Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

KONTROLA STOWARZYSZEŃ i FUNDACJI
Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – obowiązki stowarzyszeń.

 

W związku z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r., poz. 593) stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
- Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r., poz. 2261) oraz fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 2020 r. poz. 2167) są zobowiązane do wypełniania obowiązków wynikających z zapisów cytowanej wyżej ustawy. W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt 2, 3 w związku z art. 2 ust.1 pkt. 21, 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25 a ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2261) oraz
art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia o fundacjach (Dz.U. 2020 r. poz. 2167) podmioty zobowiązane winny raz w roku złożyć oświadczenie do organu nadzoru - starosty powiatu
(Starosta Głubczycki) czy Organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu stowarzyszenia, należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. Jana Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce. Informacje w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu 77 405 36 66.

DOCXformularz dla stowarzyszeń do wypełnienia.docx (13,71KB)