Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 1/D/2023 z dnia 26.01.2023r.

AB.6740.6.2022                                                                                                                                             Głubczyce, 26.01.2023r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GŁUBCZYCKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu

na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2023r., poz. 162) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2022r., poz. 2000 wraz z późn. zmianami)

podaję do wiadomości

na wniosek Wójta Gminy Branice z dnia 24 października 2022r.

(data wpływu wniosku 25 października 2022r.)

została wydana decyzja nr 1/D/2023 w dniu 26 stycznia 2023r.

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

dla zadania:

rozbudowa oraz przebudowa drogi gminnej w ramach zadania określonego przez wnioskodawcę jako: „przebudowa drogi gminnej relacji Branice - Wysoka wraz z budową ścieżki rowerowej na działkach nr 1197, 56, 270, 1194, 303, 304, 81/5, 246/3, 103, 82, 81/1, 10, 241/1”.

Zgodnie z wnioskiem planowana inwestycja realizowana będzie w jednostce ewidencyjnej - Branice, obrębach ewidencyjnych: Branice, Wysoka, Boboluszki, na działkach o numerach ewidencyjnych:

1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji, stanowiące obecnie pas drogowy drogi gminnej relacji Branice – Wysoka, w zakresie przebudowy (stanowiące własność Gminy Branice):

  • obręb ewidencyjny – Branice, dz. nr 1197,
  • obręb ewidencyjny – Wysoka, dz. nr 270,
  • obręb ewidencyjny – Boboluszki, dz. nr 56,

2. w liniach rozgraniczających teren inwestycji, mające stanowić pas drogowy drogi gminnej, w zakresie rozbudowy wraz z      podziałem nieruchomości (stanowiące własność Gminy Branice):

L.p.

 

Obręb ewidencyjny

Nr działki pierwotny

Nr działki po podziale, przeznaczonej pod inwestycję drogową

Nr działki po podziale, nie objętej inwestycją

  1.  

 

Branice

 

246/3

246/22

246/21

 

246/20

  1.  

Branice

1194

1194/1

1194/2

  1.  

Wysoka

81/5

81/7

81/6

  1.  

Wysoka

304

304/1

304/2

  1.  

Wysoka

303

303/1

303/2

 

numery działek po podziale, przeznaczone pod inwestycję drogową przeznaczone są do włączenia do pasa drogowego dróg gminnych;

3. w liniach rozgraniczających teren inwestycji, mające stanowić pas drogowy drogi gminnej, w zakresie rozbudowy wraz z podziałem nieruchomości i przeniesieniem własności (stanowiące obecnie własność Skarbu Państwa, Krajowy Ośrodek Wparcia Rolnictwa jako gospodarujący zasobem nieruchomości):

L.p.

 

Obręb ewidencyjny

Nr działki pierwotny

Nr działki po podziale, przeznaczonej pod inwestycję drogową

Nr działki po podziale, nie objętej inwestycją

1.

Branice

241/1

241/3

241/2

2.

 

Wysoka

 

10

10/4

10/3

10/2

 

10/1

 

 

numery działek po podziale, przeznaczone pod inwestycję drogową przeznaczone są do włączenia do pasa drogowego dróg gminnych oraz planowane do przejęcia na rzecz Gminy Branice;

4. w liniach rozgraniczających teren inwestycji, mające stanowić pas drogowy drogi gminnej, w zakresie rozbudowy wraz z podziałem nieruchomości i przeniesieniem własności (stanowiące obecnie własność osób fizycznych):

L.p.

 

Obręb ewidencyjny

Nr działki pierwotny

Nr działki po podziale, przeznaczonej pod inwestycję drogową

Nr działek po podziale, nie objętej inwestycją

1.

Wysoka

81/1

81/9

             81/8

2.

Wysoka

82

82/1

             82/2

3.

Wysoka

103

103/1

             103/2

 

 

numery działek po podziale, przeznaczone pod inwestycję drogową przeznaczone są do włączenia do pasa drogowego dróg gminnych oraz planowane do przejęcia na rzecz Gminy Branice.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje rozbudowę i przebudowę drogi gminnej, która pełnić będzie funkcję drogi dojazdowej „D”. Zasadniczo przekrój drogi to 1x2 (droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa) z pasami ruchu o szerokości 2,5m o nawierzchni jezdni z masy mineralno-asfaltowej. Projektowaną konstrukcję nawierzchni przyjęto dla kategorii ruchu KR2 – przy założeniu eksploatacji 20lat i dopuszczalnym nacisku na oś 100kN. Wzdłuż projektowanej drogi zostanie przebudowany chodnik o szerokości 2,00m oraz zostanie wykonana ścieżka rowerowa o szerokości 2,00m. Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z kostki betonowej, a ścieżka pieszo-rowerowa zostanie wykonana z masy mineralno-asfaltowej. Jako obramowanie nawierzchni jezdni i zjazdów zaprojektowano krawężniki drogowe 15x30x100cm. Obramowanie chodników zaprojektowano z obrzeży betonowych 8x30x100cm na ławach betonowych. Natomiast obramowanie ścieżki rowerowej zaprojektowano obustronnie obrzeżem betonowym 8x30x100cm na ławach betonowych. W ramach inwestycji zainstalowane zostają dodatkowe wpusty uliczne przy chodniku oraz po przeciwległej stronie wraz z przykanalikami połączonymi bezpośrednio z istniejącą kanalizacją deszczową. Na całym odcinku drogi objętym opracowaniem zaprojektowano kanał technologiczny wraz ze studniami kablowymi teletechnicznymi.

Informujemy, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz załączonymi do niej materiałami  w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Głubczycach; tel.: 77/4053676, fax.77/4856533 w godzinach pracy urzędu tj.: poniedziałki w godz. 730-1600 i piątki w godz. 730-1500, wtorki, środy i czwartki w godz. 730-1530 oraz złożyć odwołanie na w/w adres Urzędu w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które jednocześnie zostaje  podane  do  publicznej  wiadomości  na  tablicy ogłoszeń  w  Starostwie Powiatowym w Głubczycach, w Urzędzie Miejskim w Głubczycach, a także w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznych tych urzędów, a także w prasie lokalnej.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2022r., poz. 2000 wraz z późn. zmianami) zawiadomienie stron o wydanej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                   Z up. Starosty mgr inż. Aneta Toporowska

                               Kierownik Wydziału Budownictwa i Architektury