Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr CLXXXIX/912/2022 Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 21-12-2022 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Głubczycach

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1562) Zarząd Powiatu w Głubczycach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Głubczycach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Głubczyckiemu.
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głubczycach.
§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr CXXXVI/736/2021 Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Głubczycach.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Piotr Soczyński

Wicestarosta

Anita Juchno

Członek Zarządu

Bogdan Kulik

Członek Zarządu

Benedykt Pospiszyl

Członek Zarządu

Irena Sapa

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
STAROSTWA POWIATOWEGO W GŁUBCZYCACH

I. Postanowienia wstępne                                                                            

§ 1. 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej „ Regulaminem ” określa organizację wewnętrzną Starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz zadania i tryb pracy Starostwa.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:                                                                          

1) Starostwie lub zakładzie pracy – rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Głubczycach,

2) Powiecie – rozumie się przez to Powiat Głubczycki,

3) Staroście – rozumie się przez to Starostę Głubczyckiego,          

4) Kierowniku Starostwa – rozumie się przez to Starostę Głubczyckiego,  

5) Wydziale – rozumie się przez to wydział Starostwa Powiatowego w Głubczycach lub równorzędną jednostkę organizacyjną Starostwa, dla której ustalono inną nazwę,           

6) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Powiatu Głubczyckiego,

7) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Głubczycach.

                   

II. Postanowienia ogólne

§ 2. Starostwo działa w szczególności na podstawie:                                                                 

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

2) uchwały nr II/22/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Głubczyckiego (Dz.U.Woj.Opolskiego poz. 3582 z 19.12.2018 r.

3) niniejszego Regulaminu.                                                                        

§ 3. Starostwo jest aparatem pomocniczym powiatu służącym obsłudze organów powiatu w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.                                     

§ 4. Do zakresu działania Starostwa należy wykonywanie:                                                       

1) zadań własnych powiatu,                                                           

2) zadań zleconych w granicach upoważnień ustawowych,                                   

3) zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych przez powiat,                     

4) zadań określonych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu oraz wynikających z innych przepisów prawa.

§ 5. 1. Starostwo jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników, w rozumieniu Kodeksu pracy.

2. Rozkład i wymiar czasu pracy ustala odrębny regulamin pracy Starostwa.

III. Zasady kierowania pracą Starostwa

§ 6. 1. Kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa jest Starosta.                                                                                                 

2. Starosta realizuje zadania przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza, Skarbnika Powiatu oraz Kierowników Wydziałów i Kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży wchodzących w skład powiatowej administracji zespolonej.                                        

§ 7. Do zadań i kompetencji Starosty należy w szczególności:                                                  

1) nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Starostwa,                            

2) reprezentowanie Starostwa na zewnątrz,

3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

4) zapewnienie przestrzegania prawa przez pracowników jednostek organizacyjnych Starostwa,

5) zwoływanie narad z udziałem kierowników jednostek organizacyjnych Starostwa,

6) koordynowanie działalności wydziałów,                        

7) upoważnianie Wicestarosty, Sekretarza oraz innych pracowników Starostwa do załatwiania spraw i wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

8) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty przez przepisy prawa, uchwały Rady Powiatu i Zarządu oraz postanowienia niniejszego Regulaminu,

9) pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej w Powiecie,

10) wykonywanie zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza na rzecz Sił Zbrojnych i wojsk innych państw.                                        

§ 8. 1. Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę.

2. Jeżeli Starosta nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa Wicestarosty rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Starosty.

§ 9. 1. Pracą Starostwa kieruje Sekretarz Powiatu, pełniący równocześnie funkcję Kierownika Wydziału Ogólno – Organizacyjnego, zapewniając sprawne funkcjonowanie Starostwa, w szczególności:

1) właściwą organizację pracy w zakresie terminowości i toku wykonywania zadań w Starostwie,

2) nadzorowanie opracowywania projektów aktów wewnętrznych regulujących strukturę i zasady działania Starostwa oraz jego komórek organizacyjnych,

3) nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu,

4) koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady Powiatu projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd,

5) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Starostwa w zakresie ustalonym przez Starostę,

6) zapewnienie warunków materialno – technicznych dla działalności Starostwa,

7) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.                                           

2. W przypadku nieobecności Sekretarza Powiatu jego zadania w ściśle określonym zakresie wykonuje osoba upoważniona przez Sekretarza.

§ 10. 1. Do zadań Skarbnika Powiatu, pełniącego równocześnie funkcję Kierownika Wydziału Finansowo - Budżetowego i Głównego Księgowego, należy w szczególności:

1) zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu,

2) wykonywanie określonych obowiązków wynikających z przepisów prawa o finansach publicznych oraz z zakresu rachunkowości,

3) sporządzanie projektu rocznego budżetu powiatu i jego jednostek organizacyjnych oraz przedkładanie projektów budżetu, jak i jego zmian do uchwalenia przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu,

4) realizacja budżetu powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania oraz informowanie organów powiatu o realizacji budżetu,

5) zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,

6) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu,

7) nadzór nad windykacją należności finansowych powiatu,

8) sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo – księgowymi Starostwa.         

2. W Wydziale Finansowo – Budżetowym tworzy się stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego.

§ 11. Podział zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Starostwa między Starostą, Wicestarostą, Sekretarzem i Skarbnikiem zostanie określony przez Zarząd Powiatu odrębnym aktem.

IV. Struktura organizacyjna Starostwa                                                                

§ 12. 1. W skład Starostwa wchodzą następujące wydziały oraz równorzędne komórki organizacyjne używające następującej symboliki do oznakowania akt:

1) Wydział Ogólno – Organizacyjny                                                                          symbol OR

2) Wydział Finansowo – Budżetowy                                                                          symbol FN

3) Wydział Budownictwa i Architektury                                                                      symbol AB

4) Wydział Komunikacji i Transportu                                                                         symbol KM

5) Wydział Geodezji i Nieruchomości                                                                        symbol G

6) Wydział Oświaty i Zdrowia                                                                                    symbol OZ

7) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa                                                              symbol OŚ

8) Wydział Drogownictwa                                                                                           symbol DP

9) Powiatowe Biuro Promocji                                                                                      symbol BP

10) Radca Prawny                                                                                                      symbol RP

11) Powiatowy Rzecznik Konsumentów                                                                     symbol RK

12) Audytor wewnętrzny                                                                                             symbol AW

13) Pion ochrony w tym:

a) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych

b) Kancelaria Niejawna                                                                                          symbol NK

14) Samodzielne Stanowisko do Spraw Kontroli                                                        symbol KF

15) Samodzielne Stanowisko do Spraw Kontroli Zarządczej i Analiz                        symbol KA

16) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego                                                 symbol ZK

17) Powiatowy Zespół Ds. Orzekania o Niepełnosprawności                                    symbol NS

18) Pełnomocnik do spraw przyjmowania zgłoszeń przypadków nieprawidłowości symbol PN

2. Schemat organizacyjny Starostwa stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 13. Wydziałami Starostwa kierują Kierownicy na zasadach jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za wyniki pracy Wydziału.

§ 14. Starosta jako Przewodniczący Zarządu nadzoruje bezpośrednio pracę sekretariatu Zarządu.

§ 15. 1. W wydziale, w przypadku nieobecności Kierownika Wydziału jego obowiązki pełni osoba przez niego upoważniona.

2. Powierzenie zastępstwa musi być uzgodnione z Sekretarzem.

3. W Wydziale, w którym ustanowiono Zastępcę Kierownika w przypadku nieobecności Kierownika Wydziału jego obowiązki pełni Zastępca.

4. Kierownik Wydziału, w którym nie utworzono stanowiska Zastępcy powierza zastępstwo na czas nieobecności jednemu z pracowników.

5. Powierzenie zastępstwa musi być uzgodnione z Sekretarzem.

§ 16. Wydziały dzielą się na samodzielne stanowiska pracy.

§ 17. 1. Organizację wewnętrzną Wydziałów, a w szczególności liczbę etatów oraz ustalanie Zastępcy Kierownika i zakres powierzonych zadań określa Starosta.

2. Szczegółowe zakresy czynności pracowników Wydziałów określają ich Kierownicy.

3. Pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem przyjęcie powierzonego zakresu czynności.

4. Zakres czynności podlega włączeniu do akt osobowych pracownika.

                                                                                                                                        

V. Zadania i uprawnienia wspólne dla wszystkich Kierowników Wydziałów Starostwa

§ 18. 1. Kierownicy Wydziałów prowadzą sprawy związane z realizacją zadań oraz kompetencji Zarządu i Starosty.

