Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2023 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1, 1a oraz 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 poz. 945), Zarząd Powiatu w Głubczycach uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2023 r.
§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Głubczycach, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz na stronie internetowej Powiatu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                                   Zarząd Powiatu

                                                                                                                    Piotr Soczyński
                                                                                                                  Anita Juchno
                                                                                                                   Bogdan Kulik
                                                                                                                Benedykt Pospiszyl
                                                                                                              Irena Sapa

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU POWIATU W GŁUBCZYCACH


Zarząd Powiatu w Głubczycach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2023 r.
I. Rodzaj zadania.
1. Zadanie polegać będzie na prowadzeniu punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zwany dalej „punktem”, znajduje się na terenie Powiatu Głubczyckiego pod adresem: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz.
2. W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
w zależności od zapotrzebowania zgłaszanego przez osoby uprawnione będzie organizowane spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji.
3. W otwartym konkursie ofert mogą być składane oferty na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
4. Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia punktu w sposób i na zasadach określonych
w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
5. Harmonogram wskazujący dni i godziny, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie określa poniższa tabela:

Lokalizacja

Dni i godziny dyżurów

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Urząd Miejski
w Kietrzu,
ul. 3 Maja 1,
48-130 Kietrz

13:00-17:00

08:00-12:00

08:00-12:00

08:00-12:00

10:00-14:00

II. Podmioty uprawnione do złożenia oferty.
O powierzenie prowadzenia punktu na obszarze danego województwa może ubiegać się organizacja pozarządowa, w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Na realizację zadania planuje się przeznaczyć dotację w łącznej wysokości 64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100), w tym 3 960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) na prowadzenie edukacji prawnej. W 2023 r. kwota bazowa stanowiąca podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania wynosi 5 500,00 zł (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2023 r. – Dz. U. z 2022 r. poz. 2154).
IV. Zasady przyznania dotacji.
1. Zasady przyznawania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego określają przepisy:
a) ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945),
b) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),
d) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2154).
2. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o realizację zadania publicznego na warunkach w niej określonych.
V. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie ma być realizowane w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia
2023 r. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920), zgodnie z harmonogramem zawartym w części I ust. 5.
2. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze danego powiatu, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze tego powiatu. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na pisemne żądanie Starosty Głubczyckiego. Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru może nastąpić w trakcie całego roku. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w 2023 r.
3. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 z późn. zm.), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa powyżej nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
4. Sposób oraz warunki realizacji zadania określi umowa sporządzona z Powiatem Głubczyckim zawierająca w szczególności zapisy, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1, 1a i 3-6b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
5. W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się zdalnie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory internetowe) oraz poza lokalem punktu, w godzinach dyżurów. Okres obowiązywania zdalnego świadczenia usług będzie określał Starosta Głubczycki.
6. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według aktualnego wzoru obowiązującego na dzień składania sprawozdania, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.
7. W ramach umowy, organizacji pozarządowej zostaną powierzone jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W umowie Starosta Głubczycki określi formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.
8. Oferent zobowiązany jest do załączenia do oferty wykazu osób, które będą udzielały nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczyły nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w punkcie, a także wykazu mediatorów.
9. Oferent dołącza do oferty stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby wskazane w ust. 8, spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
10. Oferent, w ramach oferty może przedstawić porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.
VI. Termin oraz sposób składania ofert.
1. Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r. poz. 2057), należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 18 listopada 2022 r. do godz. 15.00, pod adresem: Starostwo Powiatowe w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce. Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2023 r.” oraz nazwę organizacji składającej ofertę.
2. Oferty złożone niezgodnie z ogłoszeniem, na niewłaściwych drukach, niekompletne, nieczytelne, w innym języku niż język polski lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
3. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
4. W przypadku, gdy wnioskowana w ofercie kwota dotacji przekroczy wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
5. Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem, lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.
6. Oferty przesłane faksem, bądź złożone drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.
7. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.
8. Wszystkie załączniki do oferty w formie kserokopii powinny zostać potwierdzone przez podmiot uprawniony do składania oświadczeń w imieniu oferenta „za zgodność z oryginałem”.
9. Do oferty należy załączyć:
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b) kopię statutu organizacji pozarządowej,
c) potwierdzenie wpisu oferenta na listę wojewody o której mowa w art. 11d ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
d) dokumenty potwierdzające doświadczenie oferenta w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej,
e) wykaz osób, które będą udzielały nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczyły nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w punkcie, a także wykaz mediatorów,
f) dokumenty potwierdzające, iż osoby wskazane w lit. e, spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
g) porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych (jeśli dotyczy).
VII. Tryb, kryteria i termin dokonania wyboru ofert.
1. Złożona oferta podlega ocenie formalnej i ocenie merytorycznej.
2. Wyboru oferty dokonuje Zarząd Powiatu w Głubczycach w formie uchwały po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, która ocenia oferty zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mając na względzie wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Skład komisji oraz zasady jej pracy określa uchwała Zarządu Powiatu w Głubczycach. W skład komisji konkursowej, o której mowa w zdaniu pierwszym, może wchodzić dodatkowo przedstawiciel wojewody.
4. Do decyzji komisji konkursowej i uchwały Zarządu Powiatu w Głubczycach w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
5. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentom.
6. Rozpatrzenie ofert nastąpi niezwłocznie po dniu zakończenia przyjmowania ofert.
7. Umowa o powierzenie realizacji zadania podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.
8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
9. Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na:
a) zakup żywności,
b) zadania i zakupy inwestycyjne, z wyjątkiem zakupu urządzeń niezbędnych do realizacji zadania będącego przedmiotem postępowania konkursowego,
c) pokrycie kosztów obsługi administracyjno-technicznej,
d) zakup, budowę lub remonty budynków,
e) działalność gospodarczą,
f) pokrycie deficytu wcześniej zrealizowanych przedsięwzięć,
g) działalność polityczną i religijną,
h) zlecenie realizacji zadania innemu podmiotowi niebędącemu stroną umowy i niespełniającemu wymogów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
10. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu, konkurs zostanie unieważniony.
11. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria merytoryczne:

Kryteria oceny merytorycznej

 

1.  Ocena możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta.

0 - 4 pkt

2. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja będzie realizowała zadanie publiczne.

0 - 8 pkt

3. Ocena planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji.

0 - 4 pkt

4. Ocena realizacji w latach poprzednich zleconych zadań publicznych tożsamych z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

0 - 8 pkt

5. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

0 - 4 pkt

Maksymalna liczba punktów

28 pkt

VIII. Informacja o zrealizowanych przez Zarząd Powiatu w Głubczycach w roku 2021 i 2022 zadaniach publicznych polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i związanych z nimi kosztami, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W roku 2021 na zadania publiczne tego samego rodzaju organizacjom pozarządowym
i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została przekazana dotacja w kwocie 13 767,75 zł. Natomiast w roku 2022 na zadania publiczne tego samego rodzaju organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została przekazana dotacja w kwocie 64 020,00 zł.
IX. Umowa i postanowienia końcowe.
1. Podstawą do zawarcia pisemnej umowy z oferentem jest uchwała Zarządu Powiatu w Głubczycach w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji.
2. Niepodpisanie przez wybranego w drodze konkursu oferenta umowy do dnia 9 grudnia 2022 r. jest równoznaczne z rezygnacją z realizacji zadania.
3. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie na stronie internetowej Powiatu Głubczyckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głubczycach.
4. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Ogólno – Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Głubczycach - tel. 77 405 36 66.
5. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych ofertach jest Starosta Głubczycki. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2023 r.
 

PDF   Uchwała Nr CLXXXI8752022 Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 27-10-2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w.pdf (294,85KB)

DOCXZałącznik nr 1 CLXXXI8752022.docx (13,84KB)