Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego - cz. 1 i cz. 3

Głubczyce, dnia 21.11.2023 r.

Powiat Głubczycki

ul. Kochanowskiego 15

48-100 Głubczyce

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego – zadanie 1 i 3

Numer referencyjny:

OR.272.17.2023

 

Zamawiający, Powiat Głubczycki, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez wykonawcę:

Część nr 1: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego -
część Gminy Głubczyce

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk

ul. Sosnowiecka 11

48-100 Głubczyce

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 590 890,50 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego i została najwyżej oceniona w oparciu o kryteria oceny ofert.

 

Część nr 3: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego -
Gmina Branice

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk

ul. Sosnowiecka 11

48-100 Głubczyce

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 457 357,50 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego i została najwyżej oceniona w oparciu o kryteria oceny ofert.

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert wraz z łączną punktacją:

  1. w zakresie części nr 1: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego - część Gminy Głubczyce:

Nr oferty

Wykonawca

Kryterium - punktacja

Razem

4

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk

ul. Sosnowiecka 11

48-100 Głubczyce

1 - Cena - 60.00

2 - Czas reakcji - 40.00

  100.00

5

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Głubczycach Sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 5

48-100 Głubczyce

1 - Cena - 48.26

2 - Czas reakcji - 13.33

  61.59

3

KAZEX Kazimierz Stefaniszyn

ul. Oświęcimska 13

48-100 Głubczyce

1 - Cena - 38.55

2 - Czas reakcji - 12.00

  50.55

  1. w zakresie części nr 3: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego - Gmina Branice:

Nr oferty

Wykonawca

Kryterium - punktacja

Razem

4

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk

ul. Sosnowiecka 11

48-100 Głubczyce

1 - Cena - 60.00

2 - Czas reakcji - 40.00

  100.00

2

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Drogowych Tomasz Gatner

ul. Ogrodowa 4

48-140 Branice

1 - Cena - 0.00

2 - Czas reakcji - 0.00

  0.00

 

Informacja o terminie zawarcia umowy:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 308 ust. 3 ustawy Pzp.

Pouczenie

Zamawiający informuje, że wobec czynności zamawiającego przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w art. 505 – 590 ustawy Pzp.

Zamawiający
 

Piotr Soczyński

PDFScan - Zwiadomienie o wyborze oferty - Zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Głubczyckiego - cz. 1 i 3.pdf (735,41KB)