Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oświadczenie majątkowe za 2023 r - rozwiązanie stosunku pracy - Sebastian Związek

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz
osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty1

Głubczyce, dnia 31.01.2023

                                                     (miejscowość)

Uwaga:

1.   Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.

2.   Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

3.   Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4.   Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5.   Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.   W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), Sebastian Związek,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 6.03.1975r. w Opolu,

Miejsce zatrudnienia: Starostwo Powiatowe w Głubczycach, 48-100 Głubczyce ul.Kochanowskiego 15,

Stanowisko: Kierownik Wydziału Drogownictwa,

                                                   (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 11000zł  .............................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

– środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy.............................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

– papiery wartościowe: nie dotyczy.......................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

........................... na kwotę: nie dotyczy……............................................ ……......................................................

II.

1. Dom o powierzchni: 189,70 m2, o wartości: 400 000zł  tytuł prawny: współwłasność 1/2

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy,  o wartości: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy……………………..................................................

o wartości: nie dotyczy………............................................................................................................................

rodzaj zabudowy: nie dotyczy.............………………............................................................................................

tytuł prawny: nie dotyczy.................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy….……...........

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: nie dotyczy..................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

o wartości: nie dotyczy.......................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

tytuł prawny: nie dotyczy...................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy.....................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy.........................................................

................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy............................................

................................................................................................................................................................................

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy...................................................................

................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy............................................

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy……….......................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy…......

............................................................................................................................................................................

– osobiście : nie dotyczy.....................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

– wspólnie z innymi osobami : nie dotyczy………………….....................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy…....................

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy.................................................................

...........................................................................................................................................................................

– osobiście : nie dotyczy…..................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

– wspólnie z innymi osobami : nie dotyczy........................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy………................................

............................................................................................................................................................................

 

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy..........................................................................

............................................................................................................................................................................

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy...........................................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy..............................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy...........................................................................

..........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy........................................

2. W spółdzielniach: nie dotyczy.............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy...........................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy............................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy..........................................................................

..........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy........................................

............................................................................................................................................................................

3. W fundacjach prowadzących działalność  gospodarczą: nie dotyczy.................................................................

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy..........................................................................................

..........................................................................................................................................................................

    – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy............................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy..........................................................................

..........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy........................................

............................................................................................................................................................................

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Dochód z tytułu zatrudnienia: 14837,27zł,

Dochód z umów zlecenia, umów o dzieło: 500,00zł,

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji):

Toyota Rav4, 2006 rok, własność, wartość 25000 zł.

 

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

Nie dotyczy.

 

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ……………………….

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):

1. …………………………………………………………………………………………………….

2. Nie dotyczy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Nie dotyczy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Nie dotyczy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

....Głubczyce 31.01.2023....                                                                                                   ..........................................

(miejscowość, data)                                                                                                                                (podpis)

____________________________

1  Niewłaściwe skreślić.

2  Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3  Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.