Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Głubczyckiego w roku 2024 z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) oraz art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), Zarząd Powiatu w Głubczycach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Głubczyckiego w roku 2024 z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 2. Ogłoszenie zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Głubczyckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głubczycach.
3. Ogłoszenie kierowane jest do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Głubczyckiemu.§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

                                                                                                                                                       Zarząd Powiatu w Głubczycach

   

OGŁOSZENIE
o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Głubczyckiego
w roku 2024 z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego


1. Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwanej dalej „ustawą”, Zarząd Powiatu w Głubczycach zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Głubczyckiego w roku 2024 z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w pracach komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. Posiedzenie komisji odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Głubczycach.
3. Do zadań komisji konkursowej będzie należeć:
1) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,
2) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego,
3) rekomendowanie ofert Zarządowi Powiatu w Głubczycach.
4. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorące udział w konkursie.
5. Zgłoszenia kandydata dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia i przesłanie go drogą pocztową (decyduje data wpływu, a nie stempla pocztowego) na adres Starostwa Powiatowego w Głubczycach: ul. Jana Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, lub złożenie go bezpośrednio w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach (adres jak wyżej), w terminie do dnia 18.10.2023 r. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, z ramienia których kandydat występuje.
6. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów, Zarząd Powiatu w Głubczycach dokona wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, biorąc pod uwagę datę wpływu prawidłowo złożonych do Starostwa Powiatowego w Głubczycach zgłoszeń.
7. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych informacji i podpisów, nie będą brane pod uwagę przy powoływaniu składu komisji konkursowej.
8. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych ofertach jest Starosta Głubczycki. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2024 r.
 

PDF   Uchwała Nr CCXXXV10372023 Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 10-10-2023 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w.pdf (419,29KB)

DOCXZałącznik nr 1.2 CCXXXV10372023.docx (7,18KB)

DOCXZałącznik nr 1 CCXXXV10372023.docx (7,39KB)