Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Powiatu IV kadencja 2010-2014

PDFUchwała Nr 353 w sprawie załatwienia skargi z d nia 24 lipca 2014r. na Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej Dom Dziecka w Krasnym Polu.pdf (141,93KB)

PDFUchwała 1.pdf (117,57KB)

PDFUchwała 2.pdf (119,92KB)

PDFUchwała 3.pdf (114,59KB)

PDFUchwał 4.pdf (115,56KB)

PDFUchwała 5.pdf (123,99KB)

PDFUchwała 6.pdf (121,45KB)

PDFUchwała 7.pdf (120,63KB)

PDFUchwała 8.pdf (114,56KB)

PDFUchwała 9.pdf (116,14KB)

PDFUchwała 10.pdf (112,90KB)

PDFUchwała 11.pdf (115,39KB)

PDFUchwała 12.pdf (109,37KB)

PDFUchwała 13.pdf (163,53KB)

PDFUchwała 14.pdf (129,06KB)

PDFUchwała 15.pdf (122,70KB)

PDFUchwała 16.pdf (145,43KB)

PDFUchwała 17.pdf (138,83KB)

PDFUchwała 18.pdf (146,91KB)

PDFUchwała 19.pdf (165,73KB)

PDFUchwała 20.pdf (143,91KB)

PDFUchwała 21.pdf (143,91KB)

PDFUchwała 22.pdf (143,44KB)

PDFUchwała 23.pdf (133,98KB)

PDFUchwała 24.pdf (66,77KB)

PDFUchwała 25.pdf (518,50KB)

PDFZałacznik Nr 1 do uchwały budżetowej nr 25.pdf (62,66KB)

PDFZałacznik Nr 2 do uchwały budżetowej nr 25.pdf (14,60KB)

PDFZałacznik Nr 3 do uchwały budżetowej nr 25.pdf (78,29KB)

PDFZałacznik Nr 4 do uchwały budżetowej nr 25.pdf (13,51KB)

PDFZałacznik Nr 5 do uchwały budżetowej nr 25.pdf (33,89KB)

PDFZałacznik Nr 6 do uchwały budżetowej nr 25.pdf (36,30KB)

PDFZałacznik Nr 7 do uchwały budżetowej nr 25.pdf (25,50KB)

PDFZałacznik Nr 8 do uchwały budżetowej nr 25.pdf (24,79KB)

PDFZałacznik Nr 9 do uchwały budżetowej nr 25.pdf (29,89KB)

PDFZałacznik Nr 10 do uchwały budżetowej nr 25.pdf (26,41KB)

PDFZałacznik Nr 11 do uchwały budżetowej nr 25.pdf (21,42KB)

PDFZałacznik Nr 12 do uchwały budżetowej nr 25.pdf (16,20KB)

PDFZałacznik Nr 13 do uchwały budżetowej nr 25.pdf (31,48KB)

PDFZałacznik Nr 14 do uchwały budżetowej nr 25.pdf (22,63KB)

PDFZałacznik Nr 15 do uchwały budżetowej nr 25.pdf (22,04KB)

PDFUchwala 26.pdf (205,69KB)

PDFUchwała 27.pdf (1,04MB)

PDFUchwała 28.pdf (153,19KB)

PDFUchwała 29.pdf (134,50KB)

PDFUchwała 30.pdf (138,96KB)

PDFUchwała 31.pdf (122,47KB)

PDFZałącznik nr 1 do Uchwały 24.pdf (33,62KB)

PDFZałącznik nr 2 do Uchwały 24.pdf (49,97KB)

PDFOpinia RIO o mozliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej.pdf (425,78KB)

PDFOpinia RIO o przedłozonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf (388,19KB)

PDFUchwała Nr 33 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2011r..pdf (169,72KB)

PDFUchwała Nr 34 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach w Likwidacji, uchwalonego przez Radę Społeczną SP ZOZ w Głubczycach w Likwidacji.pdf (229,94KB)

PDFUchwała Nr 35 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy SP ZOZ w Głubczycach w Likwidacji uchwalonego przez Radę Społeczną SP ZOZ w Głubczycach w Likwidacji.pdf (173,25KB)

PDFUchwała Nr 36 w sprawie przyjecia Regulaminu udzielania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Głubczyckiego na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem konstrukcji budowlanych zawierających a.pdf (511,27KB)

PDFUchwała Nr 37 w sprawie udzielenia pomocy Gminie Baborów w postaci przekazania drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg powiatowych.pdf (150,90KB)

PDFUchwała Nr 38 w sprawie udzielenia pomocy Gminie Branice w postaci przekazania drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg powiatowych.pdf (155,53KB)

PDFUchwała Nr 39 w sprawie udzielenia pomocy Gminie Głubczyce w postaci przekazania drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg powiatowych.pdf (156,09KB)

PDFUchwała Nr 39 w sprawie udzielenia pomocy Gminie Głubczyce w postaci przekazania drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg powiatowych.pdf (156,09KB)

