Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Głubczycach
ul. Raciborska 17
48-100 Głubczyce

Numery kontaktowe: 77 485 27 20 wew. 24 dyrektor
wew. 25 szkoła
wew. 26 pedagog

email: sosw_glubczyce@poczta.onet.pl

https://soswglubczyce.pl/

facebook https://www.facebook.com/Specjalny-Ośrodek-Szkolno-Wychowawczy-w-Głubczycach-475956192515962/

 

Dyrektor Tomasz Kiszczyk

 

Zadania jednostki wynikające ze statutu:

CELE, ZADANIA I ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 1

1. Cele Ośrodka:

1) Głównym celem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków, w miarę ich możliwości, do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem.

2) Działanie na rzecz podnoszenia poziomu świadomości społeczeństwa na temat osób niepełnosprawnych, ich praw, potrzeb, możliwości udziału w życiu społecznym.

3) Kształcenie i wychowanie służące rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.

4) Szczegółowe cele, edukacyjne, wychowawcze terapeutyczne i profilaktyczne, które będą realizowane w szkołach wchodzących w skład Ośrodka wynikają z podstawy programowej kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych w poszczególnych typach szkół.

2. Cele edukacyjne:

1) Nadrzędnym celem działań edukacyjnych Ośrodka jest wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanka.

2) Wychowanie człowieka samodzielnego, aktywnego, potrafiącego dokonać wyboru właściwych wartości moralnych.

3) Przygotowanie wychowanków do podjęcia nauki szkolnej oraz do uzyskania kwalifikacji zawodowych, do pracy i życia w warunkach współczesnego świata.

4) Rozwijanie autonomii wychowanka niepełnosprawnego intelektualnie oraz wyposażenie w takie umiejętności i wiadomości, aby zdobył maksymalną niezależność życiową, był zaradny w życiu codziennym adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności.

5) zadania będą realizowane poprzez udział wychowanków Ośrodka na zajęciach wychowawczo-opiekuńczych, lekcyjnych i pozalekcyjnych. Ośrodek zapewnia uczniom wykształcenie poprzez opracowanie i realizację indywidualnych programów edukacyjnych dla każdego ucznia.

 3. Cele wychowawcze:

1) Wychowanie człowieka samodzielnego, aktywnego, potrafiącego dokonać wyboru właściwych wartości moralnych.

2) Wychowanie człowieka dojrzałego do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych zgodnie z zasadami i regułami obowiązującymi relacjach międzyludzkich.

3) Przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

4) Szczegółowe zadania zawarte są w Programie Wychowawczym Ośrodka

4. Cele profilaktyczne:

1) Popularyzacja aktywnego i zdrowego stylu życia oraz promocja zdrowia.

2) Propagowanie różnorodnych, społecznie akceptowanych form spędzania czasu wolnego.

3) Przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom i odpowiednie reagowanie w przypadku występowania ich na terenie Ośrodka i w środowisku lokalnym.

4) Zadania zapewniające realizację tych celów są zawarte w aktualnie obowiązującym Programie Profilaktyki Ośrodka i są realizowane poprzez zaplanowane w tym programie działania skierowane na uczniów, rodziców i nauczycieli.

5. Cele terapeutyczne:

1) Korygowanie, usprawnianie i kompensowanie zaburzonych funkcji.

2) Stymulowanie rozwoju polisensorycznego wychowanków.

3) Wspomaganie rozwoju ucznia i usprawnianie jego funkcjonowania poprzez udział w zajęciach specjalistycznych według indywidualnych programów edukacyjnych.

4) Zadania będą realizowane poprzez udział wychowanków w zajęciach specjalistycznych wg. indywidualnych programów edukacyjnych.

 

§ 2

 

1. Do szczegółowych zadań Ośrodka należy:

1) zapewnienie opieki wychowankom, w takim zakresie, w jakim nie może być realizowana przez rodzinę,

2) prowadzenie działań rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych kształtujących postawy wychowanków umożliwiające samodzielne funkcjonowanie w życiu,

3) udzielanie pomocy wychowankom w nawiązaniu kontaktów z rodzicami (opiekunami prawnymi), krewnymi lub innymi osobami albo organizacjami współpracującymi z ośrodkiem w tworzeniu warunków do usamodzielniania się wychowanków po opuszczeniu placówki,

4)   organizowanie kształcenia w zakresie szkoły podstawowej,

5)   udzielanie uczniom i wychowankom pomocy pedagogicznej i psychologicznej,

6) objęcie działaniami profilaktycznymi wychowanków zagrożonych patologiami społecznymi,

7) prowadzenie działalności ukierunkowanej na wczesną terapię i wszechstronną stymulację rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społeczną,

8)  zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych wychowanków w sposób prowadzący do osiągnięcia pełnego, osobistego rozwoju każdego dziecka,

9) wspomaganie rozwoju wychowanków w przyjaznym, bezpiecznym środowisku przy współpracy z rodziną, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i profilaktyki zdrowotnej,

10) tworzenie warunków do poznawania otoczenia naturalnego i społecznego w zakresie umożliwiającym najbardziej samodzielne funkcjonowanie w środowisku oraz opanowanie prostych czynności zawodowych.

