Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXI sesja Rady Powiatu w Głubczycach - 19.10.2023 r.

Protokół LXI sesji Rady Powiatu w Głubczycach

z dnia 19 października 2023 r.

Obrady rozpoczęto 2023-10-19 o godz. 14:11:51, a zakończono o godz. 18:48:41 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Wojciech Bernacki
 2. Maria Farasiewicz
 3. Bogdan Kulik
 4. Marian Podkówka
 5. Artur Czechowicz
 6. Irena Sapa
 7. Bronisława Pawlik
 8. Radosław Gorzko
 9. Jan Jasion
 10. Benedykt Pospiszyl
 11. Anita Juchno
 12. Piotr Soczyński
 13. Krzysztof Hajda
 14. Bartosz Rudziński (radny dołączył do obrad w pkt 3)
 15. Tomasz Ognisty (radny dołączył do obrad w pkt 3, a opuścił obrady w pkt 11) 

1. Otwarcie obrad. - 14:11:00

Przewodniczący Rady Radosław Gorzko poinformował, że przed sesją wpłynęło do niego oświadczeniee Starosty Piotra Soczyńskiego z rezygnacją z pełnienia funkcji Starosty Powiatu Głubczyckiego i w związku z tym będzie konieczność zmiany porządku obrad przesłanego drogą elektroniczną.

2. Przyjęcie porządku obrad. - 14:12:00

W związku ze złożeniem rezygnacji przez Starostę Piotra Soczyńskiego przed dzisiejszą sesją Przewodniczący Rady Radosław Gorzko poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, na najbliższej sesji, tj. dzisiejszej musi być ona rozpatrzona. Dlatego zaproponował zmienić porządek obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych w powiecie głubczyckim.
 4. Informacja o działalności i organizacji powiatowych placówek oświatowych.
 5. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Zarządu Powiatu w Głubczycach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Głubczyckiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Głubczyckiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Branice z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Branicach,
 2. zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2023 rok,
 3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 4. delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 5. zmiany Uchwały Nr LIX/371/2023 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach,
 6. zajęcia stanowiska w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji - PROJEKT UCHWAŁY WYCOFANY PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO RADY (jako wnioskodawca tego projektu uchwały Przewodniczący wycofuje go z porządku obrad z uwagi na fakt, iż projekt tej uchwały był tematem wzmożonej dyskusji na wrześniowych i październikowych posiedzeniach Komisji i budził niepotrzebne emocje, zdaniem Przewodniczącego nieuzasadnione. Przewodniczący uważa, że jeżeli już podejmujemy taką uchwałę, to musi ona mieć formę konsensusu, natomiast zaproponowane przez radnych na Komisjach okrojenie uchwały do jednego czy dwóch końcowych zdań gubi jej sens, dlatego wycofuje ten projekt spod obrad).  
 1. (Przewodniczący omyłkowo odczytał 7) Przyznanie statuetek Głubczyckiego Lwa.
 2. (Przewodniczący omyłkowo odczytał 8) Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 3. (Przewodniczący omyłkowo odczytał 9) Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach.
 4. (Przewodniczący omyłkowo odczytał 10) Interpelacje i zapytania radnych.
 5. (Przewodniczący omyłkowo odczytał 11) Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. (Przewodniczący omyłkowo odczytał 12) Zakończenie obrad.

Radni jednogłośnie przyjęli zmieniony porządek obrad.

3. Informacja o działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych w powiecie głubczyckim. - 14:16:00

Informację przedstawiła Pani Agnieszka Klein Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Głubczycach.

 

Nastąpiła zmiana quorum - 14:19:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączył radny Bartosz Rudziński

 

Nastąpiła zmiana quorum - 14:27:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączył radny Tomasz Ognisty

 

4. Informacja o działalności i organizacji powiatowych placówek oświatowych. - 14:38:00

Informację o działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przedstawiła Dyrektor Pani Iwona Kusznier.

Informację o działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących przedstawił Dyrektor Pan Krzysztof Tokarz.

Informację o działalności Zespołu Szkół Mechanicznych przedstawił Dyrektor Pan Jan Łata.

Informację o działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przedstawił Dyrektor Pan Tomasz Kiiszczyk.

 

Przerwa od 15:21 do 15:50

 

5. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. - 15:50:00

Protokół LIX sesji Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 14 września 2023 r. przyjęto jednogłośnie.

Protokół LX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 2 października 2023 r. przyjęto większością głosów przy jednym wstrzymującym się.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Zarządu Powiatu w Głubczycach. - 15:51:00

Starosta Piotr Soczyński uzasadnił swoją decyzję.