PDFUchwała Nr 40 w sprawie udzielenia pomocy Gminie Kietrz w postaci przekazania drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg powiatowych.pdf (157,10KB)

PDFUchwała Nr 41 w sprawei zatwierdzenia planu pracy Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2011r..pdf (128,43KB)

PDFUchwała Nr 42 w sprawie zatwierzenia planu pracy Komisji Bezpiezeństwa i Porządku Publicznego na 2011r..pdf (132,31KB)

PDFUchwała Nr 43 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej na 2011r..pdf (125,97KB)

PDFUchwała Nr 44 w sprawie zatwierdzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na 2011r..pdf (129,61KB)

PDFUchwała Nr 45 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2011r..pdf (127,86KB)

PDFUchwała Nr 46 w sprawie połaczenia domów pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Głubczycki.pdf (184,47KB)

PDFUchwała Nr 47 w sprawie wysokości środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w Powiecie Głubczyckim.pdf (157,48KB)

PDFUchwała Nr 32 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Głubczyckiego.pdf (160,85KB)

PDFOpinia RIO o możlwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Głubczyckiego na 2011r..pdf (435,58KB)

PDFOpinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głubczyckiego.pdf (401,62KB)

PDFUchwała Nr 48 w sprawie połaczenia domów pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Głubczycki.pdf (95,02KB)

PDFUchwała Nr 49 w sprawie powierzenia Gminie Branice prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XI Festiwalu Kultury Powiatowej.pdf (183,66KB)

PDFUchwała Nr 50 w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2011r..pdf (121,77KB)

PDFUchwała Nr 51 w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.pdf (76,53KB)

PDFUchwała Nr 52 w sprawie przyjęcia do realizacji projekt pn. Gotowi do pracy - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.pdf (158,51KB)

PDFUchwała Nr 53 w sprawie zmiany uchwały wyrażającej zgodę na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na rzecz Gminy Głubczyce.pdf (171,86KB)

PDFUchwała Nr 54 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody Opolskiego związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011r..pdf (168,03KB)

PDFUchwała Nr 55 w sprawie zmian w Statucie Powiatu Głubczyckiego.pdf (235,44KB)

PDFUchwała Nr 56 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Głubczycach.pdf (379,72KB)

PDFUchwała Nr 57 w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2011r..pdf (100,59KB)

PDFUchwała Nr 58 w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury powiatu dotyczącego prowadzenia biblioteki powiatowej.pdf (180,59KB)

PDFUchwała Nr 59 w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf (141,28KB)

PDFUchwała Nr 60 w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2011r..pdf (124,59KB)

PDFUchwała Nr 61 w sprawie zmiany Uchwały Nr L/348/2010 z dnia 22.06.2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Likwidajci i Powiatoweg.pdf (179,57KB)

PDFUchwała Nr 62 w sprawie wyboru podmiotu do prze[prowadzenia badania sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 stycznia 2011r. SP ZOZ w Likwidacji.pdf (164,74KB)

PDFUchwała Nr 63 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej polegającego na liwkidacji medycznego Laboratorium Medycznego.pdf (162,51KB)

PDFUchwała Nr 64 w sprawei zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu głubczyckiego za 2010r..pdf (145,16KB)

PDFUchwała Nr 65 w sprawie udzielenia udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Głubczycach z wykonania budżetu powiatu za 2010r..pdf (145,31KB)

PDFUchwała Nr 66 w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2011r..pdf (150,14KB)

PDFUchwała Nr 67 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Głubczyckiego za 2010r..pdf (137,13KB)

PDFUchwała Nr 68 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdtowotnej w Głubczycach w Liklwidacji za 2010r..pdf (149,56KB)

PDFUchwała Nr 69 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Muzeum ziemi Głubczyckiej w Głubczycach za 2010r..pdf (145,06KB)

PDFUchwała Nr 70 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Baborowie.pdf (221,35KB)

PDFUchwała Nr 71 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Bartłomieja w Dzierzysławiu.pdf (196,65KB)

PDFUchwała Nr 72 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jakub Starszego w Nasiedlu.pdf (196,73KB)

PDFUchwała Nr 73 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w.Wniebowzięcia NMP w Pilszczu.pdf (194,14KB)

PDFUchwała Nr 74 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katlockiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zubrzycach.pdf (200,67KB)

PDFUchwała Nr 75 w sprawie zaopiniowania projektu uxchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie przekształcenia SP ZOZ w Głuchołazach polegającego na ograniczeniu udzielnonych świadczeń zdrowotnych.pdf (168,27KB)

PDFUchwała Nr 76 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI_51_2011 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabiltacji zawodowej i społecznej.pdf (105,17KB)

PDFUchwała Nr 77 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach w Likwidacji za okres 01.01.2011r. - 31.01.2011r..pdf (3,93MB)

