Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2022- 2024

Zarządzenie Nr 22/2022
Starosty Głubczyckiego

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Głubczycach

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528, poz. 583) oraz art. 14 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz.1062) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Głubczycach na lata 2022-2024, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam harmonogram współdziałania z jednostkami podległymi Powiatu Głubczyckiego w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2024, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Koordynację wdrożenia Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Głubczycach na lata 2022-2024, o którym mowa w § 1 oraz harmonogramu, o którym mowa w § 2, powierzam koordynatorom ds. dostępności.

§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/2022
Starosty Głubczyckiego
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2022-2024

Plan działania Starostwa Powiatowego w Głubczycach na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami opracowany został na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.). Wykonując ustawowy obowiązek Starosta Głubczycki powołał Koordynatorów do spraw dostępności, których zadaniem jest wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Głubczycach.

Dotychczasowe działania podejmowane przez Starostwo Powiatowe w Głubczycach:

1. W Starostwie Powiatowym w Głubczycach przeprowadzono audyt zewnętrzny, w ramach którego opracowano raport z przeglądu procedur w zakresie dostępności (zatrudnienie, obsługa klienta) oraz raport z przeglądu obejmujący obszar dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.

2. Analiza dostępności architektonicznej wykazała istnienie barier architektonicznych w budynkach Starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz w jego otoczeniu, w szczególności w przestrzeniach komunikacyjnych budynku, uniemożliwiających dostęp do wszystkich pomieszczeń budynku, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

3. Analiza dostępności cyfrowej stron internetowych Starostwa Powiatowego w Głubczycach wykazała, iż są one częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

4. Analiza dostępności informacyjno-komunikacyjnej w Starostwie Powiatowym w Głubczycach wykazała istnienie barier w zakresie zapewnienia urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób niesłyszących.

HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ
NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI

Lp

Zakres

Realizujący zadania

Zadanie

Terminy

koszt zadania

1.

Zatrudnienie

Kadrowa

- w regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz w ogłoszeniach o naborze (zarządzeniach) na wolne stanowiska urzędnicze (w tym stanowiska kierownicze) lub o naborze członków komisji konkursowych, wprowadzone zostaną procedury umożliwiające realizację procesu aplikacyjnego z wykorzystaniem poczty elektronicznej (w tym przesyłania dokumentów podpisanych podpisem osobistym, zaufanym lub kwalifikowanym). Wdrożenie takich procedur ułatwi przygotowanie i przesłanie aplikacji osobom z niektórymi rodzajami niepełnosprawności. Ogłoszenia o naborze będą publikowane na stronach internetowych organizacji pozarządowych działających na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnością

- w regulacjach wewnętrznych (regulaminach, instrukcjach itp.) Urzędu uwzględnione lub rozszerzone zostaną normy obejmujące specyfikę zatrudniania osób z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności, np. umożliwienie aplikowania przy wykorzystaniu kanałów elektronicznych

- wdrożone zostaną szkolenia edukacyjne dla pracowników, podnoszące wiedzę na temat niepełnosprawności, dostępności i różnorodności.

- wprowadzone zostaną zachęty do aplikowania na stanowiska pracy w Urzędzie przez osoby z niepełnosprawnościami, np. poprzez uwydatnienie odpowiednich informacji na stronach internetowych lub w ogłoszeniach, o możliwości aplikowania przez takie osoby

2022-2024

realizacja zadania w zalezności od pozyskanych środków finansowych

2.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej

- wprowadzone zostaną zmiany oraz usunięte zostaną braki sygnalizowane w opisie stanu faktycznego, w tym np. przygotowania i wdrożenie procedury obsługi interesantów z niepełnosprawnościami. Uzupełnieniem będą karty z instrukcjami z prostymi wskazówkami. W procedurze uwzględnione zostaną kwestie obsługi w języku migowym, z wykorzystaniem AAC, składania wniosków przez osoby nie mogące czytać lub pisać, korzystanie z usług urzędu przez osoby mające problem z poruszaniem się. Dokumenty te będą poddawane regularnej aktualizacji

- miejsce publikacji zakładki „dostępność urzędu” na stronie  http://powiatglubczycki.pl  ulegnie zmianie – na miejsce widoczne / łatwo odnajdywalne. Zakładka ta zostanie uzupełniona o komplet informacji dedykowanych osobom ze szczególnymi potrzebami, np. o dane kontaktowe dotyczące osób koordynatorów dostępności, a także informacje o możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego

- dla wszystkich pracowników urzędu przeprowadzone zostaną szkolenia z zasad obsługi osób z niepełnosprawnościami, w szczególności dla pracowników biura podawczego (sekretariatu), kas, stanowisk obsługi interesanta

- przeprowadzona zostanie aktualizacja planu wdrożenia dostępności w obszarze obsługi interesanta, pod kątem roku 2022 oraz lat następnych.

