Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - wycena działki nr 89/10 obręb Głubczyce

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 59/2020
Starosty Głubczyckiego
z dnia 21.12.2020 r.

G.2600.32.2022

Głubczyce, dnia 14.10.2022 r.

 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł

Rzeczoznawcy majątkowi

(dane adresata zapytania)

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania operatu szacunkowego z ustalenia wartości nieruchomości niezabudowanej stanowiącej wg ewidencji gruntów i budynków użytki kopalne (wyrobisko po cegielni) będącej własnością Skarbu Państwa   o pow. 0,80 00 ha i numerze ewidencyjnym 89/10, położonej w obrębie Głubczyce . Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. (opis przedmiotu zamówienia)

Oprócz ceny proszę również o podanie:

-- możliwego terminu wykonania zamówienia,

– warunków płatności,

– warunków gwarancji,

Termin wykonania : do dnia 30 listopada 2022 r.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 21 września 2022 r. do godz. 14.00

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres.................................................................................... lub

(adres zamawiającego)

– za pośrednictwem faksu.......................................................................................... lub

(nr faksu)

– za pośrednictwem poczty elektronicznej geodeta@powiatglubczycki.pl

(adres e-mail)

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

                                                        

…………………………………………

(podpis Starosty  lub Wicestarosty)

 

   G.2600.32.2022                                                                                                                

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 59/2020
Starosty Głubczyckiego

                                                                                                           z dnia 21.12.2020 r.

…………………………………………….

pieczęć Wykonawcy

 

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: wykonanie operatu szacunkowego z ustalenia wartości nieruchomości niezabudowanej stanowiącej wg ewidencji gruntów i budynków użytki kopalne (wyrobisko po cegielni) będącej własnością Skarbu Państwa   o pow. 0,80 00 ha i numerze ewidencyjnym 89/10, położonej w obrębie Głubczyce . Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej” my niżej podpisani:

___________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa i adres Wykonawcy[10]

Nazwa Wykonawcy

 

Adres Wykonawcy

 

NIP (jeżeli dotyczy)

 

REGON (jeżeli dotyczy)

 

Wykonawca jest małym / średnim przedsiębiorcą?

Tak / Nie *

*) niepotrzebne skreślić

  1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia, stosując niżej wymienione stawki:

Zadanie częściowe nr

Cena oferty

1

Temat: wykonanie operatu szacunkowego z ustalenia wartości nieruchomości niezabudowanej stanowiącej wg ewidencji gruntów i budynków użytki kopalne (wyrobisko po cegielni) będącej własnością Skarbu Państwa   o pow. 0,80 00 ha i numerze ewidencyjnym 89/10, położonej w obrębie Głubczyce . Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej”

 

cena (C) za wykonanie  wynosi kwotę netto ................... zł

(słownie: ......................................................................................................... zł), natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ......%, wynosi kwotę brutto ..................... zł

(słownie: ......................................................................................................... zł).

Termin wykonania  – ………………….r.

  1. OŚWIADCZAMY, że:
  1. nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);
  2. zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
  3. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[11]  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[12].

 

  1. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko

 

Adres

 

Telefon, Fax

 

Adres e-mail

 

 

  1. OFERTĘ składamy na _____ kolejno ponumerowanych stronach. Załącznikami do niniejszej oferty są:
  1. _____________________________________
  2. _____________________________________

 

________________ dnia ________________                

__________________________________

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń  woli w imieniu Wykonawcy)

 

10 w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy podać nazwy (firmy) i adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.

11 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

12 w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (np. przez jego wykreślenie/usunięcie z treści oferty).

PDFZapytanie ofertowe - wycena działki nr 89_10 obręb Głubczyce.pdf (812,87KB)

DOCFormularz ofertowy - wycena działki nr 89_10 obręb Głubczyce.doc (54,50KB)