PDFUchwała Nr 78 w sprawie wprowadzenia zmian w Staucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach uchwalonego uchwałą Nr LIII/377/2010 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 września 2010r..pdf (362,24KB)

PDFUchwała Nr 79 w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Głubczycach ze środków Funduszu Pracy pozostajacych w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej.pdf (168,73KB)

PDFUchwała Nr 80 w sprawie zminy uchwały nr VI/56/2011 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Głubczycach.pdf (252,60KB)

PDFUchwała nr 81 w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2011r..pdf (186,03KB)

PDFUchwała Nr 82 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.pdf (278,89KB)

PDFUchwała Nr 83 w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Klisinie.pdf (93,73KB)

PDFUchwała Nr 84 w sprawie nawiązania współpracy z Miastem Budisov nad Budisovkou.pdf (163,39KB)

PDFUchwała Nr 85 w sprawie zaopiniowania korekty wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej.pdf (183,22KB)

PDFUchwała Nr 86 w sprawie przyjęcia do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy projektu konkursowego pn_Nowe standardy - lepsza praca II_.pdf (241,70KB)

PDFUchwała Nr 87 w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2011r..pdf (163,21KB)

PDFUchwała Nr 88 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (176,68KB)

PDFUchwała Nr 89 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (167,02KB)

PDFUchwała Nr 90 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI_51_2011 w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez PFRON.pdf (75,32KB)

PDFUchwała Nr 91 w sprawie określania trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Powiatu Głubczyckiego.pdf (728,25KB)

PDFUchwała Nr 92 w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych.pdf (54,85KB)

PDFUchwała Nr 93 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokośc oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy.pdf (1,10MB)

PDFUchwała Nr 94 w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2011r..pdf (151,76KB)

PDFUchwała Nr 95 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (178,15KB)

PDFUchwała Nr 96 w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za okres od 01 lutego 2011r. do 31 grudnia 2011r. SP ZOZ w Głubczycach.pdf (179,13KB)

PDFUchwała Nr 97 w sprawie nawiązania współpracy między Powiatem Głubczyckim a Gminą Głubczyce w zakresie publicznego transportu zbiorowego.pdf (153,62KB)

PDFUchwała Nr 98 w sprawie częściowego ograniczenia działalności SP ZOZ w Głubczycach oraz wprowadzenia zmian w statucie SP ZOZ w Głubczycach.pdf (69,49KB)

PDFUchwała Nr 99 w sprawie zmiany uchwały nr XII_91_2011 w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Głubczyckiego.pdf (153,49KB)

PDFOpinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Głubczyckiego na 2012r..pdf (349,50KB)

PDFOpinia o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Powiatu Głubczyckiego na 2012r..pdf (463,46KB)

PDFOpinia o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głubczyckiego.pdf (405,46KB)

PDFUchwała Nr 100 w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2011r..pdf (195,78KB)

PDFUchwała 101 w sprawie zmiany wieloletniej prognopzy finansowej.pdf (188,15KB)

PDFUchwała Nr 102 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu głubczyckiego na 2012r..pdf (754,50KB)

PDFUchwała Nr 103 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2012.pdf (1,10MB)

PDFUchwała Nr 104 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII_92_2011 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 października 2011r..pdf (215,22KB)

PDFUchwała Nr 105 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia.pdf (314,88KB)

PDFUchwała Nr 106 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji rewizyjnej na 2012r..pdf (138,75KB)

PDFUchwała Nr 107 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Głubczycach na 2012r..pdf (84,60KB)

PDFUchwała Nr 108 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (189,46KB)

PDFUchwała Nr 109 w sprawie stanowiska Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydziałów.pdf (193,53KB)

PDFUchwała Nr 110 w sprawie zmian w budżecie powiatu głubczyckiego na 2011r..pdf (55,30KB)

PDFOpinia RIO o mozliwośći sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Głubczyckiego na 2012r..pdf (498,10KB)

PDFOpinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf (415,12KB)

PDFUchwała Nr 111 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2012r..pdf (174,05KB)

PDFUchwała Nr 112 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (190,43KB)

PDFUchwała Nr 113 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Głubczycki - Powiatowy Urząd Pracy do projektu _PO KLucz do biznesu2!_.pdf (207,97KB)

PDFUchwała Nr 114 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt.pdf (595,31KB)

PDFUchwała Nr 115 w sprawie uchwalenia _Powiatowego Programu na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Głubczyckim na lata 2012 - 2016_.pdf (256,21KB)

PDFUchwała Nr 116 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody Opolskiego związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.pdf (143,05KB)

PDFUchwała Nr 117 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach.pdf (123,23KB)

PDFUchwała Nr 118 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Głubczycach.pdf (131,83KB)

PDFUchwała Nr 119 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2012r..pdf (92,08KB)

PDFUchwała Nr 120 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpeieczeństwa i Porządku Publicznego na 2012r..pdf (97,28KB)

