Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2/D/2023 z dnia 19.07.2023r.

AB.6740.6.1.2023                                                                                                                                      Głubczyce, 19.07.2023r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GŁUBCZYCKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu

na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2023r., poz. 162) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2023r., poz. 775 wraz z późn. zmianami)

podaję do wiadomości, że

na wniosek Wójta Gminy Branice z dnia 16 czerwca 2023r. (data wpływu)

uzupełniony dnia 23 czerwca 2023r.

została wydana decyzja nr 2/D/2023 w dniu 19 lipca 2023r.

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

obejmującej

budowę, rozbudowę oraz przebudowę dróg gminnych wraz z rozbudową instalacji kanalizacji deszczowej oraz budową instalacji oświetlenia ulicznego w ramach zadania określonego przez inwestora jako: „przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w miejscowości Branice – etap II”.

Zgodnie z wnioskiem planowana inwestycja realizowana będzie w jednostce ewidencyjnej Branice, obrębie ewidencyjnym Branice na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji, stanowiące obecnie pas drogowy drogi gminnej, w zakresie przebudowy (stanowiące własność Gminy Branice): nr 1162, nr 191/10, nr 191/6, nr 152/13;

2. w liniach rozgraniczających teren inwestycji, w części stanowiącej obecnie pas drogowy drogi gminnej przeznaczona pod przebudowę, a w pozostałej części przeznaczona pod rozbudowę (stanowiąca własność Gminy Branice):

L.p.

Nr działki pierwotny

Nr działki po podziale, przeznaczonej pod inwestycję drogową

Nr działki po podziale stanowiącej obecnie pas drogi w części przeznaczonej do przebudowy

  1.  

191/12

191/16

191/18

191/17

3. w liniach rozgraniczających teren inwestycji, mająca stanowić pas drogowy drogi gminnej, w zakresie budowy (stanowiąca własność Gminy Branice): nr 153/7;

4. w liniach rozgraniczających teren inwestycji, mające stanowić pas drogowy drogi gminnej, w zakresie budowy wraz z podziałem nieruchomości (stanowiące własność Gminy Branice):

L.p.

Nr działki pierwotny

Nr działki po podziale, przeznaczonej pod inwestycję drogową

Nr działki po podziale, nie objętej inwestycją

1.

152/10

152/15

152/16

152/22

2.

153/4

153/11

153/10

153/15

3.

153/6

153/12

153/13

153/14

4.

152/11

152/17

152/18

152/19

numery działek po podziale, przeznaczone pod inwestycję drogową przeznaczone są do włączenia do pasa drogowego dróg gminnych;

5. w liniach rozgraniczających teren inwestycji, mające stanowić pas drogowy drogi gminnej, w zakresie rozbudowy wraz z podziałem nieruchomości (stanowiące własność Gminy Branice):

L.p.

Nr działki pierwotny

Nr działki po podziale, przeznaczonej pod inwestycję drogową

Nr działki po podziale, nie objętej inwestycją

1.

190/11

190/16

190/15

2.

152/12

152/20

152/21

numery działek po podziale, przeznaczone pod inwestycję drogową przeznaczone są do włączenia do pasa drogowego dróg gminnych;

6.  liniach rozgraniczających teren inwestycji, mające stanowić pas drogowy drogi gminnej, w zakresie rozbudowy wraz z podziałem nieruchomości i przeniesieniem własności:

L.p.

Nr działki pierwotny

Nr działki po podziale, przeznaczonej pod inwestycję drogową

Nr działki po podziale, nie objętej inwestycją

1.

190/9

190/13

190/14

2.

187/1

187/5

187/6

numery działek po podziale, przeznaczone pod inwestycję drogową przeznaczone są do włączenia do pasa drogowego dróg gminnych oraz planowane do przejęcia na rzecz Gminy Branice.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje rozbudowę i przebudowę drogi gminnej, która pełnić będzie funkcję drogi dojazdowej klasy „D”. Zasadniczo przekrój drogi to 1x2 (droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa) z pasami ruchu o szerokości 2,5m oraz 3,00m o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. Na części projektowanego  odcinka zaprojektowano przekrój drogi 1x1 (droga jednojezdniowa, jednopasowa, jednokierunkowa) z pasem ruchu o szerokości 3,50m. W zasadniczej części drogi przy pasie ruchu zaprojektowano chodnik o szerokości 1,80m, który połączony zostanie z istniejącą infrastrukturą znajdującą się w miejscowości Branice. Na pozostałym odcinku wykonane zostaną pobocza o szerokości 0,75m oraz miejscowo (wskutek trudnych warunków) o szerokości 0,50m. Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z kostki betonowej. Jako obramowanie nawierzchni jezdni i zjazdów zaprojektowano krawężniki drogowe 15x30x100cm. Obramowanie chodników zaprojektowano z obrzeży betonowych 8x30x100cm na ławach betonowych. W ramach inwestycji zainstalowane zostaną dodatkowe wpusty drogowe, które poprzez przykanaliki odprowadzać będą wody opadowe i roztopowe do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z przyjętymi spadkami oraz profilem. Ponadto inwestycja obejmuje budowę instalacji oświetlenia drogi. Projektowaną konstrukcję nawierzchni przyjęto dla kategorii ruchu KR2 – przy założeniu eksploatacji 20lat i dopuszczalnym nacisku na oś 100kN.

Informujemy, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz załączonymi do niej materiałami  w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Głubczycach; tel.: 77/4053675, fax.77/4856533 w godzinach pracy urzędu tj.: poniedziałki w godz. 730-1600 i piątki w godz. 730-1500, wtorki, środy i czwartki w godz. 730-1530 oraz złożyć odwołanie na w/w adres Urzędu w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które jednocześnie zostaje  podane  do  publicznej  wiadomości  na  tablicy ogłoszeń  w  Starostwie Powiatowym w Głubczycach, w Urzędzie Miejskim w Głubczycach, a także w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznych tych urzędów, a także w prasie lokalnej.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2023r., poz. 775 wraz z późn. zmianami) zawiadomienie stron o wydanej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                                                       STAROSTA GŁUBCZYCKI

                                                                                                                                                 Piotr Soczyński