Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100,
48-118 Lisięcice
Tel: 77 485 75 93 
fax. 77 485 75 94

Email:

https://dps-klisino.pl/

Dyrektor:  Małgorzata Krywko – Trznadel
                                         Zastępca dyrektora:  Michał Dobrowolski                                         

                 

Numery kontaktowe:          
-  sekretariat:  wew. 31
- Dyrektor wew. 32
- Z-ca dyrektora wew. 35
- Główny księgowy wew. 37
- Kadry wew. 37
- Specjalista ds. zamówień publicznych wew. 36
- Księgowość / płace wew. 38
- Księgowość wew. 39
- Zamówienia publiczne wew. 43
- Zaopatrzenie / dietetyk wew. 34
- Przyjęcia mieszkańców wew. 40

Zadania jednostki wynikające ze statutu:                       
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę, zaspokaja ich potrzeby bytowe, społeczne, religijne i zdrowotne.
Mieszkańcy DPS w Klisinie mają zapewnione  warunki bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności, możliwość rozwoju osobowości a także możliwość rewalidacji. DPS w Klisinie w swojej działalności uwzględnia stopień fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców, stwarza dodatkową szansę aktywności mieszkańców oraz pracy w ramach terapii zajęciowej.
Dom świadczy podstawowe usługi:
1. W zakresie potrzeb bytowych zapewniając:
- miejsce zamieszkania,
- wyżywienie,
- odzież i obuwie,
- utrzymanie czystości.
2. Opiekuńcze, polegające na:
- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- pielęgnacji,
- niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.
3. Wspomagające, polegające na:
- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
- podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
- umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturowych,
- zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
- stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
- działaniu zmierzającym do usamodzielniania  mieszkańca w miarę jego możliwości,
- pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających  warunki do takiego usamodzielniania,
- zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych  i przedmiotów wartościowych,
- finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego o którym mowa w art.37 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2004r. o pomocy społecznej,
- zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu
- sprawnym wnoszeniu i załatwieniu skarg i wniosków mieszkańców domu
4. Zdrowotne polegające na:
- umożliwieniu korzystania z  przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych, zaopatrzenia w leki, artykuły sanitarne, środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne,
- działaniom zapobiegawczym oraz promowaniu zdrowia
-psychoterapii