PDFUchwała Nr 121 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2012r..pdf (94,36KB)

PDFUchwała Nr 122 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na 2012r..pdf (94,66KB)

PDFUchwała Nr 123 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i polityki Społecznej na 2012r..pdf (87,39KB)

PDFUchwała Nr 124 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2012r..pdf (58,35KB)

PDFUchwała Nr 125 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (187,00KB)

PDFUchwała Nr 126 w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez PFRON.pdf (106,83KB)

PDFUchwała Nr 127 w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach.pdf (215,43KB)

PDFUchwała Nr 128 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Głubczyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publixzne w 2012r..pdf (185,34KB)

PDFUchwała Nr 129 w sprawie utworzenia III Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach.pdf (1,93MB)

PDFUchwała Nr 130 w sprawie powierzenia Gminie Kietrz prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XII Festiwalu Kultury Powiatowej.pdf (214,34KB)

PDFUchwała Nr 131 w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury powiatu dotyczącego prowadzenia biblioteki powiatowej.pdf (48,20KB)

PDFUchwała Nr 132 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.pdf (124,39KB)

PDFUchwala Nr 133 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.pdf (124,73KB)

PDFUchwała Nr 134 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.pdf (189,31KB)

PDFUchwała Nr 135 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2012r..pdf (171,52KB)

PDFUchwała Nr 136 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (185,33KB)

PDFUchwała Nr 137 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.pdf (197,80KB)

PDFUchwała Nr 138 w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2012r..pdf (126,54KB)

PDFUchwała Nr 139 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf (195,05KB)

PDFUchwała Nr 140 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz w sprawie informacji o przebiegu planu finansowego SP ZOZ i Powiatowego Muzeum.pdf (181,21KB)

PDFUchwała Nr 141 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. _Gotowi do pracy - aktywizacja osób zarożonych wykluczeniem społecznym_.pdf (188,39KB)

PDFUchwała Nr 142 w sprawie określenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy.pdf (1,06MB)

PDFUchwała Nr 143 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Baborów.pdf (201,09KB)

PDFUchwała Nr 144 w sprawie zmiany Uchwały Nr V_51_2003 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Głubczyckiego.pdf (184,44KB)

PDFUchwała Nr 145 w sprawie utworzenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Głubczycach.pdf (56,65KB)

PDFUchwała Nr 146 w sprawie utworzenia III Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach.pdf (84,33KB)

PDFUchwała Nr 147 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu głubczyckiego za 2011r..pdf (169,97KB)

PDFUchwała Nr 148 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Głubczycach z wykonania budżetu powiatu za 2011r.pdf (171,61KB)

PDFUchwała Nr 149 w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2012r..pdf (96,30KB)

PDFUchwała Nr 150 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,77MB)

PDFUchwała Nr 151 w sprawie zatwierdzenia skosolidowanego Powiatu Głubczyckiego za 2011r..pdf (669,08KB)

PDFUchwała Nr 152 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach za 2011r..pdf (1,73MB)

PDFUchwała Nr 153 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach za 2011r..pdf (797,80KB)

PDFUchwała Nr 154 w sprawie udyielenia dotacji Siostrom Maryi Niepokalanej Dom Prowincjonalny w Branicach.pdf (238,68KB)

PDFUchwała Nr 155 w sprawie udzielenia dotacji Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. św. Marcina w Gołuszowicach.pdf (242,80KB)

PDFUchwała Nr 156 w sprawie dotacji Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. św. Bartłomieja w Księżym Polu.pdf (257,89KB)

PDFUchwała Nr 157 w sprawie udzielenia dotacji Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Lewicach.pdf (244,06KB)

PDFUchwała Nr 158 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia św. Krzyża w Lisięcicach.pdf (247,22KB)

PDFUchwała Nr 159 w sprawie zmiany uchwały nr VI_56_2011 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.pdf (166,75KB)

PDFUchwała Nr 160 w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Głubczycach.pdf (201,64KB)

PDFUchwała Nr 161 w sprawie _Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-2016_.pdf (414,66KB)

PDFUchwała Nr 162 w sprawie uchwalenia _Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Głubczyckim na lata 2012-2014_.pdf (635,80KB)

PDFUchwała Nr 163 w sprawie nadania pierwszego statutu dla III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach.pdf (501,47KB)

PDFUchwała Nr 164 w sprawie nadania pierwszego statutu dla II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach.pdf (398,84KB)

PDFUchwała Nr 165 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości poręczenia kredytu dla SP ZOZ w Głubczycach.pdf (228,38KB)

PDFUchwała Nr 166 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII_126_2012 w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabiltacji finansowanych przez PFRON.pdf (213,07KB)

PDFUchwała Nr 167 w sprawie Rezolucji w sprawie poparcia inicjatywy przygotowania programu _specjalnej strefy demograficznej_ w województwie opolskim.pdf (151,40KB)

PDFUchwała Nr 168 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI_168_2012 w sprawie _Piowiatowego programu przemocy w rodzinie_.pdf (97,57KB)

PDFUchwała Nr 169 w sprawie przekazania środków finansowych Policji.pdf (189,92KB)

PDFUchwała Nr 170 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2012r..pdf (70,16KB)

PDFUchwała Nr 171 w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2012r..pdf (194,53KB)

PDFUchwała Nr 172 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (196,74KB)

PDFUchwała Nr 173 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV_386_2010 w sprawie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku.pdf (208,55KB)

PDFUchwała Nr 174 w sprawie zmiany Uchwały Nr LII_369_2012 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.pdf (165,84KB)

PDFUchwała Nr 175 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Głubczycach.pdf (238,23KB)

PDFUchwała Nr 176 w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2012r..pdf (246,42KB)

PDFUchwała Nr 177 w sprawie zmiany wieloletniej prozgnozy finansowej.pdf (192,58KB)

PDFUchwała Nr 178 w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za 2012r. SP ZOZ w Głubczycach.pdf (177,66KB)

PDFUchwała Nr 179 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV_330_2012 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie udzileania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Głubczyckiego dla szkół niepublicznych.pdf (278,56KB)

PDFUchwała Nr 180 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom doatków motywacyjnego.pdf (1,11MB)

PDFUchwała Nr 181 w sprawie nawiązania współpracy z Gminą Nysa.pdf (134,73KB)

PDFUchwała Nr 182 w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2012r..pdf (111,65KB)

PDFUchwała Nr 183 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (193,33KB)

PDFUchwała Nr 184 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakrefu PFRON.pdf (54,83KB)

PDFUchwała Nr 185 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie SP ZOZ nieruchomości stanowiących własność Powiatu Głubczyckiego.pdf (62,29KB)

PDFUchwała Nr 186 w sprawie skargi na działalność Dyrektora SP ZOZ w Głubczycach.pdf (227,29KB)

PDFUchwała Nr 187 w sprawie udzielenia dotacji Gminie Kietrz.pdf (189,42KB)

PDFUchwała Nr 188 w sprawie powołania Komisji ds. Rozwoju Powiatu Głubczyckiego 2020.pdf (185,92KB)

PDFUchwała Nr 189 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Powiatu Głubczyckiego 2020.pdf (84,06KB)

PDFOpinia o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf (462,73KB)

PDFOpinia o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej.pdf (483,99KB)

PDFOpinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej powiatu na 2013r..pdf (482,54KB)

PDFUchwała Nr 190 w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2012r..pdf (152,47KB)

PDFUchwała Nr 191 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (190,11KB)

PDFUchwała Nr 192 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013r..pdf (781,21KB)

PDFUchwała Nr 193 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (65,99KB)

PDFUchwała Nr 194 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody Opolskiego związanych związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2013r..pdf (202,30KB)

PDFUchwała Nr 195 w sprawie nadania Statutu SP ZOZ w Głubczyce.pdf (233,34KB)

PDFUchwała Nr 196 w sprawie zmiany uchwalenia Statutu DPS w Klisinie.pdf (177,02KB)

PDFUchwała Nr 197 w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych przez PFRON.pdf (52,98KB)

PDFUchwała Nr 198 w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Nysa.pdf (219,78KB)

PDFUchwała Nr 199 w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rzowoju _Rozwój miast poprzez wzmacnianie kompetencji j.s.t. dialog społeczny.pdf (109,83KB)

PDFUchwała Nr 200 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2013.pdf (1 001,47KB)

PDFUchwała Nr 201 w sprawie załatwienia skargi z dnia 03 grudnia 2012r. na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach.pdf (220,11KB)

PDFUchwała Nr 202 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet.pdf (266,60KB)

PDFUchwała Nr 203 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013r..pdf (139,23KB)

PDFUchwała Nr 204 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na 2013r..pdf (120,10KB)

PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej.pdf (298,59KB)

PDFOpinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf (304,95KB)

PDFUchwała Nr 205 w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2013r..pdf (168,29KB)

PDFUchwała Nr 206 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (137,57KB)

PDFUchwała Nr 207 w sprawie nadania Statutu SP ZOZ w Głubczycach.pdf (1,18MB)

PDFUchwała Nr 208 w sprawie powierzenia w roku 2013 Gminie Głubczyce prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury powiatu dotyczącego prowadzenia biblioteki powiatowej.pdf (156,60KB)

PDFUchwała Nr 209 w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez PFRON.pdf (84,25KB)

PDFUchwała Nr 210 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.pdf (143,69KB)

PDFUchwała Nr 211 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2013r..pdf (95,70KB)

PDFUchwała Nr 212 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2013r..pdf (102,04KB)

PDFUchwała Nr 213 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na 2013r..pdf (97,17KB)

PDFUchwała Nr 214 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej na 2013r..pdf (90,16KB)

PDFUchwała Nr 215 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty Kultury i Sportu na 2013r..pdf (99,29KB)