- zaplanowano zakup i montaż pętli indukcyjnych również na stanowiskach najczęściej odwiedzanych przez petentów. Wszystkie te miejsca zostaną oznakowane

- zapewniony zostanie dostęp do dodatkowych środków komunikacji uwzględnionych w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania, takich jak formularze kontaktowe, komunikacja audiowizualna

- opublikowana zostanie informacja o sposobie korzystania z usług świadczonych w ramach systemu ePUAP oraz możliwości i sposobie korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu w systemie ePUAP

- na stronach internetowych jednostki w zakładce „dostępność urzędu” zamieszczona zostanie informacja o sposobie zgłaszania zapotrzebowania (procedury) na usługi lub świadczenia, o których mowa w ustawie o języku migowym (art. 9-11 i 14)

2022-2024

realizacja zadania w zalezności od pozyskanych środków finansowych

3.

Dostępność cyfrowa

Koordynator ds. dostępności cyfrowej

- poprawiona zostanie Deklaracja dostępności na stronie głównej oraz BIP w części merytorycznej i technicznej. Rozwinięty zostanie zakres informacji – w tym opis dostępności architektonicznej. Część techniczna zostanie poprawiona zgodnie z dokumentem opublikowanym w biuletynie informacji publicznej Ministerstwa Cyfryzacji

- przeprowadzone zostaną badania dostępności cyfrowej strony głównej i strony BIP Jednostki – przez podmiot zewnętrzny

- na stronach Urzędu wprowadzony zostanie formularz kontaktowy

- publikowane informacje dotyczące dostępności będą stale aktualizowane

- zagwarantowana zostanie możliwość wymuszenia slider-ów zamieszczonych na stronie głównej

- zakładka „dostępność urzędu” dedykowana bezpośrednio osobom z niepełnosprawnościami zostanie zaktualizowana o dostęp do treści Deklaracji dostępności stron internetowych oraz informacji na temat usług w zakresie tłumaczenia języka migowego

- wszystkie udostępnione pliki wideo otrzymają transkrypcje tekstowe

- wszystkie grafiki na stronach zyskają opis alternatywny

- rozbudowana zostanie funkcjonalność w ramach obszaru „wirtualny urząd – elektroniczne załatwianie spraw” umożliwiająca elektroniczną obsługę interesantów

- wszystkie dokumenty zostaną dostosowane do standardów dostępności

- wdrożone zostaną rozwiązania poprawiające responsywność strony http://powiatglubczycki.pl

2022-2024

realizacja zadania w zalezności od pozyskanych środków finansowych

4.

Dostępność architektoniczna

Koordynator ds. dostępności architektonicznej

 

- przeprowadzony zostanie audyt dostępności architektonicznej, w wyniku którego pojawią się propozycje poprawienia dostępności w sposób optymalny. Audyt zostanie przeprowadzony przed inwestowaniem w rozwiązania infrastrukturalne.

- wprowadzone zostaną rozwiązania architektoniczne lub techniczne, zmieniające na dostępny, statut przynajmniej jednego z wejść do budynku zlokalizowanego przy ulicy Kochanowskiego 15

- zapewniona zostanie dodatkowa informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób dotykowy lub głosowy. Informację głosową może zapewnić osoba pracująca w sekretariacie lub system informacji głosowej. Informację dotykową zapewnia plan dotykowy (tyflograficzny).

- wymiary oraz oznaczenia miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami zostaną dostosowane do wymogów obowiązujących norm prawnych

- informacje udostępnione na stronach internetowych dotyczące dostępności architektonicznej zostaną zaktualizowane

- usunięte zostaną braki lub wprowadzone zostaną rozwiązania alternatywne dla problemów np. dostępności toalet oraz procedur obsługi osób z niepełnosprawnościami

- osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniona zostanie możliwość ewakuacji lub uratowania się w inny sposób. W tym celu Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego uzupełniona zostanie o informacje dotyczące ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. W dokumencie uwzględniony zostanie wykaz sprzętu do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami oraz zostaną wyznaczone osoby odpowiedzialne za ich ewakuację, wskazane zostaną niezbędne procedury. System alarmowy powinien powiadamiać pracowników i interesantów zarówno dźwiękowo jak i wizualnie

- plan wdrażania dostępności zostanie zaktualizowany o działania planowane na kolejne lata

2022-2024

realizacja zadania w zalezności od pozyskanych środków finansowych

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 22/2022
Starosty Głubczyckiego
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

HARMONOGRAM WSPÓŁDZIALANIA Z JEDNOSTKAMI PODLEGŁYMI POWIATU GŁUBCZYCKIEGO W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2022-2024

Lp

Zakres

Realizujący zadania

Zadanie

Terminy

1.

 

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności:

- architektonicznej

- cyfrowej

- informacyjno - komunikacyjnej

Koordynator/

osoby odpowiedzialne za ustawę ds. dostępności w jednostkach podległych

Podanie na stronie internetowej oraz BIP informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami.

2022-2024

2.

 

Zebranie od jednostek podległych informacji o zaplanowanych zadaniach w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator/

osoby odpowiedzialne za ustawę ds. dostępności w jednostkach podległych

Przedłożenie zebranych informacji do Starosty Głubczyckiego.

2022-2024

3.

 

Monitorowanie działalności Powiatu Głubczyckiego w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator

Przesyłanie informacji na temat zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

2022-2024

4.

Przygotowanie jednostek podległych do składania raportów w 2025 roku

Koordynator

Informacja do jednostek podległych.

2022-2024