Radny Tomasz Ognisty zapytał czym to jest spowodowane i ku czemu ma to zmierzać? Wyraził nadzieję, że to nie jest związane w wyborami.

Przewodniczący Gorzko zapytał Członków Zarządu kiedy dowiedzieli się o rezygnacji, bo on dowiedział się pół godziny przed sesją.

Odpowiedzi udzieli radna Irena Sapa, Wicestarosta Anita Juchno, radny Benedykt Pospiszyl oraz radny Bogdan Kulik.

Wicestarosta Anita Juchno złożyła wniosek o przerwanie sesji o tydzień.

Starosta poprosił, aby nie przesuwać terminu. Jego decyzja wpłynęła formalnie, dokumenty zostały złożone w sposób prawidłowy. Następnie stwierdził, że komfort pracy w Starostwie się popsuł.

Radny Krzysztof Hajda przypomniał słowa Starosty, który stwierdził, że jest to zweryfikowanie jego osoby. Rozumie, że będzie nowy Zarząd, ale niekoniecznie te same osoby. Zdaniem radnego Starosta chce dokonać zmian, a nie się tylko sprawdzić.

Radny Ognisty - nie sądził, że przyjdzie taki moment do podejmowania głosowań. Zdaniem radnego niepotrzebne jest dzisiaj to dzielenie, bo odbiera to dzisiejsze głosowanie jako wielką politykę. Radny nigdy nie odbierał pracy Pana Starosty, Pani Starościny, Pana Przewodniczącego źle. Uważa, że wszyscy pracowali na jednym poziomie. Poróżnić się na koniec kadencji jest niezrozumiałe. Uważa, że robienie takich wyborów jest niepotrzebne. Liczy się to, co zostanie po naszej kadencji.

Przewodniczący Gorzko stwierdził, że Zarząd był corocznie poddawany weryfikacji przez udzielenie wotum zaufania. Następnie zaapelował do Starosty, aby wycofał swoją rezygnację.

Starosta Soczyński absolutnie podtrzymał swoją rezygnację.

Przewodniczący Rady poddał wniosek Wicestarosty Anity Juchno pod głosowanie.

Wynik głosowania: za - 6, przeciw - 8, wstrzymało się - 1.

W wyniku głosowania wniosek został oddalony.

 

Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji Zarządu Powiatu w Głubczycach. - 16:14:00

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Benedykt Pospiszyl, Irena Sapa, Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, Bronisława Pawlik, Bartosz Rudziński, Piotr Soczyński, Artur Czechowicz, Jan Jasion 
 • PRZECIW (2):
  Radosław Gorzko, Anita Juchno
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Marian Podkówka, Krzysztof Hajda, Maria Farasiewicz, Tomasz Ognisty
 • BRAK GŁOSU (2):
  Leszek Bac, Tadeusz Krupa

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Głubczyckiego. - 16:15:00

Na pełnienie funkcji Starosty Głubczyckiego radny Bartosz Rudziński zgłosił Piotra Soczyńskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady Radosław Gorzko zgłosił kandydaturę Anity Juchno, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Radny Benedykt Pospiszyl zgłosił kandydaturę radnego Mariana Podkówkę, który wyraził zgodę.
Radny Bogdan Kulik zgłosił kandydaturę radnego Jana Jasiona, który wyraził zgodę.
Radny Marian Podkówka zgłosił kandydaturę radnej Marii Farasiewicz, która wyraziła zgodę. 

Komisja Skrutacyjna wybrała spośród siebie Przewodniczącego - Jana Jasiona, Sekretarza - Marię Farasiewicz, Członka - Mariana Podkówkę.

Przygotowanie głosowania.

Radca prawny przedstawił zasady głosowania.

Głosowanie tajne.

Liczenie głosów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, głosów ważnych oddano 14, nieważnych oddano 1. Minimalna liczba głosów niezbędna do dokonania wyboru wynosi 9.

Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

 1. Piotr Soczyński - 9
 2. Anita Juchno - 5.

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że do pełnienia funkcji Starosty Głubczyckiego został powołany Pan Piotr Soczyński.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Głubczyckiego. - 16:35:00

Na pełnienie funkcji Wicestarosty Głubczyckiego Starosta Piotr Soczyński zgłosił kandydaturę Pana Artura Czechowicza, który  wyraził zgodę.

Przygotowanie głosowania.

Radca prawny przedstawił zasady głosowania.

Głosowanie tajne.

Liczenie głosów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, głosów ważnych oddano 14, nieważnych oddano 1.