PDFUchwała Nr 216 w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego _Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t., dialog społeczny.pdf (136,16KB)

PDFUchwała Nr 217 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego nieprzyznania Telewizji Trwam koncesji na nadawanie programu telewizyjnego techniką cyfrową naziemną.pdf (110,09KB)

PDFUchwała Nr 218 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2013r..pdf (75,85KB)

PDFUchwała Nr 219 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (140,20KB)

PDFUchwała Nr 220 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn._Gotowi do pracy - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Priorytetu VII.pdf (161,74KB)

PDFUchwała Nr 221 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nierychomości na rzecz Gminy Głubczyce.pdf (145,55KB)

PDFUchwała Nr 222 w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XIII Festiwalu Kultury Powiatowej.pdf (167,99KB)

PDFUchwała Nr 223 w sprawie Statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Głubczycach.pdf (101,20KB)

PDFUchwała Nr 224 w sprawie przyjęcia _Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Piowiatu Głubczyckiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko_.pdf (160,96KB)

PDFUchwała Nr 225 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Głubczycach za 2012r..pdf (1,32MB)

PDFUchwała Nr 226 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia spłaty kredytu inwestycyjno-obrotowego zaciągniętego przez SP ZOZ w Głubczycach.pdf (163,29KB)

PDFUchwała Nr 227 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (143,85KB)

PDFUchwała Nr 228 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2013r..pdf (75,27KB)

PDFUchwała Nr 229 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (137,03KB)

PDFUchwała Nr 230 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej za 2012r..pdf (654,60KB)

PDFUchwała Nr 231 w sprawie powołania Rady Muzeum przy Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach.pdf (122,61KB)

PDFUchwała Nr 232 w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Głubczycach.pdf (108,17KB)

PDFUchwała Nr XXIX 233 2013 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2013r..pdf (357,32KB)

PDFUchwała Nr XXIX 234 2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (898,53KB)

PDFUchwała Nr XXX 235 2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu głubczyckiego 2012 rok.pdf (6,55MB)

PDFUchwała Nr XXX 236 2013 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Głubczycach z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok.pdf (426,26KB)

PDFUchwała Nr XXX 237 2013 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Głubczyckiego za 2012 rok.pdf (2,06MB)

PDFUchwała Nr XXX 238 2013 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2013 rok.pdf (3,47MB)

PDFUchwała Nr XXX 239 2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy dinansowej.pdf (6,22MB)

PDFUchwała Nr XXX 240 2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.pdf (952,89KB)

PDFUchwała Nr XXX 241 2013 w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Głubczycach.pdf (3,52MB)

PDFUchwała Nr XXX 242 2013 w sprawie udzielenia dotacji Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. Św. Bartłomieja w Księżym Polu.pdf (658,64KB)

PDFUchwała Nr XXX 243 2013 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Równem.pdf (662,81KB)

PDFUchwała Nr XXX 244 2013 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Opawicy.pdf (646,57KB)

PDFUchwała Nr XXX 245 2013 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marcina w Gołuszowicach.pdf (623,96KB)

PDFUchwała Nr XXX 246 2013 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach.pdf (642,46KB)

PDFUchwała Nr XXXI 247 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2013r..pdf (513,44KB)

PDFUchwała Nr XXXI 248 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (907,16KB)

PDFUchwała 249 w sprawie emisji obligacji komunalnych powiatu głubczyckiego.pdf (215,35KB)

PDFUchwała Nr 250 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2013 rok.pdf (806,32KB)

PDFUchwała Nr 251 w sprawie zmiany wieloletniej prognmozy finansowej.pdf (1,07MB)

PDFUchwała Nr 252 w sprawie zmian w budżecie powiatu głubczyckiego na 2013 rok..pdf (354,66KB)

PDFUchwała Nr 253 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI2092013 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez PFRON.pdf (75,62KB)

PDFUchwała Nr 254 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez SP ZOZ.pdf (76,13KB)

PDFUchwała Nr 255 w sprawie zmiany w budżecie powiatu głubczyckiego na 2013r..pdf (359,20KB)

PDFUchwała Nr 256 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII 252 2013 z dnia 09 września 2013r..pdf (80,04KB)

PDFUchwała Nr 257 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2013r..pdf (421,35KB)

PDFUchwała Nr 258 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,01MB)

PDFUchwała Nr 259 w sprawie wyboru podmiotu do badania bilansu SP ZOZ w Głubczycach.pdf (65,24KB)

PDFUchwała Nr 260 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI2072013 w sprawie zmiany Statutu SP ZOZ w Głubczycach.pdf (83,86KB)

PDFUchwała Nr 261 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.pdf (72,29KB)

PDFUchwała Nr 262 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV 216 2013 w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu.pdf (82,10KB)

PDFUchwała Nr 263 w sprawie regulaminu wynagradzania mauczycieli.pdf (464,08KB)

