawa motoryki małej i dużej. Terapia kierowana była do dzieci i młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności. Miejscem realizacji zadania była siedziba stowarzyszenia w Głubczycach.

Na realizację ww. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, Powiat Głubczycki przeznaczył w 2021 roku kwotę 10 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane w terminie od 24.05.2021 r. do 19.08.2021 r.

 

 

III. Podsumowanie.

Suma dotacji przekazanych w 2021 roku : 1.439.197,75 z

w tym:

- w trybie konkursu ofert: 13.767,75 zł

- w trybie pozakonkursowym: 20.000, 00 zł

- na podstawie umowy wieloletniej: 1.425.430, 00 zł

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2021 zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa www.powiatglubczycki.pl