Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan zamówień publicznych na 2023 rok - aktualizacja 9

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne                                                                                                                                                                           

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Informacje dodatkowe

Informacja na temat aktualizacji

1

2

3

4

5

6

7

1.    ROBOTY       BUDOWLANE

1.1.1

Przebudowa boiska sportowego przy Alei Śląskiej w Głubczycach

Tryb podstawowy bez negocjacji

511 436,11 zł

I kw. 2023 r.

 

 

1.1.2

Modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej

Tryb podstawowy bez negocjacji

4 065 040,65 zł

I kw. 2023 r.

 

 

1.1.3

Przebudowa drogi powiatowej nr 1216O relacji Głubczyce-Opawica w miejscowości Gołuszowice - etap III

Tryb podstawowy bez negocjacji

2 529 198,44 zł

II kw. 2023 r.

 

 

1.1.4

Przebudowa drogi powiatowej w m. Nowa Wieś Głubczycka

Tryb podstawowy bez negocjacji

192 500,00 zł

III kw. 2023 r.

 

 

1.1.5

Wykonanie remontów dróg masą asfaltową na gorąco

Tryb podstawowy bez negocjacji

633 976,20 zł

II kw. 2023 r.

 

 

1.1.6

Remont części drogi powiatowej nr 1234O relacji DW nr 420 – Rozumice – Ściborzyce Wlk. – Granica Państwa

Tryb podstawowy bez negocjacji

610 679,00 zł

III kw. 2023 r.

 

dodana pozycja

1.1.7

Remont części drogi powiatowej nr 1287O relacji Dobieszów – Pielgrzymów

Tryb podstawowy bez negocjacji

579 756,09 zł

III kw. 2023 r.

 

dodana pozycja

2.    DOSTAWY

1.2.1

Zakup samochodu dla Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Głubczycach
(Bliżej rodziny i dziecka)

Tryb podstawowy bez negocjacji

159 050,00 zł

II kw. 2023 r.

 

 

1.2.2

 

 

 

 

 

 

1.2.3

 

 

 

 

 

 

3.    USŁUGI

1.3.1

Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 dla miasta Głubczyce

Tryb podstawowy bez negocjacji

450 000,00 zł

II kw. 2023 r.

 

 

1.3.2

Udzielenie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w wysokości 3 000 000,00 zł na okres 2024 r.

Tryb podstawowy bez negocjacji

240 000,00 zł

IV kw. 2023 r.

 

 

1.3.3

Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 3 700 000,00 zł w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu powiatu głubczyckiego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków majątkowych

Tryb podstawowy bez negocjacji

940 000,00 zł

III kw. 2023 r.

 

 

 

Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

 

1)

tryb podstawowy - bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);

2)

tryb podstawowy - negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);

3)

tryb podstawowy - negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);

4)

partnerstwo innowacyjne;

5)

negocjacje bez ogłoszenia;

6)

zamówienie z wolnej ręki;

7)

konkurs;

8)

umowa ramowa.

Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe). Należy wskazać, czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

 

Sporządziła: Marta Stupińska

09.08.2023 r.