§ 3

1. Zadania, o których mowa w &5 ust.1 realizowane jest poprzez:

1) organizację miejsca pobytu całodziennego przez cały rok szkolny, a za zgodą organu prowadzącego może prowadzić działalność w okresie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz w okresie ferii szkolnych,

2) zapewnienie opieki medycznej - w miarę możliwości Ośrodka,

3) organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

4) umożliwienie udziału w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych, usprawniających ruchowo, profilaktyki społecznej i resocjalizacji, przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielności w życiu społecznym,

5) umożliwienie udziału w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalno-oświatowych,

6) prowadzenie szkół umożliwiających realizację programu nauczania w zakresie szkoły podstawowej specjalnej,

7) opracowanie i realizację indywidualnych programów edukacyjnych zgodnie z przepisami w sprawie warunków organizowania kształcenia,

8) diagnozowanie wychowanków pod kątem postępów w nauce i zachowaniu oraz problemów rozwojowych i rodzinnych,

9) poznanie wychowanków i ich środowiska rodzinnego,

10) zapoznanie wychowanków z ich prawami, obowiązkami i przestrzeganiem tych praw,

11) umożliwienie i wspieranie działalności organizacji młodzieżowych na terenie Ośrodka,

12) integrację Ośrodka z lokalnym środowiskiem społecznym.

§ 4

 W Ośrodku funkcjonuje internat,  korzystają z niego uczniowie zespołu szkół, którzy z powodu niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

§ 5

 1. Opieka medyczna realizowana jest poprzez:

1) współpracę z pielęgniarką szkolną w celu objęcia uczniów pomocą przedmedyczną,

2) profilaktykę zdrowotną,

3) kierowanie wniosków do rodziców o przeprowadzenie badań bilansowych dzieci.

Organizację opieki medycznej określają odrębne przepisy.

§ 6

 1. W Zespole Szkół jest organizowane nauczanie indywidualne.

2. Zajęcia specjalistyczne prowadzone są według następujących zasad:

1) zajęcia rewalidacyjne prowadzi nauczyciel ( oligofrenopedagog )

2) zajęcia mogą być prowadzone grupowo lub indywidualnie,

3) liczbę wychowanków na zajęciach rewalidacyjnych regulują odrębne przepisy,

4) w zajęciach mogą brać udział uczniowie wszystkich szkół działających w Ośrodku.

3. Placówka  organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawczych dla wychowanków (uczniów) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

§ 7

1. Cele i zadania statutowe Ośrodka realizowane są przez:

1) nauczycieli,

2) wychowawców,

3) pedagoga, psychologa, innych specjalistów,

4) pracowników niepedagogicznych,

5) rodziców.

§ 8

1. Do realizacji celów i zadań statutowych Ośrodka służą:

1) sale lekcyjne znajdujące się w budynku szkolnym,

2) biblioteka szkolna z czytelnią,

3) pracownia komputerowa,

4) sala gimnastyczna, siłownia, sala gimnastyki korekcyjnej,

5) sala zajęć rewalidacji indywidualnej,

6) boiska szkolne wraz z przyległymi terenami rekreacyjnymi,

7) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,

8) gabinety terapii pedagogicznej i logopedycznej,

9) gabinet stymulacji uwagi słuchowej,

10) świetlice znajdujące się w budynku internatu,

11) kuchnia i stołówka,

12) ogród

§ 9

Ośrodek współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz w zależności od potrzeb z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz administracją powiatową, organizacjami społecznymi i pozarządowymi.

§ 10

1. Ośrodek wspomaga rodziców/prawnych opiekunów w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych w szczególności przez organizowanie konsultacji, zajęć psycho-edukacyjnych, warsztatów umiejętności i grup wsparcia.

2. Ośrodek współpracuje ze szkołami ogólnodostępnymi w zakresie diagnozowania i rozwiązywania trudnych problemów dydaktyczno-wychowawczych dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do tych szkół.

3. Ośrodek prowadzi działania edukacyjne i Wychowawczo-Profilaktyczne w środowisku lokalnym.

4. Zgodę na podjęcie współpracy z organizacjami pozarządowymi wyraża Dyrektor Ośrodka w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Ośrodka.