Kandydat otrzymał następującą ilość głosów:

        za - 11

       przeciw - 3

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że do pełnienia funkcji Wicestarosty Głubczyckiego został wybrany Pan Artur Czechowicz.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu. - 16:48:00

Starosta Piotr Soczyński, któremu jako jedynemu przysługuje prawo wskazania radnych do pracy w Zarządzie Powiatu zgłosił następujące kandydatury:

- Irena Sapa,

- Benedykt Pospiszyl,

- Bogdan Kulik.

Przygotowanie głosowania.

Radca prawny poinformował, że w celu usprawnienia procesu głosowania Komisja Skrutacyjna rozdała po trzy karty do głosowania na poszczególnych kandydatów na Członków Zarządu. Następnie Radca przedstawił zasady głosowania.

Starosta Soczyński zadał pytanie radcy prawnemu, czy w związku z tym, że ta karta do głosowania różni się od poprzedniej (brakowało zapisu "wstrzymuje się"), czy istnieje ryzyko, że głosowanie nad wyborem Wicestarosty będzie nieważne ze względu na kartę?

Radca odpowiedział, że wynik głosowania na Wicestarostę był jednoznaczny 11 do 3. Inna karta nie miała wpływu na głosowanie, choć może to być jakiś zarzut formalny do tej uchwały. Nadzór Wojewody będzie się nad tym pochylał. Dla Radcy głos nieważny, a głos wstrzymujący się to są dwie różne kwestie. Głos nieważny nie jest liczony do puli głosów oddanych i to powoduje, że zwykła większość może się zmienić. Radca nie może wykluczyć takiego zagrożenia. Dla niego nie ma to wpływu formalnego, ale dla kogoś innego może mieć. 

Starosta złożył wniosek, aby powtórzyć głosowanie na Wicestarostę na odpowiednich kartach.

Radca stwierdził, że powtórzenie głosowania rozwiałoby wszelkie wątpliwości w zakresie, czy było ważne głosowanie, czy nie.

Przewodniczący Gorzko poddał wniosek Starosty o reasumpcję głosowania nad wyborem Wicestarosty pod głosowanie.

Wynik głosowania: za - 13, przeciw - 1, wstrzymało się - 1.

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty większością głosów.

 

Głosowanie tajne w sprawie wyboru Członków Zarządu.

Liczenie głosów.

 

Nastąpiła zmiana quorum - 17:01

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14

Sesję opuściła radna Anita Juchno.

W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu na kandydatkę Irenę Sapę udział wzięło 15 radnych, głosów ważnych oddano 14, nieważnych oddano 1.

Kandydatka Irena Sapa otrzymała następującą ilość głosów:

        za - 12

       przeciw - 1

       wstrzymało się - 1

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu, - 17:23:00

W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu na kandydata Bogdana Kulika udział wzięło 15 radnych, głosów ważnych oddano 14, nieważnych oddano 1.

Kandydat Bogdan Kulik otrzymał następującą ilość głosów:

        za - 11

       przeciw - 3

       wstrzymało się - 0

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu. - 17:23:00

W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu na kandydata Benedykta Pospiszyla udział wzięło 15 radnych, głosów ważnych oddano 14, nieważnych oddano 1.

Kandydat Benedykt Pospiszyl otrzymał następującą ilość głosów:

        za - 11

       przeciw - 2

       wstrzymało się - 1

 

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że na pełnienie funkcji Członków Zarządu zostali wybrani: Pani Irena Sapa, Pan Bogdan Kulik i Pan Benedykt Pospiszyl.

Uchwała w sprawie wyboru Wicestarosty Głubczyckiego - REASUMPCJA ze względu na wątpliwości co do poprawności kart do głosowania użytych w pierwotnym głosowaniu 

Przewodniczący poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie odpowiednich kart do ponownego głosowania.

Przygotowanie głosowania.

Głosowanie tajne.

 

Nastąpiła zmiana quorum - 17:26

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13

Sesję opuścił radny Tomasz Ognisty

 

Liczenie głosów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, głosów ważnych oddano 14, nieważnych oddano 0.

Kandydat Artur Czechowicz otrzymał następującą ilość głosów:

        za - 12

       przeciw - 1

       wstrzymało się - 1

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że na pełnienie funkcji Wicestarosty Głubczyckiego został wybrany Pan Artur Czechowicz.

