Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o unieważnieniu części postępowania - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego - zadanie nr 2

Głubczyce, dnia 27.11.2023 r.

Powiat Głubczycki

ul. Kochanowskiego 15

48-100 Głubczyce

……………………………………………….

[nazwa zamawiającego, adres]

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu części postępowania

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego.” – znak sprawy OR.272.17.2023 – zadanie nr 2.

Zamawiający, Powiat Głubczycki, działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadania nr 2.

Uzasadnienie prawne:

Art. 255 pkt 2 ustawy Pzp - Wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:

W niniejszym postępowaniu na realizację zadania nr 2 (Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego - Gmina Baborów, Gmina Kietrz oraz część Gminy Głubczyce) została złożona tylko jedna oferta. Oferta ta podlegała jednak odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca nie spełniał warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego. W związku z tym, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 2 na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp.


Zamawiający

 


Piotr Soczyński

PDFScan-Zawiadomienie o unieważnieniu zad. 2 - OR.272.17.2023.pdf (270,92KB)