PDFUchwała Nr 264 w sprawie nawiązania współpracy z Mikroregionem Krnovsko.pdf (206,01KB)

PDFUchwala Nr 265 w sprawie wyrażanie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na rzecz Gminy Głubczyce.pdf (74,80KB)

PDFUchwała Nr 266 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2013r..pdf (757,26KB)

PDFUchwała Nr 267 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,03MB)

PDFUchwała Nr 268 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu głubczyckiego na 2014r..pdf (3,30MB)

PDFUchwała Nr 269 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,00MB)

PDFUchwała Nr 270 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany PFRON.pdf (122,50KB)

PDFUchwała Nr 271 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych w Powiecie Głubczyckim na 2014r..pdf (713,29KB)

PDFUchwała Nr 272 w sprawie przyjęcia rezygnacji Wicestarosty Głubczyckiego.pdf (53,68KB)

PDFUchwała Nr 273 w sprawie wyboru Wicestarosty Głubczyckiego.pdf (52,24KB)

PDFUchwała Nr 274 w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.pdf (53,74KB)

PDFUchwała Nr 275 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rrewizyjnej.pdf (53,22KB)

PDFUchwała Nr 276 w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie przez Powiat Głubczycki do projektu pt. Poprawa efektywności energetycznej ....pdf (61,62KB)

PDFUchwała Nr 277 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej należacych do właściwości Wojewody Opolskiego związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.pdf (131,45KB)

PDFUchwała Nr 278 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2013r..pdf (984,85KB)

PDFUchwała Nr 279 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (947,99KB)

PDFUchwała Nr 280 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Głubczycki.pdf (499,26KB)

PDFUchwała Nr 281 w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Głubczyckiego dla szkół niepublicznych.pdf (488,34KB)

PDFUchwała Nr 282 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014r..pdf (97,07KB)

PDFUchwała Nr 283 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Głubczycach na 2014r..pdf (138,90KB)

PDFUchwała Nr 284 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2014r..pdf (366,66KB)

PDFUchwała Nr 285 w sprawie zmiany wiloletniej prognozy finansowej.pdf (984,42KB)

PDFUchwała Nr 286 w sprawie wygasnięcia mandatu radnego.pdf (76,74KB)

PDFOpinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2029.pdf (147,39KB)

PDFUchwała Nr 287 w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu w Głubczycach.pdf (86,67KB)

PDFUchwała Nr 288 w sprawie zmian w budżecie powiatu głubczyckiego na 2014r..pdf (587,53KB)

PDFUchwała Nr 289 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (2).pdf (1,07MB)

PDFUchwała Nr 290 w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Nysa.pdf (71,74KB)

PDFUchwała Nr 291 w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Kietrz.pdf (62,24KB)

PDFUchwała Nr 292 w sprawie podziału środków PFRON.pdf (123,37KB)

PDFUchwała Nr 293 w sprawie powierzenia Gminie Baborów prowadzenia XIV Festiwalu Kultury Powiatowej.pdf (73,71KB)

PDFUchwała Nr 294 w sprawie załatwienia skargi na dyrektora PUP.pdf (143,80KB)

PDFUchwała Nr 295 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Administracyjno-Budżetowej.pdf (119,34KB)

PDFUchwała Nr 296 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.pdf (135,36KB)

PDFUchwała Nr 297 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa.pdf (129,89KB)

PDFUchwała Nr 298 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Spolecznej'.pdf (132,92KB)

PDFUchwała Nr 299 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i sportu.pdf (191,88KB)

PDFUchwała Nr 300 w sprawie przystapienia do projektu ePUAP.pdf (203,33KB)

PDFUchwała Nr 301 w sprawie odwołania Członka Zarządu Powiatu Głubczyckiego Radosława Gorzko.pdf (59,15KB) 

PDFUchwała Nr 302 w sprawie odwołania Członka Zarządu Powiatu Głubczyckiego Sławomira Musiała.pdf (59,39KB)

PDFUchwała Nr 303 w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego.pdf (54,95KB)

PDFUchwała Nr 304 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Głubczycach.pdf (54,01KB)

PDFUchwała Nr 305 w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Głubczyckiego.pdf (53,94KB)

PDFUchwała Nr 306 w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Głubczyckiego.pdf (52,95KB)

PDFUchwała Nr 307 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2014 rok.pdf (496,50KB)

PDFUchwała Nr 308 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1 012,02KB)

PDFUchwała Nr 309 w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2014 – 2018”.pdf (835,64KB)

PDFUchwała Nr 310 w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach.pdf (63,21KB)

PDFUchwała Nr 311 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia.pdf (72,12KB)

PDFUchwała Nr 312 w sprawie powierzenia w roku 2014 Gminie Głubczyce prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury powiatu dotyczącego prowadzenie biblioteki powiatowej.pdf (75,33KB)

PDFUchwała Nr 313 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.pdf (60,21KB)