2. Kierownicy Wydziałów odpowiadają wobec Starosty i Zarządu za prawidłowe i zgodne z prawem wykonywanie powierzonych im zadań.

3. W sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu, Zarządu i Starosty, Kierownicy Wydziałów działają samodzielnie w granicach zadań należących do kierowanego przez nich Wydziału.   

4. Kierownicy Wydziałów wykonują zadania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w zakresie przypisanym Staroście.

§ 19. 1. Kierownicy Wydziałów są upoważnieni na podstawie pisemnego upoważnienia do załatwiania w imieniu Starosty indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach należących do zadań Wydziału.

2. Cofnięcie upoważnienia następuje na piśmie.                                                            

3. Na wniosek Kierownika Wydziału upoważnienie może być udzielone poszczególnym pracownikom. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Rejestr upoważnień prowadzi Wydział Ogólno-Organizacyjny.

§ 20. 1. Do podstawowych zadań Kierowników Wydziałów należy realizacja zadań organów powiatu, a w szczególności:

1) organizowanie wykonywania zadań Wydziałów wynikających z przepisów prawa, zarządzeń i poleceń Starosty, uchwał Rady Powiatu i Zarządu,

2) zapewnienie opracowania programów i planów zadań należących do Wydziału,

3) opracowanie planów finansowych do projektu budżetu powiatu w części dotyczącej zadań powiatu,

4) bieżąca kontrola wykonywania zadań finansowych ze środków będących do dyspozycji Wydziału,

5) zapewnienie opracowania sprawozdań z wykonywania budżetu w części dotyczącej Wydziału,

6) przygotowywanie projektów aktów prawnych Starosty, Zarządu, Rady Powiatu i jej komisji,

7) przygotowanie dla potrzeb Starosty i Zarządu oraz w celu przedłożenia Radzie Powiatu i jej komisjom projektów sprawozdań, analiz i bieżących informacji zadań powierzonych Wydziałowi,

8) zapewnienie terminowego i zgodnego z prawem prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Wydziału,

9) rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach należących do właściwości Wydziału,

10) zapewnienie przestrzegania postanowień regulaminu pracy starostwa,

11) zapewnienie przestrzegania w Wydziale tajemnicy państwowej i służbowej,

12) wykonywanie nałożonych zadań obronnych oraz współdziałanie w zakresie akcji kurierskiej,

13) współdziałanie z innymi Wydziałami i jednostkami organizacyjnymi powiatu, służbami, inspekcjami i strażami przy realizacji zadań powiatu, a także z Samorządowym Kolegium Odwoławczym, organami administracji rządowej i samorządowej oraz z innymi jednostkami realizującymi zadania społeczno-gospodarcze na rzecz powiatu,

14) rozpatrywanie oraz załatwianie w porozumieniu z Wydziałem Ogólno-Organizacyjnym interpelacji i wniosków radnych,

15) prowadzenie w zakresie ustalonym przez Starostę kontroli i instruktażu w jednostkach realizujących zadania na mocy porozumień,

16) współpraca z Komisjami Rady w zakresie kompetencji powiatu,

17) udzielanie środkom masowego przekazu informacji o działalności i zamierzeniach administracji samorządowej,

18) reagowanie na krytykę prasową i wykorzystywanie jej dla doskonalenia pracy Wydziału,

19) usprawnianie organizacji, metod i form pracy Wydziału,

20) prowadzenie obsługi techniczno-biurowej zespołów, komisji i innych ciał kolegialnych o charakterze orzekającym i opiniodawczo-doradczym powoływanych przez Starostę,

21) opracowywanie danych statystycznych dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Interesanci przyjmowani są przez Kierowników Wydziałów i pracowników codziennie w godzinach pracy.                                                                      

3. Pracownicy winni obsługiwać interesantów bez niepotrzebnej zwłoki, uprzejmie i szybko, udzielać wyczerpujących wyjaśnień i załatwiać sprawy w sposób wnikliwy i bezstronny.

4. Obsługa Posłów na Sejm, Senatorów, radnych i przedstawicieli samorządów mieszkańców powinna następować w pierwszej kolejności.                                     

5. Informacje są udzielane interesantom ustnie. Przepisy powyższe nie naruszają obowiązku udzielania informacji i wyjaśnień na piśmie, gdy wynika to z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.                                                                       

6. Informacji należy udzielać również telefonicznie. Jeżeli jednak jej treść dotyczy sprawy indywidualnej, załatwianej przez Starostwo, informacji można udzielać tylko wtedy, gdy nie ma wątpliwości, że interesantem jest strona lub jego pełnomocnik.            

7. Informacje udzielane interesantom nie mogą naruszać przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej.

8. Informacje udzielane przez Wydziały nie mogą naruszać przepisów o ochronie danych osobowych.

VI. Organizacja wewnętrzna i zadania Wydziałów Starostwa

Wydział Ogólno - Organizacyjny

§ 21. 1. Wydziałem Ogólno-Organizacyjnym kieruje Sekretarz Powiatu.

2. W przypadku nieobecności Sekretarza, jego zadania w określonym zakresie wykonuje osoba przez niego upoważniona.

3. Do zakresu działania Wydziału Ogólno-Organizacyjnego należy w szczególności:

1) obsługa kancelaryjno-biurowa i merytoryczna Rady Powiatu i jej komisji,

2) obsługa posiedzeń Zarządu,

3) koordynowanie prac związanych z realizacją aktów prawnych Zarządu i Starosty,

4) prowadzenie sekretariatu Starosty, Wicestarosty i Sekretarza,

5) zbieranie i opracowywanie materiałów dla potrzeb Zarządu i Starosty,

6) ewidencjonowanie i przekazywanie właściwym jednostkom do realizacji interpelacji i wniosków radnych,    

7) opracowywanie projektów statutu, regulaminu Starostwa oraz wprowadzanie zmian do tych aktów,

8) prowadzenie ewidencji spraw powierzonych przez Starostę z zakresu swoich kompetencji organom administracji rządowej, jednostkom lokalnego samorządu terytorialnego, a także wojewódzkiego oraz przekazywanie stosownych porozumień do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego,

9) prowadzenie ewidencji upoważnień wydanych przez Starostę pracownikom Starostwa do załatwienia w jego imieniu określonych spraw, w szczególności do wydania decyzji administracyjnych,

10) koordynacja działalności poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa,

11) zapewnienie właściwej organizacji pracy i funkcjonowania Starostwa,

12) współdziałanie z organami samorządu terytorialnego oraz administracją specjalną,

13) udzielanie instruktażu oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań powierzonych,

14) przekazywanie do realizacji właściwym Wydziałom zadań wynikających z niepublikowanych aktów prawnych,

15) prowadzenie rejestru i zbioru uchwał, zarządzeń i innych przepisów wydawanych przez Radę Powiatu, Zarząd oraz Starostę,

16) sprawowanie ogólnego nadzoru nad stosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej w Wydziałach Starostwa,

17) prowadzenie całości spraw kadrowych,

18) załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem, zwalnianiem kadry kierowniczej, jak i pracowników Starostwa,

19) realizacja przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu pracy,

20) prowadzenie centralnej ewidencji pracowniczej,

21) prowadzenie spraw odznaczeń państwowych, medali, odznak wojewódzkich i resortowych dla pracowników Starostwa Powiatowego,

22) realizacja aktywizacji zawodowej osób wykonujących roboty publiczne lub osób skazanych,

23) załatwianie spraw, sporów, roszczeń i skarg wynikających ze stosunku pracy,

24) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o petycjach,

25) koordynowanie udostępniania informacji publicznej,

26) organizowanie szkolenia, kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa,

27) prowadzenie ewidencji oświadczeń majątkowych radnych, pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych,

28) organizacja obsługi interesantów i obiegu dokumentów,

29) prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków wpływających do Starostwa, przekazywanie ich Wydziałom oraz innym jednostkom do załatwienia według właściwości,

30) bieżąca kontrola terminowego załatwiania skarg i wniosków, opracowanie okresowych informacji o sposobie ich załatwiania,

31) prowadzenie kancelarii Starostwa,

32) prowadzenie spraw z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej w Starostwie oraz ochrony budynków,

33) gospodarka pieczęciami,

34) prenumerata czasopism oraz wydawnictw fachowych,

35) prowadzenie ewidencji osób korzystających z samochodu prywatnego dla celów służbowych,

36) rozliczanie kart drogowych, zużycia paliwa, ogumienia samochodu służbowego,

37) nadzór nad stosowaniem przepisów ustawy Prawo o zamówieniach publicznych,

38) prowadzenie spraw socjalnych pracowników Starostwa,

39) prowadzenie archiwum zakładowego,

40) organizacja i przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska w Starostwie,

