Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok.(s)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

 skarbnika powiatu

Głubczyce, dnia ……27.04.2023 r.……………………………….

                                                     (miejscowość)

Uwaga:

1.   Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.

2.   Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

3.   Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4.   Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5.   Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.   W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), .....Anna Maria Kasperek-Pindur....................Pojda.................................................................................................................,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ....25.09.1957r................................ w .......................Glubczycach............................................................................................

................................................................................................................................................................................

....................................…………………………………………………………………........................................................................

Starostwo Powiatowe w Glubczycach.............Skarbnik Powiatu.........................................................................…………………………..............................................................,

                                                   (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ..244733,88........................................................................................

8610................wklad czlonkowski w  PKZP ...................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

– środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .............nie dotyczy..................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

– papiery wartościowe: .obligacje skarbowe .............................................................nie dotyczy..........................................................................

.............................................................................................................................................................................

........................... na kwotę: ..............nie dotyczy....................................... ……......................................................

II.

1. Dom o powierzchni: ……74………….. m2, o wartości: …ok.…70.000,-……………....... tytuł prawny: ..wspolwlasnosc...........................................

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy................. m2, o wartości: ...nie dotyczy...................... tytuł prawny: ……nie dotyczy……………………….......

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ....nie dotyczy..........................................., powierzchnia: .......nie dotyczy......................................................

o wartości: ......nie dotyczy................................................................................................................................................

rodzaj zabudowy: ..............nie dotyczy.................………………............................................................................................

tytuł prawny: .....................nie dotyczy.............................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...nie dotyczy..................……...........

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: ..........6.726 m2 grunt zabudowany,garaz..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

o wartości: ...........ok......5.000,-........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

tytuł prawny: .......wspolwlasnosc..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: .......................................

...................nie dotyczy.............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ....nie dotyczy.......................................................................

................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........nie dotyczy......................................................

................................................................................................................................................................................

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji: ....nie dotyczy.............................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ...............nie dotyczy......................................................................

................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......nie dotyczy........................................................

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .................................................

........................nie dotyczy........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ..........................

......................................nie dotyczy......................................................................................................................................

– osobiście ...............nie dotyczy..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

– wspólnie z innymi osobami ........nie dotyczy....................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ....nie dotyczy.....................................

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .......nie dotyczy.............................................................................

...........................................................................................................................................................................

– osobiście ........................................nie dotyczy................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

– wspólnie z innymi osobami .............nie dotyczy................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .........nie dotyczy.................................................

............................................................................................................................................................................

 

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .......………nie dotyczy……….....................................................................

............................................................................................................................................................................

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): ...............nie dotyczy.............................................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....... ………nie dotyczy………........................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .............nie dotyczy................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..........nie dotyczy................................................

2. W spółdzielniach: ..............................nie dotyczy................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): ...............nie dotyczy.............................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .....nie dotyczy..........................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........nie dotyczy...................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....nie dotyczy......................................................

............................................................................................................................................................................

3. W fundacjach prowadzących działalność  gospodarczą: ..........nie dotyczy.........................................................................

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..........................nie dotyczy…….............................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .......................nie dotyczy........................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........nie dotyczy....................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......nie dotyczy....................................................

............................................................................................................................................................................

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:275976,72........wspolne dochody z małżonkiem (wspolnosc malzenska)...........................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): ........................................................................................................

....samochod Honda Accord z 2010 roku, samochod Honda HR z 2022 roku............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): .............

.....PKO BP kredyt na zakup mieszkania 101130,07 limit na karcie kredytowej w banku City Handlowy 12600,-.....i w banku Santander25000,-.............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

 

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: …………………………………………………………...........................

................................................................................................................................................................................

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):

1. ..........................................................................................................................................................................

2. ..........nie dotyczy.................................................................................................................................................................

3. ......nie dotyczy....................................................................................................................................................................

4. .......................................................................................................................................................................

 

 

 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Glubczyce,27.04.2023r..............................................                                                    ..........................................

(miejscowość, data)                                                                                                                                (podpis)

____________________________

1  Niewłaściwe skreślić.

2  Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3  Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.