Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Głubczyckiego w roku 2023 z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Głubczycach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Głubczyckiego w roku 2023 z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
2. Ogłoszenie zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Głubczyckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głubczycach.
3. Ogłoszenie kierowane jest do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Głubczyckiemu.§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                                     Zarząd Powiatu w Głubczycach

OGŁOSZENIE
o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Głubczyckiego
w roku 2023 z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

1. Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) Zarząd Powiatu
w Głubczycach zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Głubczyckiego w roku 2023 z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w pracach komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. Posiedzenie komisji odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Głubczycach.
3. Do zadań komisji konkursowej będzie należeć:
1) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,
2) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego,
3) rekomendowanie ofert Zarządowi Powiatu w Głubczycach.
4. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) biorących udział w konkursie.
5. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym na członka komisji konkursowej, stanowiącym załącznik do ogłoszenia i przesyła na adres Starostwa Powiatowego w Głubczycach: ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, drogą pocztową (decyduje data wpływu, a nie stempla pocztowego) lub składa się bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Głubczycach w terminie do dnia 20.10.2022 r. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), z ramienia których kandydat występuje.
6. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów, Zarząd Powiatu w Głubczycach dokona wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) biorąc pod uwagę datę wpływu prawidłowo złożonych zgłoszeń do Starostwa Powiatowego w Głubczycach.
7. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych informacji i podpisów, nie będą brane pod uwagę przy powoływaniu składu komisji konkursowej.
8. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych ofertach jest Starosta Głubczycki. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2023 r.
 

PDF   Uchwała Nr CLXXIX/869/2022 Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 13-10-2022 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Głubczyck.pdf (382,61KB)

PDFZalacznik1.1 CLXXIX/869/2022.pdf (141,72KB)

DOCXZałącznik nr 1 CLXXIX/869/2022.docx (7,32KB)

DOCX2.1. Zał. do Uchwały o naborze - formularz-zgloszenia-kandydata-do-komisji.docx (20,52KB)