Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont drogi powiatowej nr 1227O relacji Tłustomosty-Kietrz

Głubczyce, dnia 13.10.2023 r.

Powiat Głubczycki

ul. Kochanowskiego 15

48-100 Głubczyce

……………………………………………….

[nazwa zamawiającego, adres]

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Remont drogi powiatowej nr 1227O relacji Tłustomosty-Kietrz” – znak sprawy OR.272.12.2023.

Zamawiający, Powiat Głubczycki, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Adamczyka 12

47-400 Racibórz

na:

Remont drogi powiatowej nr 1227O relacji Tłustomosty-Kietrz

za cenę brutto 596 358,61 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego i została

najwyżej oceniona w oparciu o kryteria oceny ofert.

Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z łączną liczbą punktów:

Nr
oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Punkty za kryterium I
(Cena)

Punkty za kryterium II
(Okres gwarancji)

Łączna liczba punktów

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Adamczyka 12

47-400 Racibórz

  60.00

  40.00

  100.00

2

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk

ul. Sosnowiecka 11

48-100 Głubczyce

  55.85

  40.00

  95.85

1

GRUNT Usługi Drogowe Jacek Toborek

ul. Zielona 1

48-100 Głubczyce

  39.98

  40.00

  79.98

Informacja o terminie zawarcia umowy

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 308 ust. 3 ustawy Pzp.

 

 

Zamawiający

Piotr Soczyński

PDFScan-Zawiadomienie o wyborze oferty - OR.272.12.2023.pdf (465,03KB)