Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZA 2022 ROK

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU GŁUBCZYCKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
ZA ROK 2022

 

Cele określone w Rocznym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                         i o wolontariacie za rok 2022, takie jak :

- cel główny:

Celem głównym Programu było umacnianie partnerstwa pomiędzy Powiatem, a organizacjami i rozwój społeczności lokalnej poprzez efektywną współpracę.

- cele szczegółowe:

Celami szczegółowymi Programu były:

 1) zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców Powiatu,

 2) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych,

 3) umacnianie w społeczeństwie poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie,

 4) integracja organizacji pozarządowych,

 5) poprawa jakości życia, poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców Powiatu,

 6) wspieranie samoorganizacji społecznej i wszelkich form samopomocy.

 

Obszary i formy współpracy Powiatu Głubczyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Do priorytetowych  zadań publicznych Powiatu realizowanych w 2022 roku przy współudziale organizacji pozarządowych  należały zadania  z zakresu:

  1. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży Powiatu, w tym wypoczynku dzieci                          i młodzieży .
  2. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – prowadzenie domu pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
  3. Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 

I. Współpraca pozafinansowa.

         1.   Liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Powiatu, konsultowanych przez organizacje.

       Rada Powiatu w Głubczycach przyjęła Uchwałą Nr XXXII/232/2021 w dniu 18 listopada 2021 r. roczny program współpracy Powiatu Głubczyckiego z organizacjami pozarządowymi, który to został opracowany po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony
w Uchwale nr XLII/265/2018 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

II.  Współpraca finansowa.

1. Wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych zleconych w trybie konkursowym.

W 2021 roku Zarząd Powiatu ogłosił konkurs podejmując Uchwałę
nr CXXXV/731/2021 Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie prowadzenia domu pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu głubczyckiego na lata 2022-2026.

W ramach Programu w trybie otwartego konkursu ofert w 2021 roku Powiat zlecił na lata 2022 – 2026 kościelnej jednostce organizacyjnej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi  z siedzibą  w Warszawie, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa realizację zadania pn. „ Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnie intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnie intelektualnie”.

Celem ww. zadania było zapewnienie  całodobowej opieki nad dorosłymi, dziećmi
i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, zaspokojenie  ich potrzeb bytowych, opiekuńczych, medycznych, edukacyjnych, społecznych i religijnych. Prowadzenie działań
z zakresu rehabilitacji fizycznej, umysłowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Zadanie będzie realizowane na terenie Powiatu Głubczyckiego na zaspokojenie bytowych  dla około 50 osób od 01.01.2022 r. do 31.12.2026 r.

Na realizację ww. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, Powiat Głubczycki przeznaczył  w 2022 roku planowaną kwotę 1.411.049, 00 zł.

W 2022 roku Zarząd Powiatu ogłosił konkurs podejmując uchwałę nr CLX/807/2022 Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Powiatu Głubczyckiego realizowanego w 2022 roku
z zakresu pomocy społecznej, w sferze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w sferze działalności na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach Programu w trybie konkursowym ofert w 2022 roku Powiat zlecił realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dla Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom
w Głubczycach, ul. Zakonna 3 – inna jednostka kościelna.

Celem zadania była pomoc dzieciom i młodzieży z powiatu głubczyckiego z rodzin dysfunkcyjnych, wykluczonych społecznie, niepełnosprawnych, przeżywających różne trudności, narodowości polskiej i ukraińskiej. Problemy były rozwiązywane poprzez zajęcia
w świetlicy socjoterapeutycznej i Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży w Franciszkańskim Ośrodku Pomocy Dzieciom, poprzez  prowadzenie zajęć rozwijające zainteresowania, uzdolnienia i talenty dzieci i młodzieży, poprzez zajęcia artystyczne, plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe czy kulinarne, organizację turniejów sportowych, przeprowadzanie warsztatów tematycznych, pikników, festynów, wycieczek krajobrazowych i warsztatowych, organizację wypoczynku letniego. W ramach realizacji zadań odbyły się imprezy okolicznościowe, które pozwoliły zintegrować dzieci i młodzież oraz zachęciły do otwarcia
i serdeczności. Przebywanie na zajęciach z rówieśnikami i opiekunami, którzy otaczali dzieci życzliwością i wsparciem pozwoliły na odreagowanie określonych doświadczeń traumatycznych przeżywanych w rodzinie. Zorganizowanie pikniku integracyjnego na
pow. Głubczyckim, zorganizowanie wyjazdu na spływ kajakowy, zorganizowanie wyjazdu na wypoczynek letni, zorganizowanie wyjazdu na największe spotkanie młodych w województwie opolskim, zorganizowanie różnych warsztatów tematycznych czy kulinarnych, zorganizowanie wyjazdu do Chełmska Śląskiego na warsztaty tkackie i zwiedzanie muzeum tkactwa śląskiego, organizacja różnych turniejów sportowych, zajęcia socjoterapeutyczne i środowiskowe, praca grupowa, indywidualna w Franciszkańskim Ośrodku Pomocy Dzieciom.

Na realizację ww. zadania publicznego z zakresu pomocy społeczne, Powiat Głubczycki przeznaczył w 2022 roku  kwotę  20. 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane w terminie od 15.06.2022 r. do 15.11.2022 r.

W 2021 roku Zarząd Powiatu w Głubczycach ogłosił konkurs podejmując Uchwałę nr CXXIX/702/2021 Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 23.09.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2022 roku.

W ramach Programu, w trybie otwartego konkursu ofert Powiat zlecił na rok 2022 zadanie polegające na prowadzeniu punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz powierzenia zadania
z zakresu edukacji prawnej i mediacji. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zwanej „punktem” znajduje się na terenie Powiatu Głubczyckiego, pod adresem Urząd Miejski w Kietrzu , ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz.

Zarząd Powiatu w Głubczycach ogłosił, iż po rozpatrzeniu ofert złożonych w otwartym konkursie ofert wybrał ofertę złożoną przez Fundację Młodzi Ludziom z siedzibą
w Łodzi przyznając jej dotację w kwocie 64.020,00 zł na realizację przedmiotowego zadania.

 

 

III. Podsumowanie

Suma dotacji przekazanych w 2022 roku: 1.495.069,00 zł

w tym:

- w trybie konkursowym ofert: 84.020,00 zł

- na podstawie umowy wieloletniej: 1.411.049,00 zł

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2022 zostanie opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Głubczycach www.powiatglubczycki.pl