41) prowadzenie książki wyjść służbowych,

42) organizowanie akcji kurierskiej,

43) wprowadzanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych dla celów zorganizowanej akcji społecznej,

44) przygotowywanie projektu budżetu powiatu w zakresie środków finansowych na realizację zadań obronnych,

45) projektowanie zadań w zakresie dostaw, usług i innych świadczeń na rzecz obronności państwa na podstawie programów mobilizacji gospodarki,         

46) projektowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przewidzianych do wykorzystania w czasie zagrożenia i wojny mających na celu ochronę ludzi i mienia przed skutkami wojny na terenie powiatu,

47) kształtowania świadomości patriotycznej i obronnej mieszkańców,

48) organizacja i nadzór szkoleń obronnych pracowników starostwa i samorządowych jednostek organizacyjnych,

49) koordynacja wykonania zadań obronnych, organizacja wykonania zadań w zakresie obrony cywilnej według odrębnych przepisów, organizacja „stałego dyżuru”,

50) organizacja zabezpieczenia zabytków (opracowanie Planu ochrony zabytkow powiatu na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych),

51) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o stowarzyszeniach,

52) nadzór nad realizacją przez stowarzyszenia i fundacje obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

53) opracowywanie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,

54) koordynacja działań w zakresie informatyki w Starostwie,

55) opracowywanie planów dotyczących informatyzacji w Starostwie,

56) zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej,

57) zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych przy użyciu oprogramowania informatycznego,

58) wdrażanie postępu informatycznego,

59) zabezpieczenie funkcjonowania monitoringu wizyjnego,

60) zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania strony internetowej i BIP,

61) prowadzenie postępowań dotyczących rzeczy znalezionych,

62) organizacja nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji i edukacji prawnej na terenie powiatu głubczyckiego,

63) przeprowadzanie konsultacji społecznych,

64) koordynacja transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad rady powiatu,

Wydział Finansowo - Budżetowy

§ 22. 1. Wydziałem Finansowo-Budżetowym kieruje Skarbnik Powiatu przy pomocy jednego Zastępcy Głównego Księgowego.

2. Do zakresu działania Wydziału Finansowo-Budżetowego należy w szczególności:

1) obsługa finansowo-księgowa Starostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

2) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu oraz innych będących w dyspozycji Starostwa,

3) opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych wydawanych przez Starostę dotyczących prowadzenia rachunkowości Starostwa,

4) dokonywanie kontroli wewnętrznej obejmującej:                                  

a) wstępną, bieżącą i następczą kontrolę finansową,

b) wstępną kontrolę legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych Starostwa i ich zmian,

c) następczą kontrolę operacji gospodarczych Starostwa stanowiących przedmiot księgowości,

5) dekretowanie, numerowanie dowodów księgowych,

6) windykacja należności oraz pokrywanie zobowiązań,

7) sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań,

8) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych,    

9) nadzór nad windykacją należności w celu niedopuszczenia do przedawnienia lub prekluzji,

10) prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie dochodów i należności budżetowych w tym Skarbu Państwa i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,

11) kierowanie inwentaryzacją w Starostwie,

12) prowadzenie gospodarki kasowej,

13) prowadzenie księgowych druków ścisłego zarachowania oraz ich zabezpieczenie,

14) sporządzanie list płatniczych w zakresie wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i innych świadczeń,

15) sporządzanie i zatwierdzanie pod względem formalno-rachunkowym dowodów finansowych stanowiących podstawę zapłaty i wypłaty,

16) obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczenia ich z urzędem skarbowym,

17) prowadzenie dokumentacji i obliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego (zasiłki chorobowe, rodzinne, opiekuńcze, porodowe, pogrzebowe, wychowawcze, pielęgnacyjne, świadczenia rehabilitacyjne, wyrównawcze i inne),

18) obliczanie i przekazywanie naliczonej składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz fundusz pracy,

19) rozliczanie krajowych i zagranicznych kosztów podróży służbowych,

20) nadzór nad rozliczaniem podatku od towarów i usług VAT,

21) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu w sprawach finansowych,

22) obsługa księgowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

23) współpraca z jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie finansów,

24) kontrola sprawozdań złożonych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z zakresu gospodarki finansowej,

25) kontrola sprawozdań złożonych przez Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej z zakresu gospodarki finansowej,

26) udzielanie dotacji dla innych j.s.t., osób fizycznych i innych uprawnionych podmiotów,

27) obsługa finansowa rachunku sum depozytowych,

28) ewidencja i rozliczanie opłaty skarbowej i ewidencyjnej,

29) współpraca z bankami i innymi instytucjami w zakresie obsługi budżetu powiatu, kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych.

Wydział Budownictwa i Architektury

§ 23. 1. Wydziałem Budownictwa i Architektury kieruje Kierownik.

2. W przypadku nieobecności Kierownika, jego zadania w określonym zakresie wykonuje osoba przez niego upoważniona.

3. Do zakresu działania Wydziału Budownictwa i Architektury należy w szczególności:

1) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę z określeniem niezbędnych warunków wynikających z ustawy prawo budowlane, po uprzednim przyjęciu i rozpatrzeniu wniosku,

2) wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego,

3) wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,

4) wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu,

5) wydawanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,

6) wydawanie decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

7) wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,

8) wydawanie decyzji o wygaszeniu pozwolenia na budowę,

9) wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według przepisów szczególnych,

10) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

11) wykonywanie czynności urzędowych związanych z uzupełnieniem składanych wniosków, w szczególności: wzywanie wnioskodawców do uzupełnienia wniosku w przypadku braków formalnych, nakładanie, w drodze postanowienia, obowiązku usunięcia nieprawidłowości we wniosku o pozwolenie na budowę i w projekcie budowlanym, nakładanie, w drodze postanowienia, obowiązku uzupełnienia brakujących dokumentów do zgłoszenia budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

12) wnoszenie sprzeciwu, w drodze decyzji, w sprawach związanych ze zgłoszeniem budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę i zgłoszeniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

13) wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali, według przepisów szczególnych,

14) opiniowanie i przekazywanie do ministerstwa wniosków inwestorów o dokonanie odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych,

15) dopuszczenie lub odmowa dopuszczenia w projektach budowlanych odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych, po uzyskaniu upoważnienia właściwego ministra

16) przekazywanie decyzji o pozwoleniu na budowę organowi wydającemu decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

17) przekazywanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę, ostatecznych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego właściwemu organowi nadzoru budowlanego,

18) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, w szczególności przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia, zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi, właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

19) wykonywanie czynności inspekcyjnych i kontrolnych na wezwanie organu nadzoru budowlanego,

20) prowadzenie rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę, w formie prawem przewidzianej,

21) prowadzenie ewidencji spraw i korespondencji na zasadach pracy urzędu,

22) prowadzenie sprawozdawczości,

23) przechowywanie zatwierdzonych projektów budowlanych i innych dokumentów budowy, objętych pozwoleniem na budowę,

24) uzgadnianie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę z wojewódzkim konserwatorem zabytków dla obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków,

25) współpraca z organami nadzoru budowlanego,

26) wykonywanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane, nie zastrzeżone do właściwości innych organów i nie wymienione wyżej.

Wydział Komunikacji i Transportu

§ 24. 1. Wydziałem Komunikacji i Transportu kieruje Kierownik.

2. W przypadku nieobecności Kierownika jego zadania w określonym zakresie wykonuje osoba przez niego upoważniona.

3. Do zakresu działania Wydziałem Komunikacji i Transportu należy prowadzenie postępowań oraz wykonywanie wszelkich czynności związanych z:

1) prowadzeniem ewidencji pojazdów i ich właścicieli,

2) rejestrowaniem pojazdów, wyrejestrowaniem pojazdów,

3) wydawaniem zaświadczeń z zakresu rejestracji pojazdów,

4) przyjmowaniem zawiadomień o zbyciu i nabyciu pojazdów,

5) wydawaniem wtórników oznaczeń pojazdów,

6) nadawaniem cech identyfikacyjnych pojazdu,

7) czasowym wycofaniem pojazdów z ruchu,

8) prowadzeniem postępowań w sprawie nakładania kar za niedotrzymanie terminu rejestracji lub za niedotrzymanie terminu zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu.

