Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Powiatowy Urzad Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach
ul. Pocztowa 6
48-100 Głubczyce
Numery kontaktowe:
Tel: 77 485-20-37
Tel: 77 485-85-37
Fax: 77 485-87-60

Email:

www: https://glubczyce.praca.gov.pl/

Dyrektor – Jacek Karpina
Zastępca Dyrektora – Paulina Skowyra

Numery wewnętrzne:

26 – Pośrednictwo Pracy

13 – Staże, Bony stażowe

24 - Księgowość

25 - Rejestracja

27 – Dotacje, Doposażenia, Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia

28 – Doradcy Zawodowi

30 – Szkolenia, Krajowy Fundusz Szkoleniowy

31 – Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń

33 – Roboty Publiczne, Prace Interwencyjne, Prace społecznie użyteczne, Bony zatrudnieniowe,
Bony na zasiedlenie, Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia

35 – Ewidencja i Świadczenia

37 – Sekretariat

Zadania jednostki wynikające ze statutu:

 1. Opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, określonej w odrębnych przepisach.
 2. Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy.
 3. Udzielanie informacji  o możliwościach i zakresie pomocy określonej w odrębnych przepisach.
 4. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy , poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc
  w aktywnym poszukiwaniu pracy.
 5. Udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową.
 6. Rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy.
 7. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy.
 8. Inicjowanie i wspieranie metodyczne tworzenia klubów pracy działających  w innych niż powiatowy urząd pracy instytucjach i organizacjach.
 9. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych.
 10. Opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz organów zatrudnienia.
 11. Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
 12. Współdziałanie z Powiatową Radą Rynku Pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy.
 13. Współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów.
 14. Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych oraz innych zasobów informacji dotyczących lokalnego rynku pracy przydatnych w poszukiwaniu pracy.
 15. Realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałaniu bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.
 16. Organizacja i realizowanie programów specjalnych.
 17. Współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów centralnych określonych w odrębnych przepisach.
 18. Inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych.
 19. Badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z realizacją zadań związanych z zatrudnieniem cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 20. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia.