Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup ambulansu na potrzeby systemu ratownictwa medycznego w Powiecie Głubczyckim dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

Głubczyce, dnia 15.11.2023 r.

Powiat Głubczycki

ul. Kochanowskiego 15

48-100 Głubczyce

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia:

Zakup ambulansu na potrzeby systemu ratownictwa medycznego
w Powiecie Głubczyckim dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

Numer referencyjny:

OR.272.18.2023

 

Zamawiający, Powiat Głubczycki, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez wykonawcę:

W.A.S. Wietmarscher Polska Sp. z o.o.

Ostaszewo 57a

87-148 Łysomice

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 686 995,08 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego i została najwyżej oceniona w oparciu o kryteria oceny ofert.

 

 

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert wraz z łączną punktacją:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Punkty za kryterium I

(Cena)

Punkty za kryterium II (Dodatkowy okres gwarancji na pojazd bazowy)

Punkty za kryterium III (Parametry techniczne)

Łączna liczba punktów

1

W.A.S. Wietmarscher Polska Sp. z o.o.

Ostaszewo 57a

87-148 Łysomice

  60.00

  0.00

  20.00

  80.00

 

Informacja o terminie zawarcia umowy

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 308 ust. 3 ustawy Pzp.

Pouczenie

Zamawiający informuje, że wobec czynności zamawiającego przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w art. 505 – 590 ustawy Pzp.

Zamawiający
 

Artur Czechowicz

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - OR.272.18.2023.pdf (516,95KB)