9) udostępnianiem danych stanowiących zasób akt pojazdów uprawnionym podmiotom,

10) prowadzeniem ewidencji kierowców i osób bez uprawnień,

11) wydawaniem krajowych i międzynarodowych praw jazdy oraz pozwoleń na kierowanie tramwajem,

12) realizowaniem wyroków sądowych w zakresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,

13) zatrzymaniem i zwracaniem dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami,

14) cofaniem i przywracaniem uprawnień do kierowania pojazdami,

15) kierowaniem osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na badania lekarskie, psychologiczne, kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz kursy reedukacyjne,

16) wydawaniem zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

17) udostępnianiem danych stanowiących zasób akt kierowców uprawnionym podmiotom.

18) transportem drogowym oraz publicznym transportem zbiorowym;

19) nadzorem nad ośrodkami szkolenia kierowców,

20) nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów,

21) realizowaniem spraw związanych z usuwaniem, przechowywaniem i przepadkiem pojazdu usuniętego z drogi na rzecz powiatu (art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym).

Wydział Geodezji i Nieruchomości

§ 25. 1. Wydziałem Geodezji i Nieruchomości kieruje Kierownik Wydziału, będąc jednocześnie Geodetą Powiatowym.

2. W przypadku nieobecności Kierownika, jego zadania w określonym zakresie wykonuje osoba przez niego upoważniona.

3. Wydział składa się z trzech komórek organizacyjnych:

1) Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

2) Oddziału Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości,

3) Oddziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 26. 1. W zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego działania Wydziału Geodezji i Nieruchomości obejmują w szczególności:

1) koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

2) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków,

3) ocenę stanu zasobu, wnioskowanie potrzeb wykonania robót wynikających z tej oceny,

4) tworzenie, prowadzenia i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500 – 1:5 000,

5) zakładanie osnów szczegółowych,

6) tworzenie i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2 000, 1:5 000,

7) sprawowanie kontroli działalności geodezyjnej i kartograficznej w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych oraz właściwego obiegu, wykorzystania i reprodukowania materiałów geodezyjnych i kartograficznych,

8) przyjmowanie od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych zgłoszeń o przystąpieniu do ich wykonania oraz odbieranie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powstałych materiałów lub informacji o nich,

9) przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków geodezyjnych i budowli triangulacyjnych, a także znaków grawimetrycznych i magnetycznych,

10) przyjmowanie zgłoszeń zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, występowanie z żądaniem dostarczenia dokumentów geodezyjnych i kartograficznych celem wprowadzenia tych zmian w operacie ewidencyjnym,

11) przyjmowanie odpisów prawomocnych orzeczeń sądowych oraz aktów notarialnych, z których wynikają zmiany w ewidencji gruntów, budynków i lokali,

12) zapewnianie Gminom, Marszałkowi Województwa oraz Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa nieodpłatnego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów
i budynków w formie elektronicznej,

13) sporządzanie gminnych oraz powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków i lokali,

14) tworzenie, prowadzenia i udostępnianie bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),

15) obsługę techniczną narady koordynacyjnej (nanoszenie zmian),

16) przyjmowanie prawomocnych zaświadczeń sądowych lub ostatecznych decyzji ustalających przebieg granic nieruchomości w celu ich ujawnienia w operacie ewidencyjnym,

17) zarządzanie nieruchomościami pod znakami geodezyjnymi,

18) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

19) zbieranie i prowadzenie ewidencji wyciągów z operatów szacunkowych przekazanych przez rzeczoznawców majątkowych,

20) prowadzenie i udostępnianie rejestru cen i wartości nieruchomości,

21) współpracę z organami podatkowymi w zakresie wymiany informacji,

22) współpracę ze statystyką państwową, sporządzanie analiz na potrzeby lokalne,

23) sporządzanie cotygodniowych kopii baz danych,

24) sporządzenie i przekazywanie informacji do Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych o dokonanych zmianach położenia, powierzchni i sposobu użytkowania nieruchomości w operacie ewidencyjnym, podlegających wpisowi w dziale I księgi wieczystej,

25) sporządzanie i przekazywanie informacji o zmianach w operacie ewidencji gruntów, budynków i lokali do organów Głównego Urzędu Statystycznego,

26) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w tym wydawanie decyzji zatwierdzających zmiany klas gruntów.

2. W zakresie scalenia i wymiany gruntów działania Wydziału Geodezji i Nieruchomości obejmują w szczególności:

1) prace urządzeniowo-rolne na potrzeby rolnictwa,

2) prowadzenie postępowania scaleniowo-wymiennego:

a) przyjmowanie wniosków o przeprowadzenie scaleń lub wymian,

b) przygotowanie założeń do wszczęcia postępowania,

c) przygotowanie decyzji o wszczęciu postępowania,

d) ogłoszenie o wszczęciu postępowania,

e) udział przy okazywaniu projektu scalenia,

f) ogłoszenie o zakończeniu postępowania scaleniowo-wymiennego,

g) wnioskowanie o wprowadzenie zmian w księgach wieczystych.

3. W zakresie dekretu o mocy prawnej ksiąg wieczystych na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska działania Wydziału Geodezji i Nieruchomości obejmują w szczególności:

1) wnioskowanie o zakładanie ksiąg wieczystych,

2) zgłaszanie wniosku o wpisanie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, nabywców lub innych władz i instytucji oraz składanie zaświadczenia dotyczącego opisu i szkicu nieruchomości,

3) utrzymanie ograniczeń prawa własności,

4) składanie wniosku o wpisanie na rzecz Skarbu Państwa w księdze wieczystej prawa własności.

4. Działania Wydziału Geodezji i Nieruchomości obejmują również uregulowanie spraw własności niektórych nieruchomości nierolniczych na Ziemiach Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska.

5. W zakresie działań związanych z utratą mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych działania Wydziału Geodezji i Nieruchomości obejmują w szczególności:

1) przygotowywanie projektu decyzji o nadaniu nieruchomości przez państwo,

2) przygotowywanie projektu dodatkowej decyzji ustalającej obciążenia, które wymagają ujawnienia w księgach wieczystych.

6. W zakresie działań związanych z wpisem w księgach wieczystych prawa własności gruntów przejętych na cele reformy rolnej działania Wydziału Geodezji i Nieruchomości obejmują w szczególności:

1) stwierdzanie, czy nieruchomość podlega pod działanie dekretu o reformie rolnej,

2) składanie wniosku o wpis do księgi wieczystej wraz z niezbędną dokumentacją,

3) poświadczanie opisu granic działki na podstawie dokumentacji.

7. W zakresie gospodarki nieruchomościami działania Wydziału Geodezji i Nieruchomości obejmują w szczególności:

1) przygotowywanie dokumentacji związanej z reprezentowaniem Skarbu Państwa, bądź Powiatu w sprawach gospodarowania nieruchomościami,

2) gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w zakresie współpracy z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,

3) gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości,

4) prawo żądania rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu stosownie do art. 240 Kodeksu cywilnego, jeżeli użytkownik wieczysty korzysta z tej nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie, a w szczególności jeżeli nie zabudował jej w ustalonym terminie,

5) prowadzenie spraw dotyczących przyznania pierwszeństwa nabycia lokali ich najemcom lub dzierżawcom,

6) sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę,

7) prowadzenie spraw z zakresu zwalniania z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej lub innych celów publicznych,

8) prowadzenie spraw z zakresu ogłaszania, organizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości oraz sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,

9) przygotowywanie dokumentacji pozwalającej ustalić Radzie Powiatu szczegółowe warunki korzystania z nieruchomości przez państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną,

10) ustalanie w drodze decyzji trwałego zarządu na rzecz jednostki organizacyjnej, wydawanie decyzji o jego wygaśnięciu, bądź o przekazaniu pomiędzy jednostkami na ich wniosek,

11) przyjmowanie wniosku organu likwidującego jednostkę organizacyjną o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu,

12) wskazanie nieruchomości, które mogą być przeznaczone na wyposażenie państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej,

13) prowadzenie spraw z zakresu przeznaczania nieruchomości na wyposażenie samorządowych osób prawnych lub samorządowej jednostki organizacyjnej z powiatowego zasobu nieruchomości,

14) włączanie do powiatowego zasobu nieruchomości, które nie zostały zagospodarowane po likwidacji lub prywatyzacji jednostki organizacyjnej,

15) przygotowywanie propozycji porozumienia określającego nieruchomości, które mają być oddane z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby statutowe Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego oraz Państwowej Inspekcji Pracy, a także ministerstw, urzędów celnych i urzędów wojewódzkich,

16) przyjęcie zawiadomienia o przekazaniu nieruchomości zbędnych dla jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt. 15 do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, bądź wskazanie i doprowadzenie do przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, jeśli są one niezbędne na cele statutowe,

17) przygotowywanie umów przeniesienia własności nieruchomości, bądź wyznaczanie dodatkowych terminów w razie niedotrzymania ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej,

