Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie w wyborze najkorzystniejszej oferty-udzielenie kredytu długoterminowego

Zawiadomienie w wyborze najkorzystniejszej oferty-udzielenie kredytu długoterminowego.

                                                                                                                                                                                   Głubczyce, dnia 2023-08-21                                                                                                                                                                               

 

Powiat Głubczycki

ul. Kochanowskiego 15

48-100 Głubczyce

……………………………………………….

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 3 700 000,00 zł w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu powiatu głubczyckiego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków majątkowych” – znak sprawy OR.272.8.2023.

Zamawiający, Powiat Głubczycki, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:

Bank Gospodarstwa Krajowego

ul. Żeromskiego 1

45-053 Opole

na:

Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 3 700 000,00 zł w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu powiatu głubczyckiego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków majątkowych za cenę brutto 1 056 352.33 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

 

 

 

Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z łączną liczbą punktów:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Termin wypłaty transzy kredytu

 

 

 

 

Łączna liczba punktów

2

Bank Gospodarstwa Krajowego

ul. Żeromskiego 1

45-053 Opole

  60,00

  40,00

 

 

 

 

  100,00

3

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

ul. Puławska 15

02-515 Warszawa

  53,97

  40,00

 

 

 

 

  93,97

1

Bank Spółdzielczy w Namysłowie

Pl. Wolności 12

46-100 Namysłów

  0,00

  0,00

 

 

 

 

  0,00

 

 

Informacja o terminie zawarcia umowy

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 308 ust. 3 ustawy Pzp.

 

 

 

                                                                                                         Zamawiający

                                                                                                                                                            mgr Piotr Soczyński

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-platforma.pdf (916,61KB)