Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - wycena nieruchomości (DPS - Powiat Głubczycki)

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 59/2020
Starosty Głubczyckiego
z dnia 21.12.2020 r.

G.2600.29.2022

                                                                                                                  Głubczyce, dnia 14.10.2022 r.

 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł

Rzeczoznawcy majątkowi

(dane adresata zapytania)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania  operatów szacunkowych z ustalenia wartości nieruchomości będących własnością Powiatu Głubczyckiego celem aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu dla następujących nieruchomości:

 - Dom Pomocy Społecznej  w Klisinie filia Bliszczyce działki niezabudowane o nr 255/1, 757/1, 767/4;

- Dom Pomocy Społecznej  w Klisinie filia Boboluszki,  działka zabudowana budynkiem parterowym  niemieszkalnym i dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym;

- Dom Pomocy Społecznej  w Klisinie filia Radynia, działka niezabudowana o nr 58/1.

(opis przedmiotu zamówienia)

Oprócz ceny proszę również o podanie:

-- możliwego terminu wykonania zamówienia,

– warunków płatności,

– warunków gwarancji,

Termin wykonania : do dnia 30 listopada 2022 r.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 21 września 2022 r. do godz. 14.00

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres.................................................................................... lub

(adres zamawiającego)

– za pośrednictwem faksu.......................................................................................... lub

(nr faksu)

– za pośrednictwem poczty elektronicznej geodeta@powiatglubczycki.pl

(adres e-mail)

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

                                                        

…………………………………………

(podpis Starosty  lub Wicestarosty)

        G.2600.29.2022                                                                                                                                

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 59/2020
Starosty Głubczyckiego

                                                                                                           z dnia 21.12.2020 r.

…………………………………………….

                  pieczęć Wykonawcy

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Nawiązując do toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: wykonanie operatów szacunkowych z ustalenia wartości nieruchomości będących własnością Powiatu Głubczyckiego celem aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu dla następujących nieruchomości:

        - Dom Pomocy Społecznej  w Klisinie filia Bliszczyce działki niezabudowane o nr 255/1, 757/1, 767/4;

        - Dom Pomocy Społecznej  w Klisinie filia Boboluszki,  działka zabudowana budynkiem parterowym  niemieszkalnym i dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym;

        - Dom Pomocy Społecznej  w Klisinie filia Radynia, działka niezabudowana o nr 58/1.”

 my niżej podpisani:

__________________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa i adres Wykonawcy[1]

Nazwa Wykonawcy

 

Adres Wykonawcy

 

NIP (jeżeli dotyczy)

 

REGON (jeżeli dotyczy)

 

Wykonawca jest małym / średnim przedsiębiorcą?

Tak / Nie *

*) niepotrzebne skreślić

  1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia, stosując niżej wymienione stawki:

Zadanie częściowe nr

Cena oferty

1

Temat: wykonanie operatów szacunkowych z ustalenia wartości nieruchomości będących własnością Powiatu Głubczyckiego celem aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu dla następujących nieruchomości:

        - Dom Pomocy Społecznej  w Klisinie filia Bliszczyce działki

          niezabudowane o nr 255/1, 757/1, 767/4;

        - Dom Pomocy Społecznej  w Klisinie filia Boboluszki,  działka

          zabudowana budynkiem parterowym  niemieszkalnym i

           dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym;

        - Dom Pomocy Społecznej  w Klisinie filia Radynia, działka

           niezabudowana o nr 58/1.”

 

cena (C) za wykonanie  wynosi kwotę netto ................... zł

(słownie: ......................................................................................................... zł), natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ......%, wynosi kwotę brutto ..................... zł

(słownie: ......................................................................................................... zł).

Termin wykonania  – ………………….r.

  1. OŚWIADCZAMY, że:
  1. nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);
  2. zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
  3. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[2]  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[3].
  4. 3. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko

 

Adres

 

Telefon, Fax

 

Adres e-mail

 

 

  1. OFERTĘ składamy na _____ kolejno ponumerowanych stronach. Załącznikami do niniejszej oferty są:
  1. _____________________________________
  2. _____________________________________

 

________________ dnia ________________                 __________________________________

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń  woli w imieniu Wykonawcy)      

 

4 w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy podać nazwy (firmy) i adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.

5 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

6 w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (np. przez jego wykreślenie/usunięcie z treści oferty). 

PDFZapytanie ofertowe - wycena nieruchomości (DPS - Powiat Głubczycki).pdf (876,55KB)

DOCFormularz ofertowy - wycena nieruchomości (DPS - Powiat Głubczycki).doc (56,00KB)