18) przygotowywanie projektu decyzji o ustaleniu dodatkowych opłat rocznych,

19) udzielanie bonifikaty od ustalonej ceny, żądanie zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie, podwyższanie lub obniżanie bonifikaty ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, stosowanie umownych stawek oprocentowania niespłaconej części ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej, ustalanie innego terminu zapłaty opłaty rocznej za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, udzielanie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste oraz zmiana jej wysokości za nieruchomości wpisane do rejestru zabytków,

20) aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych,

21) ustalenie, innego niż do 31 marca, terminu zapłaty opłaty rocznej za nieruchomość oddaną w trwały zarząd na wniosek jednostki organizacyjnej, wydanie decyzji o zmianie stawki procentowej opłaty rocznej nieruchomości oddanej w trwały zarząd oraz udzielanie bonifikat od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,

22) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem jednostce organizacyjnej, w razie wygaśnięcia trwałego zarządu, nakładów poniesionych na budowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudową, przebudowę lub modernizację budynków i innych urządzeń trwale związanych z gruntem,

23) składanie wniosku o podział nieruchomości Skarbu Państwa bądź Powiatu,

24) opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu dokonywanego z urzędu,

25) prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości oraz ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości,

26) przekształcanie prawa zabudowy w użytkowanie wieczyste,

27) ustanawianie prawa wieczystego użytkowania gruntów i ustanawianie własności budynków,

28) orzekanie, w formie decyzji, o rozłożeniu na raty oraz umorzeniu odsetek od zobowiązań z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste,

29) prowadzenie spraw związanych z oddawaniem zarządcom dróg w trwały zarząd nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.

8. W zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności działania Wydziału Geodezji i Nieruchomości obejmują w szczególności:

1) przyjmowanie wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wydawanie decyzji o przekształceniu tego prawa, bądź o odmowie przekształcenia,

2) określanie wysokości opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz stwierdzanie istnienia uprawnienia do nieodpłatnego przekształcenia tego prawa,

3) przyjmowanie wniosków o wykup prawa użytkowania wieczystego na własność,

4) określanie wysokości opłaty za wykup prawa użytkowania wieczystego na własność.

9. Prowadzenie spraw w celu nieodpłatnego przekazania gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców.

10. W zakresie gospodarki mieniem Powiatu działania Wydziału Geodezji i Nieruchomości obejmują w szczególności:

1) prowadzenie rejestru mienia Powiatu,

2) utrzymanie mienia Powiatu,

3) zarządzanie mieniem Powiatu,

4) prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem mienia zbędnego spółkom,

5) prowadzenie spraw związanych z wniesieniem do spółki, będącej zarządzającym, przez organ administracji rządowej właściwej w sprawach gospodarki gruntami, prawa własności gruntów, których użytkownikiem wieczystym jest ta spółka lub gruntów, które pozostały w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorstwa państwowego likwidowanego w celu wniesienia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części mienia przedsiębiorstwa do spółki,

11. W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych działania Wydziału Geodezji i Nieruchomości obejmują w szczególności:

1) zezwalanie na wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej,

2) ustalanie należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej,

3) zawiadamianie o wysokości opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej,

4) ustalanie opłat z tytułu wyłączenia gruntów niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

5) nakładanie obowiązku zdjęcia warstwy próchniczej warstwy gleby oraz opłat w razie niewykonania obowiązku,

6) rekultywację gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych oraz przygotowywanie projektu decyzji w rekultywacji tych gruntów,

7) wydawanie decyzji w zakresie rekultywacji i zagospodarowania terenu,

8) wydawanie decyzji nakazujących właścicielowi gruntów rolnych zalesienie, zadrzewienie lub zakrzewienie gruntów lub założenie na nich trwałych użytków zielonych w celu przeciwdziałania erozji gleb,

9) prowadzenie rejestru gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej,

10) prowadzenie zestawień opłat rocznych wynikających z decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej,

11) kontrola wykonania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

12) prowadzenie sprawozdawczości w sprawach ochrony i rekultywacji gruntów rolnych,

13) opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.

Wydział Oświaty i Zdrowia

§ 27. 1. Wydziałem Oświaty i Zdrowia kieruje Kierownik Wydziału.

2. W przypadku nieobecności Kierownika, jego zadania w określonym zakresie wykonuje osoba przez niego upoważniona.

3. Do działań Wydziału Oświaty i Zdrowia z zakresu oświaty należy w szczególności:

1) nadzór nad działalnością szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych specjalnych i placówek publicznych w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,

2) przedkładanie projektów dotacji dla szkół niepublicznych Skarbnikowi Powiatu,

3) przygotowywanie materiałów w zakresie powoływania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na kierownika szkoły lub placówki,

4) przydzielanie zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,

5) przygotowanie materiałów do:

a) likwidacji szkoły publicznej po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej,

b) łączenia szkół różnych typów lub placówek w zespoły,

6) przejmowanie dokumentów likwidowanej szkoły publicznej,

7) ustalanie sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych,

8) kierowanie do szkół specjalnych, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii,

9) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

10) wydanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

11) nadawanie i cofanie szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,

12) przeprowadzanie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego,

13) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony dóbr kultury,

14) prowadzenie ewidencji społecznych opiekunów zabytków (wydawanie zaświadczeń i legitymacji),

15) realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej,

16) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,

17) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno–technicznych dla jej rozwoju,

18) zapewnianie warunków działania i rozwoju biblioteki powiatowej.

4. Do działań Wydziału Oświaty i Zdrowia z zakresu zdrowia należy w szczególności:

1) przygotowywanie materiałów do tworzenia, przekształcania i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej,

2) żądanie od osób, by poddawały się szczepieniom ochronnym przeciwko gruźlicy, badaniom lekarskim w celu wykrywania i leczenia oraz udzielania wyjaśnień w tym zakresie,

3) zarządzenie na wniosek poradni przeciwgruźliczej:

a) umieszczania chorych na gruźlicę w szpitalu, sanatoriach lub w innym zakładzie, jeżeli stanowią niebezpieczeństwo zarażenia otoczenia,

b) umieszczania dzieci zagrożonych zarażeniem ich gruźlicą, w zakładach przeznaczonych dla dzieci i młodzieży,

c) przymusowego leczenia dzieci i młodzieży chorych na gruźlicę w zamkniętych zakładach przeciwgruźliczych,

4) żądanie od osób:

a) poddania się szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym,

b) poddania się badaniom mającym na celu ich wykrycie,

c) wykonania zlecenia dotyczącego zabiegów sanitarnych koniecznych dla zapobiegania chorobom zakaźnym,

5) obowiązek zgłaszania organom Inspekcji Sanitarnej i określonym zakładom opieki zdrowotnej przypadków zachorowań, podejrzenia o zachorowanie oraz zgonów na choroby zakaźne,

6) pokrywanie kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji lub izolacji oraz kosztów przejazdu do zakładów opieki zdrowotnej osób podlegających przymusowemu leczeniu lub przymusowym badaniom,

7) wydanie w razie wystąpienia choroby zakaźnej zarządzenia mającego na celu zapobieganie epidemii,

8) ustalenie wykazu kosztów napraw urządzeń wodnych i urządzeń przeznaczonych do usuwania nieczystości, w razie wystąpienia choroby zakaźnej,

9) organizowanie zakładów odwykowych, domów opieki społecznej i zakładów pracy chronionej,

10) rozwijanie i popieranie działalności informacyjnej oraz kulturalnej, podejmowanej w celu informowania społeczeństwa o szkodliwości narkomanii,

11) prowadzenie działalności wychowawczej i zapobiegawczej promującej zdrowy styl życia, tworzenie placówek prowadzących działalność zapobiegawczą w środowiskach zagrożonych uzależnieniem, wspieranie działań ogólnokrajowych i lokalnych inicjatyw społecznych,

12) decydowanie o przekazaniu zwłok szkołom wyższym,

13) powoływanie odpowiedniej osoby do stwierdzenia zgonu w razie niemożności dokonania tego przez lekarza leczącego ostatnią chorobę zmarłego lub zakładu medycyny,

14) udzielanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa,

15) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz przepisów wykonawczych tej ustawy,

16) tworzenie programów promocji i edukacji zdrowotnej,

17) realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

18) wykonywanie czynności nadzorczych w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomie udzielanych usług przez samodzielne zakłady opieki zdrowotnej,

19) nadzór i kontrola nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w powiecie oraz z zakresu ochrony zdrowia.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

§ 28. 1. Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa kieruje Kierownik Wydziału.

