Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu głubczyckiego - zadanie nr 2

Głubczyce, dnia 25.11.2022 r.

Powiat Głubczycki

ul. Kochanowskiego 15

48-100 Głubczyce

……………………………………………….

[nazwa zamawiającego, adres]


ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu głubczyckiego” – znak sprawy OR.272.8.2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadania nr 2, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:

Zadanie nr 2: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu głubczyckiego – Gmina Baborów oraz Gmina Kietrz

P.P.H.U SMYK Rafał Smyk

ul. Złoty Róg 2C

48-133 Nowa Cerekwia za cenę brutto 799 760,10 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego i została najwyżej oceniona w oparciu o kryteria oceny ofert.

Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z łączną liczbą punktów w zakresie zadania nr 2:

Nr oferty

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Punkty przyznane
w kryteriach oceny ofert

Łączna liczba punktów

3

2 - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu głubczyckiego – Gmina Baborów
oraz Gmina Kietrz

P.P.H.U SMYK Rafał Smyk

ul. Złoty Róg 2C

48-133 Nowa Cerekwia

1 - Cena - 60.00

2 - Czas reakcji - 40.00

100.00

 

Informacja o terminie zawarcia umowy:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 308 ust. 3 ustawy Pzp.

Zamawiający

Piotr Soczyński

PDFZawiadomienie o wyborze oferty - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu głubczyckiego - zadanie nr 2.pdf (408,43KB)