PDFUchwała Nr 314 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.pdf (59,87KB)

PDFUchwała Nr 315 w sprawie zmiany Uchwały Nr II182010 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 07 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia.pdf (62,14KB)

PDFUchwała Nr 316 w sprawie zmiany Uchwały Nr II172010 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 07 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa.pdf (60,96KB)

PDFUchwała Nr 317 w sprawie zmiany Uchwały Nr II192010 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia.pdf (62,51KB)

PDFUchwała Nr 318 w sprawie zmiany Uchwały Nr II202010 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 07 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.pdf (62,29KB)

PDFUchwała Nr 319 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV1882012 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Rozwoju Powiatu Głubczyckiego 2020.pdf (64,03KB)

PDFUchwała Nr 320 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu głubczyckiego za 2013 rok.pdf (1,49MB)

PDFUchwała Nr 321 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Głubczycach.pdf (60,92KB)

PDFUchwała Nr 322 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach za 2013 rok.pdf (1,06MB)

PDFUchwała Nr 323 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach za 2013 r..pdf (434,16KB)

PDFUchwała Nr 324 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu powiatu głubczyckiego za 2013r..pdf (375,27KB)

PDFUchwała Nr 325 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.pdf (67,75KB)

PDFUchwała Nr 326 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2014r ok.pdf (806,66KB)

PDFUchwała Nr 327 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,05MB)

PDFUchwała Nr 328 w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wielofunkcyjnej Dom Dziecka w Krasnym Polu wraz z Filią Placówką Interwencyjną „Gniazdo” w Głubczycach oraz nadania statutów jednostkom organizacyjn.pdf (832,05KB)

PDFUchwała Nr 329 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI2162013 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji.pdf (82,51KB)

PDFUchwała Nr 330 w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Nysa.pdf (69,00KB)

PDFUchwała Nr 331 w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wpływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego.pdf (277,95KB)

PDFUchwała Nr 332 w sprawie w sprawie udzielenia dotacji Rzymsko- Katolickiej Parafii pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Boguchwałowie.pdf (92,95KB)

PDFUchwała Nr 333 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Królowych.pdf (85,81KB)

PDFUchwała Nr 334 w sprawie udzielenia dotacji Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Pomorzowicach.pdf (88,70KB)

PDFUchwała Nr 335 w sprawie podziału Powiatu Głubczyckiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu.pdf (83,31KB)

PDFUchwała Nr 336 w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Głubczyce.pdf (63,03KB)

PDFUchwała Nr 337 w sprawie zmiany w budżecie powiatu głubczyckiego na 2014r..pdf (143,45KB)

PDFUchwała Nr 338 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2014 rok.pdf (770,06KB)

PDFUchwała Nr 339 w sprawie udzielenia dotacji celowej SP ZOZ w Głubczycach.pdf (70,47KB)

PDFUchwała Nr 340 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.pdf (71,48KB)

PDFUchwała Nr 341 w sprawie przyjęcia stanowiska odnośnie planu finansowego Opolskiego Oddziału NFZ w Opolu na 2015r..pdf (166,65KB)

PDFUchwała Nr 342 w sprawie przyjęcia stanowiska odnośnie uchwalonego przez Sejmik Województwa Opolskiego „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Opolskiego”,.pdf (169,65KB)

PDFUchwała Nr 343 w sprawie zmiany uchwały nr 325 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego.pdf (75,19KB)

PDFUchwała Nr 344 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (100,73KB)

PDFUchwała Nr 345 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2014 rok.pdf (735,08KB)

PDFUchwała Nr 346 w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZOZ w Głubczycach.pdf (66,75KB)

PDFUchwała Nr 347 w sprawie stanowiska dotyczącego zmiany ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych.pdf (161,21KB)

PDFUchwała Nr 348 w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf (90,72KB)

PDFUchwała Nr 349 w sprawie zmiany uchwały nr 292 w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu PFRON.pdf (113,89KB)

PDFUchwała Nr 350 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Głubczycach.pdf (2,92MB)

PDFUchwała Nr 351 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Głubczyckiego.pdf (1,04MB)

PDFUchwała Nr 352 w sprawie załatwienia skargi z dnia 03 czerwca 2014r. na działalność Zarządu Powiatu w Głubczycach.pdf (242,22KB)PDFUchwała Nr 354 w sprawie zmiany uchwały ne 216 w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa.pdf (86,01KB)

PDFUchwała Nr 355 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2014 rok.pdf (1,01MB)

PDFUchwała Nr 356 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,21MB)

PDFUchwała Nr 357 w sprawie zmiany uchwały nr 292 w sprawie podziału środków PFRON.pdf (124,31KB)

PDFUchwała Nr 358 w sprawie zmiany uchwały nr 280 w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych.pdf (303,45KB)

PDFUchwała Nr 359 w sprawie zmiany bvudżetu powiatu głubczyckiego na 2014r..pdf (505,49KB)