2. W przypadku nieobecności Kierownika, jego zadania w określonym zakresie wykonuje osoba przez niego upoważniona.

3. Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy w szczególności:

1) współpraca z komisją Rady właściwą w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa oraz składanie informacji przed w/w Komisją, zgodnie z przyjętym rocznym planem pracy,

2) sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Starosty,

3) występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska,

4) kontrola przestrzegania warunków ustalanych w wydawanych decyzjach administracyjnych,

5) współpraca z organami Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie podjęcia działań zmierzających do usunięcia zagrożenia środowiska,

6) współpraca z gminami z terenu Powiatu w zakresie działań zmierzających do poprawy stanu środowiska,

7) składanie wniosków do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, oraz Inspekcji Sanitarnej o przeprowadzenie kontroli,

8) planowanie rocznych wydatków budżetowych na zadania z zakresu ochrony środowiska,

9) wykonywanie zadań będących w kompetencji Starosty w zakresie określonym w ustawie Prawo wodne oraz rozporządzeniach wykonawczych,

10) wykonywanie zadań będących w kompetencji Starosty w zakresie określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzeniach wykonawczych,

11) wykonywanie zadań będących w kompetencji Starosty w zakresie określonym w ustawie o odpadach oraz rozporządzeniach wykonawczych,

12) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa,

13) wykonywanie zadań będących w kompetencji Starosty wynikających z przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

14) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku w formie elektronicznej,

15) wykonywanie zadań będących w kompetencji Starosty w zakresie określonym w ustawie o rybactwie śródlądowym,

16) wykonywanie zadań będących w kompetencji Starosty w zakresie określonym w ustawie o lasach – w tym: nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

17) wykonywanie zadań będących w kompetencji Starosty w zakresie określonym w ustawie o ochronie przyrody oraz rozporządzeniach wykonawczych,

18) wykonywanie zadań będących w kompetencji Starosty w zakresie określonym w ustawie Prawo łowieckie oraz rozporządzeniach wykonawczych,

19) wykonywanie zadań będących w kompetencji Starosty w zakresie określonym w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzeniach wykonawczych,

20) wykonywanie zadań będących w kompetencji Starosty wynikających w ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,

21) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu wykonywanych zadań.

Wydział Drogownictwa

§ 29. 1. Wydziałem Drogownictwa kieruje Kierownik Wydziału.

2. W przypadku nieobecności Kierownika, jego zadania w określonym zakresie wykonuje osoba przez niego upoważniona.

3. Do zakresu działania Wydziału Drogownictwa należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,

2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,

3) pełnienie funkcji inwestora,

4) utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

7) koordynacja robót w pasie drogowym,

8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zjazdów z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów o szerokości i długości przekraczającej wielkości określone w odrębnych przepisach,

9) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,

10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,

11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

14) wprowadzanie ograniczeń, bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

16) sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,

17) prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą,

18) realizacja zadań w zakresie zarządzania ruchem na drogach,

19) wydawanie zezwoleń na imprezy na drogach innych niż krajowe i wojewódzkie,

20) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,

21) prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami za szkody powstałe na administrowanych drogach,

22) opiniowanie studiów i planów zagospodarowania przestrzennego,

23) opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,

24) uzgadnianie projektów technicznych dla urządzeń i obiektów budowlanych w pasie drogowym (nie związanych z funkcjonowaniem drogi),

25) uzgadnianie projektów technicznych drogowych obiektów budowlanych,

26) uczestniczenie w postępowaniach związanych z samowolą budowlaną (w granicach pasa drogowego),

27) uzgadnianie lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej.

Powiatowe Biuro Promocji

§ 30. Do zakresu zadań Powiatowego Biura Promocji należy w szczególności:

1) pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej oraz innych źródeł krajowych i zagranicznych,

2) podejmowanie działań w zakresie promocji Powiatu,

3) organizacja współpracy międzynarodowej Powiatu,

4) opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju Powiatu,

5) opracowywanie materiałów informacyjnych o Powiecie,

6) przygotowywanie wniosków o dotację, pożyczki i kredyty inwestycyjne na rozwój Powiatu,

7) prowadzenie innych spraw zleconych przez Starostę lub wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów w sprawach leżących w zakresie przedmiotowym Wydziału,

8) organizacja imprez masowych.

Radca Prawny

§ 31. Do podstawowych zadań Radcy Prawnego należy w szczególności:

1) udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektu aktów prawnych Rady Powiatu, Zarządu i Starosty oraz opiniowanie ich pod względem formalno-prawnym,

2) udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady Powiatu, Zarządu, Starosty oraz poszczególnych Wydziałów Starostwa,

3) udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień,

4) wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących działania i kompetencji Powiatu Głubczyckiego oraz Starosty,

5) wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Powiatu i Skarbu Państwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego,

6) informowanie Zarządu, Starosty i Kierowników Wydziałów o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów Powiatu,

7) sporządzanie w obecności Starosty testamentu alograficznego,

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

§ 32. Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

1) zapewnienie konsumentom bezpłatnych porad oraz informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów i występowanie z wnioskami do Zarządu Powiatu o zlecenie prowadzenia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego działającym na obszarze powiatu organizacjom, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów,

2) wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumenta,

3) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony praw konsumentów,

4) współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jednostkami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumentów,

5) żądanie wszczęcia postępowania antymonopolowego,

6) występowanie przeciwko czynom nieuczciwej konkurencji.

Audytor Wewnętrzny

§ 33. Audyt wewnętrzny wykonuje osoba zatrudniona w Starostwie lub usługodawca niezatrudniony w Starostwie. Do jej zadań należy wykonywanie audytu wewnętrznego Starostwa Powiatowego oraz wykonywanie audytu w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

Pion Ochrony

§ 34. 1. Do zadań Biura Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

1) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach pracy i wynikających z aktów prawnych,

2) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

4) opracowywanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ zastrzeżone ” lub „ poufne”,

5) przygotowanie dla potrzeb Starostwa oraz w celu przedstawienia organom administracji publicznej projektów sprawozdań i informacji dotyczących powierzonego odcinka pracy.

2. Do zadań Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

1) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w Starostwie Powiatowym w Głubczycach,

2) okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,

3) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

4) opracowanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ zastrzeżone ”, „ poufne ”,

5) przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego na pisemne polecenie Starosty, wobec kandydatów na stanowiska z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub „poufne”,

6) przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających, prowadzonych w odniesieniu do osób ubiegających się o stanowisko lub zlecenie pracy, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową,

7) w przypadku gdy w odniesieniu do osoby, której wydano poświadczenie bezpieczeństwa osobowego, zostaną ujawnione nowe fakty wskazujące, że nie daje ona rękojmi zachowania tajemnicy, przeprowadzenie kolejnego postępowania sprawdzającego,

8) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,

9) współdziałanie w trakcie postępowania sprawdzającego oraz w trakcie kontroli ze służbami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

3. Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku do spraw Kancelarii Niejawnej należy w szczególności:

1) prowadzenie kancelarii niejawnej w Starostwie,

2) przygotowanie, wysłanie i odbieranie przesyłek z poczty specjalnej,

3) doręczanie korespondencji niejawnej w obrębie Powiatu,

4) przekazywanie korespondencji niejawnej upoważnionym pracownikom,

5) nadzór nad opracowaniem i przechowaniem materiałów zastrzeżonych i poufnych przez upoważnionych pracowników w Starostwie,

6) archiwizacja dokumentów niejawnych,

7) współpraca z Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie szkolenia i ochrony informacji niejawnych.

4. Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku do spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego należy w szczególności:

1) nadzór nad ochroną systemów i sieci teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne w Starostwie Powiatowym,

2) nadzór nad wprowadzaniem zaleceń służb ochrony państwa dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego,

3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego,

4) opracowywanie szczegółowych zaleceń dotyczących ochrony fizycznej systemów i sieci teleinformatycznych wykorzystywanych do opracowania dokumentów niejawnych,

5) kontrola poprawności wprowadzonych przez użytkowników systemu indywidualnych haseł dostępu, częstotliwości ich zmiany oraz przechowywania ich kopii,

6) współpraca z Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie szkolenia, kontroli i ochrony informacji niejawnych.

Samodzielne Stanowisko do Spraw Kontroli

§ 35. Do zadań osoby zatrudnionej na Samodzielnym Stanowisku do Spraw Kontroli, należy:

1) prowadzenie kontroli finansowych w Starostwie Powiatowym w Głubczycach,

2) prowadzenie kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych powiatu i innych podmiotach,

3) prowadzenie kontroli gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej i Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej, nie rzadziej niż raz w roku,

4) rozliczanie podatku od towarów i usług VAT oraz sporządzanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) i innej niezbędnej dokumentacji w tym zakresie.