Przerwa od 17:30 do 17:38

12. Podjęcie uchwał w sprawie: - 17:38:00

a. przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Branice z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Branicach, - 17:38:00

Uchwała w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Branice z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Branicach - 17:41:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Krzysztof Hajda, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz, Irena Sapa, Wojciech Bernacki, Artur Czechowicz, Benedykt Pospiszyl, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Marian Podkówka, Bartosz Rudziński
 • BRAK GŁOSU (4):
  Leszek Bac, Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa, Anita Juchno

b. zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2023 rok, - 17:42:00

Uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2023 rok - 17:44:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Krzysztof Hajda, Benedykt Pospiszyl, Irena Sapa, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Marian Podkówka, Bronisława Pawlik, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Wojciech Bernacki, Maria Farasiewicz
 • BRAK GŁOSU (4):
  Leszek Bac, Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa, Anita Juchno

c. zmiany wieloletniej prognozy finansowej, - 17:45:00

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - 17:46:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Radosław Gorzko, Krzysztof Hajda, Piotr Soczyński, Benedykt Pospiszyl, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Marian Podkówka, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Artur Czechowicz, Bronisława Pawlik, Wojciech Bernacki
 • BRAK GŁOSU (4):
  Leszek Bac, Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa, Anita Juchno

d. delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, - 17:46:00

Starosta Piotr Soczyński zgłosił kandydatury:

- radnego Wojciecha Bernackiego, który wyraził zgodę,

- radnego Bogdana Kulika, który wyraził zgodę.

 

Głosowanie na kandydaturą radnego Wojciecha Bernackiego: za - 11, przeciw - 0, wstrzymało się - 2. 

Głosowanie na kandydaturą radnego Bogdana Kulika: za - 11, przeciw - 0, wstrzymało się - 2.

W wyniku głosowania kandydatami na przedstawicieli Rady Powiatu w Głubczycach do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zostali radni Wojciech Bernacki oraz Bogdan Kulik.

Uchwała w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - 17:48:00

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Irena Sapa, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Piotr Soczyński, Marian Podkówka, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Bronisława Pawlik
 • PRZECIW (1):
  Krzysztof Hajda
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Wojciech Bernacki
 • BRAK GŁOSU (4):
  Leszek Bac, Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa, Anita Juchno

e. zmiany Uchwały Nr LIX/371/2023 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, - 17:49:00

 

Nastąpiła zmiana quorum - 17:50:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyła radna Anita Juchno

 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/371/2023 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach - 17:50:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Piotr Soczyński, Radosław Gorzko, Bogdan Kulik, Bartosz Rudziński, Wojciech Bernacki, Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Benedykt Pospiszyl, Jan Jasion, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Marian Podkówka
 • PRZECIW (1):
  Krzysztof Hajda
 • BRAK GŁOSU (4):
  Leszek Bac, Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa, Anita Juchno (radna nie brała udziału w głosowaniu)

13. Przyznanie statuetek Głubczyckiego Lwa. - 17:51:00

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Maria Farasiewicz odczytała wnioski o przyznanie statuetek Głubczyckiego Lwa.

Przewodniczący Rady Radosław Gorzko zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna została w tym samym składzie co poprzednio, tj. 

1. Jan Jasion - Przewodniczący,

2. Maria Farasiewicz - Sekretarz,

3. Marian Podkówka - Członek.

Wszyscy wyrazili zgodę.

Przygotowanie głosownia.

Radca prawny przedstawił zasady głosowania.

Głosowanie tajne.

Liczenie głosów.

 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne, w wyniku którego kandydaci do wyróżnienia Statuetką "Głubczyckiego Lwa" w 2023 roku otrzymali następującą ilość głosów:

 • Paweł Buczek: w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, głosów ważnych - 12, nieważnych - 2 (nagroda indywidualna w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA). Kandydat do wyróżnienia otrzymał następującą ilość głosów: za - 12 przeciw - 0;
 • Stowarzyszenie NAPRZECIW: w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, głosów ważnych - 14, nieważnych - 0 (nagroda zbiorowa w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA). Kandydat do wyróżnienia otrzymał następującą ilość głosów: za - 14, przeciw - 0; 
 • Alicja Gorczyńska: w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, głosów ważnych - 13, nieważnych - 1 (nagroda indywidualna w kategorii PROMOCJA POWIATU). Kandydat do wyróżnienia otrzymał następującą ilość głosów: za - 10, przeciw - 3.

W wyniku głosowania wyróżnienie Statuetką "Głubczyckiego Lwa" w 2023 roku otrzymują:

 • Paweł Buczek,
 • Stowarzyszenie NAPRZECIW,
 • Alicja Gorczyńska.

14. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. - 18:19:00

15. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach. - 18:19:00

16. Interpelacje i zapytania radnych. - 18:27:00

17. Wnioski i oświadczenia radnych. - 18:27:00

18. Zakończenie obrad. - 18:48:00