Samodzielne Stanowisko do Spraw Kontroli Zarządczej i Analiz

§ 36. Do zadań osoby zatrudnionej na Samodzielnym Stanowisku do Spraw Kontroli Zarządczej
i Analiz należy:

1. Zapewnienie funkcjonowania skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej jako zintegrowanego zespołu czynności obejmujących: samokontrolę, kontrolę funkcjonalną, kontrolę instytucjonalną, zapewnienie zgodności działania Starostwa z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi.

2. Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad powoływanymi spółkami komunalnymi, monitorowaniu sytuacji ekonomiczno-finansowej nadzorowanych podmiotów.

3. Planowanie, analizowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

§ 37. Do zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym na terenie Powiatu,

2) współdziałanie z Wojewodą Opolskim w zakresie zarządzania kryzysowego,

3) współdziałanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie koordynowania działań w czasie kryzysu.

Powiatowy Zespół Ds. Orzekania o Niepełnosprawności

§ 38. 1. Powiatowym Zespołem Ds. Orzekania o Niepełnosprawności kieruje Przewodniczący Zespołu.

2. Do zakresu zadań Zespołu należy w szczególności:

1) przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym wniosków osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o niepełnosprawności dziecka do lat 16 oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej,

2) prowadzenie rejestrów wniosków,

3) przygotowanie wniosków na posiedzenie komisji,

4) przygotowanie pism niezbędnych w celu wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz postanowień zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5) utrzymywanie współpracy z członkami powiatowego zespołu,

6) udział w posiedzeniach komisji i obsługa administracyjna,

7) przygotowanie orzeczeń, postanowień i legitymacji do wydania,

8) obsługa interesantów,

9) przygotowanie korespondencji.

Pełnomocnik ds. przyjmowania zgłoszeń przypadków nieprawidłowości

§ 39. Do zadań pełnomocnika należy w szczególności:

1) przyjmowanie zgłoszeń/ sygnalizacji,

2) prowadzenie rejestru zgłoszeń/sygnalizacji,

3) zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających, a także, w uzasadnionych przypadkach, powoływanie zespołów, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy,

4) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności udzielenie odpowiedzi,

5) zapewnienie poufności dokonującej zgłoszenia,

6) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań,

7) prowadzenie kampanii informacyjnych wśród pracowników Urzędu zmierzających do utrwalenia pozytywnego postrzegania działań w zakresie zgłoszeń/sygnalizacji oraz propagowania postawy obywatelskiej odpowiedzialności,

8) uzgodnienie wniosków o rozwiązanie umowy o pracę z inicjatywy pracodawcy- udzielenie informacji o przysługującej ochronie związanej z działaniami sygnalizacyjnymi.

VII. Zasady planowania pracy w Starostwie

§ 40. 1. Działalność Starostwa oparta jest na planowaniu pracy.

2. Plan pracy winien ujmować kompleksowe, skoordynowane działania podejmowane dla wykonania zadań, w szczególności wynikających z:

1) zadań administracji samorządowej wynikających z aktów normatywnych,

2) uchwał Rady Powiatu oraz jej planu pracy,

3) zarządzeń i innych aktów prawnych Zarządu Powiatu i Starosty,

3. W planie pracy Starostwa nie należy ujmować zadań mających charakter czynności powtarzalnych oraz organizacyjno – technicznych wynikających z zakresu czynności.

§ 41. 1. Dokumentem planowania pracy jest roczny plan pracy Starostwa oraz roczny plan kontroli.

2. Kierownicy Wydziałów w terminie do 20 grudnia każdego roku przekazują Wydziałowi Ogólno – Organizacyjnemu propozycje zadań do rocznych planów pracy.

3. Wydział Ogólno – Organizacyjny w oparciu o materiały, o których mowa w ust. 2, opracowuje roczny plan pracy Starostwa i przedkłada Sekretarzowi Powiatu do akceptacji.

4. Sekretarz Powiatu zaakceptowany plan pracy przedkłada Staroście do zatwierdzenia.

§ 42. 1. Rozliczenia z wykonania rocznych planów pracy dokonuje:

1) Starosta – w odniesieniu do Kierowników Wydziałów na naradzie kadry kierowniczej,

2) Kierownicy Wydziałów – w odniesieniu do pracowników Wydziałów, dokonując stosownej adnotacji na egzemplarzu planu pracy.

2. Kierownicy wydziałów sporządzają pisemną informację o realizacji zadań w danym roku kalendarzowym wyłącznie na pisemne wskazanie Starosty, Wicestarosty lub Sekretarza, w którym wskazuje się rok, za który informacje należy sporządzić. Wydział Ogólno – Organizacyjny sporządza zbiorczą informację na podstawie informacji z poszczególnych wydziałów wyłącznie w przypadku jednoczesnego zobowiązania wszystkich wydziałów Starostwa Powiatowego w Głubczycach do jej sporządzenia i przedkłada ją kierownictwu Starostwa.”

VIII. Organizacja narad

§ 43. 1. Narady, konferencje i spotkania, zwane dalej naradami mogą być organizowane tylko w przypadkach, gdy uzasadnia to przedmiot sprawy lub potrzeba uzgodnienia stanowisk większej liczby zainteresowanych Wydziałów Starostwa lub jednostek organizacyjnych Powiatu.

2. Narady z Kierownikami Wydziałów organizuje Sekretarz Powiatu.

3. Organizatorami narad, innych niż określone w ust. 2, są w zależności od problematyki narady, właściwi Kierownicy Wydziałów.

4. Zorganizowanie narady z udziałem Burmistrzów i Wójta wymaga zgody Starosty.

§ 44. 1. Narady powinny być starannie przygotowane i sprawnie przeprowadzone.

2. Narada winna kończyć się konkretnymi ustaleniami i wnioskami, które mogą być przekazane adresatom bezpośrednio na naradzie w formie dyspozycji lub na piśmie w ciągu 7 dni od daty narady.

3. Nadzór nad wykonaniem ustaleń i wniosków z narad sprawują organizatorzy.

§ 45. 1. Organizatorzy narad zabezpieczają obsługę organizacyjno – biurową narad.

2. Obsługę techniczną i gospodarczą narad organizowanych w Starostwie zapewnia Wydział Ogólno-Organizacyjny.

§ 46. 1. W zależności od potrzeby, Kierownicy Wydziałów organizują narady wewnętrzne z pracownikami Wydziału.

2. Narady te nie mogą zakłócić normalnego trybu pracy.

3. Z przeprowadzonych narad sporządza się protokoły.

IX. Zasady i organizacja działalności kontrolnej

§ 47. 1. Celem działalności kontrolnej Starostwa jest badanie i ocena sprawności organizacji, celowości, gospodarności, rzetelności i legalności działania, a w szczególności:

1) badanie zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa,

2) badanie rzetelności i terminowości załatwiania spraw obywateli,

3) ustalanie przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości, osób za nie odpowiedzialnych oraz wskazywanie sposobów usunięcia tych nieprawidłowości i uchyleń,

4) udzielanie instruktażu w zakresie interpelacji przepisów prawnych, praktycznego pouczenia na stanowisku pracy o sposobie załatwiania spraw, sposobu prowadzenia wymaganej dokumentacji, planowania i organizowania pracy.

2. System kontroli obejmuje:

1) kontrolę wewnętrzną, przeprowadzaną w Wydziałach jako:

a) funkcjonalną, stanowiącą element bieżącego nadzoru służbowego sprawowanego przez bezpośrednich zwierzchników,

b) instytucjonalną, przeprowadzaną przez Wydziały w zakresie swojej właściwości;

2) kontrolę zewnętrzną przeprowadzaną jako:

a) kompleksową, obejmującą całokształt działalności, zasadniczych funkcji i statutowych zadań kontrolowanej jednostki,

b) problemową (wycinkową) obejmującą wybrane zagadnienia (wycinki działalności) w jednej lub większej ilości kontrolowanych jednostek,

c) doraźną, wynikającą z bieżących potrzeb kierowania i zarządzania, prowadzoną w różnych, zwykle jednostkowych sprawach, poza planem kontroli,

d) sprawdzającą, obejmującą badanie stopnia wykonania wystąpień (zarządzeń, zleceń) pokontrolnych, skierowanych do kierowników jednostek po uprzednio przeprowadzonych w tych jednostkach kontrolach.

3. Kontrolę wewnętrzną w Wydziałach organizują Kierownicy tych Wydziałów.

4. Kierownicy Wydziałów organizują kontrolę zewnętrzną, która jest wykonywana w stosunku do:

1) urzędów gmin w sprawach powierzonych przez Radę Powiatu, Zarząd i Starostę pod względem celowości, legalności, rzetelności i gospodarności,

2) jednostek, dla których Rada Powiatu, Zarząd lub Starosta jest organem założycielskim i instytucji nadzorowanych przez Starostę w ustalonym zakresie przez Starostę,

3) jednostek wykonujących zadania z upoważnienia Starosty.

5. Kontrolę przeprowadza się w sposób planowy, w oparciu o program ( tezy ) określający cel, tematykę, zakres kontroli oraz wskazujący przepisy prawne dotyczące przedmiotu kontroli. Program ( tezy ) ustala Kierownik właściwego Wydziału.

6. Postępowanie kontrolne polega na ustaleniu faktów i zjawisk dotyczących działalności kontrolowanej jednostki poprzez:

1) sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym,

2) obserwację bieżącego toku pracy,

3) wizje lokalne i oględziny,

4) rozmowy z pracownikami kontrolowanej jednostki, ich wyjaśnienia i oświadczenia pisemne,

5) wysłuchanie uwag i ewentualnie skarg obywateli,

6) dokonywanie analiz porównawczych w stosunku do pożądanego wzorca.

7. Kontrolujący z przeprowadzonej kontroli sporządza protokół, podpisywany przez kontrolującego i kierownika kontrolowanej jednostki. W razie przeprowadzenia uproszczonego postępowania kontrolnego, sporządza się sprawozdanie, podpisywane przez kontrolującego, a w przypadku przeprowadzenia badania lub instruktażu notatkę służbową również podpisywaną jednostronnie.

8. Zarządzenie (wystąpienie) pokontrolne kieruje się do jednostki kontrolowanej w razie stwierdzenia istotnych uchybień lub nieprawidłowości. Podpisuje je Starosta.

9. Funkcję koordynacyjną kontroli wykonywanych przez Wydziały Starostwa spełnia Sekretarz Powiatu wraz z Wydziałem Ogólno – Organizacyjnym. Wydział Ogólno- Organizacyjny ma za zadanie w tym zakresie:

1) sporządzanie zbiorczych planów kontroli Starostwa oraz informacji o niezrealizowanych zadaniach,

2) opracowywanie ocen przebiegu i skuteczności kontroli przeprowadzonych przez Wydziały,

3) organizowanie kontroli kompleksowych w Urzędach Gmin w zakresie zadań powierzonych,

4) organizowanie szkolenia dla inspektorów Starostwa przeprowadzających kontrole.

10. Wydziały Starostwa:

1) uczestniczą w kontrolach kompleksowych i koordynowanych przez Wydział Ogólno – Organizacyjny,

2) organizują i przeprowadzają we własnym zakresie kontrole problemowe, nad którymi z upoważnienia Starosty sprawują funkcje nadzorcze.

11. Kontrole kompleksowe w Urzędach Gmin obejmują zadania powierzone przez Radę Powiatu, Zarząd i Starostę wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym.

12. Kontrole kompleksowe w jednostkach podległych Radzie Powiatu, Zarządowi i Starostwie obejmują:

1) zadania powierzone przez Starostę wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym,

2) przyjmowanie, ewidencjonowanie i załatwianie skarg i wniosków,

3) wykorzystanie dotacji z budżetu powiatu na realizację zadań administracji samorządowej oraz dotacji celowych.

13. W kontrolach kompleksowych współuczestniczą inspektorzy Starostwa oraz pracownicy innych jednostek na podstawie imiennych upoważnień Starosty.

14. Ustalone zasady nie naruszają organizacji i zasad kontroli specjalistycznej wykonywanej przez niektóre Wydziały lub przez podległe im jednostki kontrolne ( w zakresie tajemnicy państwowej i służbowej ).

X. Zasady opracowywania projektów aktów prawnych Starosty

§ 48. 1. Starosta wydaje zarządzenia, decyzje administracyjne, wytyczne, pisma ogólne, postanowienia i polecenia służbowe.

2. W formie zarządzeń są wydawane akty w sprawach organizacyjnych.

3. Rejestr zarządzeń Starosty prowadzi Wydział Ogólno – Organizacyjny.

4. Projekt zarządzenia Starosty opracowuje właściwy merytorycznie Wydział.

5. Projekt, o którym mowa w ust. 4, Wydział powinien uzgodnić:

1) z innymi zainteresowanymi Wydziałami,

2) z Wydziałem Finansowo – Budżetowym jeżeli dotyczy spraw budżetowych mogących spowodować skutki finansowe,

3) z Wydziałem Ogólno – Organizacyjnym, jeżeli dotyczy struktury, zakresu działania Wydziałów i innych jednostek organizacyjnych, tworzenia, zmian i likwidacji jednostek oraz komisji i zespołów orzekających i opiniodawczo – doradczych oraz innych spraw związanych z organizacją pracy,

4) z Radcą Prawnym pod względem redakcyjnym i formalno – prawnym,

6. Uzgodniony w oryginale projekt zarządzenia w formie opinii Kierownika właściwego Wydziału i Radcy Prawnego, Wydział przedkłada do podpisu Staroście, a po podpisaniu do rejestracji.

7. Decyzje są wydawane w wyniku rozpatrzenia spraw indywidualnych należących do zakresu działań Starosty, w trybie przewidzianym w Kodeksie postępowania administracyjnego.

8. Pozostałe akty prawne wydawane są w celu:

1) wytyczne – ustalenia kierunków działalności podporządkowanych jednostek organizacyjnych oraz określenia szczegółowego toku postępowania przy wykonywaniu niektórych zadań,

2) pisma ogólne – udzielenia wyjaśnień w sprawach budzących wątpliwości,

3) postanowienia i polecenia służbowe – jednostkowych rozstrzygnięć gospodarczych i administracyjnych.

9. Decyzje, wytyczne, pisma ogólne, postanowienia i polecenia służbowe są rejestrowane we właściwych Wydziałach. Do opracowania tych aktów mają zastosowanie w niezbędnym zakresie postanowienia niniejszego Regulaminu.

XI. Zasady podpisywania pism i decyzji

§ 49. 1. Do osobistej aprobaty Starosty zastrzeżone są następujące sprawy:

1) kierowanie pism do centralnych organów administracji publicznej, organów innych jednostek samorządu terytorialnego, Wojewody, Posłów oraz Senatorów,

2) wydawanie aktów normatywnych,

3) obronności w zakresie ustalonym dla Starosty,

4) powoływania i odwoływania Kierowników Wydziałów i ich Zastępców i kierowników jednostek podległych Staroście,

5) powoływania komisji opiniodawczo – doradczych, orzekających i dyscyplinarnych,

6) rozpatrywania skarg na Kierowników Wydziałów Starostwa,

7) wystąpień pokontrolnych,

8) ustalenia zasad organizacji funkcjonowania Starostwa,

9) wystąpień i projektów kierowanych do Rady Powiatu i jej organów,

10) inne zastrzeżone przepisami prawa do decyzji Starosty.

2. Kierownicy Wydziałów i ich Zastępcy oraz pracownicy Wydziałów Starostwa mają prawo podpisywania pism i decyzji zgodnie z udzielonym im przez Starostę upoważnieniem.

3. Kierownicy Wydziałów mogą upoważnić w zakresie czynności lub w innej formie pracowników do podpisywania pism i korespondencji w charakterze przygotowawczym i techniczno – kancelaryjnym.

XII. Postępowanie w sprawie zamówień publicznych

§ 50. 1. Postępowanie w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu Powiatu, jako zamawiającego, należy do właściwości Kierowników Wydziałów, w zakresie jakim są oni dysponentami środków publicznych, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych.

2. Kierownicy Wydziałów dokonują zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

3. Kierownicy Wydziałów nadzorują w imieniu Starosty dokonywanie zamówień publicznych w nadzorowanych lub podległych im jednostkach, w zakresie w jakim są one zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Nadzór nad stosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych pod względem finansowym sprawuje Kierownik Wydziału Finansowo – Budżetowego.

XIII. Postanowienia końcowe

§ 51. 1. Zasady wykonywania czynności kancelaryjnych w Wydziałach Starostwa określa instrukcja kancelaryjna dla organów powiatu.

2. Zasady postępowania w sprawach skarg i wniosków określa odrębne Zarządzenie Starosty.

PDF   Uchwała Nr CLXXXIX9122022 Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 21-12-2022 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w.pdf (971,25KB)

PDFZalacznik1.1 CLXXXIX9122022.pdf (172,65KB)

DOCXZałącznik nr 1 CLXXXIX9122022.docx (43,40KB)