Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nieodpłatna pomoc prawna w 2024 roku

Nieodpłatna pomoc prawna w 2024 roku

 

Zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 roku odwołany zostanie w Polsce stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Od 1 lipca 2023r. beneficjenci pomocy mogą więc umawiać się tylko na wizyty stacjonarne (za wyjątkiem osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osób doświadczających trudności w komunikowaniu się).

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Głubczycach – porady udzielane są przez radców prawnych i adwokatów osobiście w punkcie.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Kietrzu - porady udzielane są przez Fundację Młodzi Ludziom z siedzibą w Łodzi osobiście w punkcie.

Kto może otrzymać pomoc?

Każda osoba, nie będąca w stanie pokryć kosztów odpłatnej pomocy prawnej, znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej (pomoc udzielana między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych), w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona przed uzyskaniem pomocy składa pisemne oświadczenie (wzór poniżej), że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób prowadzących 1-osobową działalność gospodarczą

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób, stanowi pomoc de minimis.

W celu uzyskania pomocy, należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Głubczycach lub przesłać na adres: :

1) wypełnione oświadczenie dot. pomocy de minimis,

2) wypełniony formularz dot. informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Wzór oświadczenia oraz formularz znajdują się poniżej.

Należy wskazać również numer telefonu (do kontaktu).

Jeżeli powyższe dokumenty nie zostaną przedłożone, nie będzie możliwości umówienia terminu porady.

Po weryfikacji złożonych dokumentów, pracownik Starostwa Powiatowego w Głubczycach, zadzwoni pod wskazany numer telefonu, w celu umówienia terminu porady.

Po udzieleniu pomocy podmiot udzielający pomocy wyda beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis.

UWAGA!

Pomoc publiczna jest monitorowana. Obejmuje ono gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości, oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Osoba uprawniona, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą oraz która zwróci się o pomoc, akceptuje, że istnieje obowiązek upublicznienia faktu udzielenia pomocy publicznej. Informacje dot. udzielonej pomocy udostępniane są na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Umówienie terminy porady

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszeń dokonuje się:

  • telefonicznie pod nr telefonu: (77) 405 36 94 - czynnym w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Głubczycach,
  • za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: https://np.ms.gov.pl/zapisy,
  • poprzez e-mail: .

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Głubczyckim 

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Głubczyckim realizowana jest w 2 punktach, przez 4 godziny dziennie, 5 dni w tygodniu:

  1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Głubczycach w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach, ul. Sobieskiego 5a, 48-100 Głubczyce. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci z Okręgowej Rady Adwokackiej (ORA) w Opolu oraz radcowie prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych (OIRP) w Opolu. Dyżury mediacyjne pełnią: adwokat z ORA w Opolu oraz radca prawny z OIRP w Opolu.

Dni i godziny dyżurów:

      Poniedziałek

            09.00 -13.00           

Wtorek

11.00 -15.00

Środa

09.00 -13.00

Czwartek

08.00 -12.00

Piątek

11.00 -15.00

            

  1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kietrzu w budynku Urzędu Miejskiego w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz. Nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji udziela Fundacja Młodzi Ludziom z siedzibą w Łodzi.

Dni i godziny dyżurów:

       Poniedziałek       

13.00 -17.00

Wtorek

08.00 -12.00

Środa

08.00 -12.00

Czwartek

08.00 -12.00

Piątek

           10.00 -14.00            

 

Możliwość udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Dokonywanie zgłoszeń odbywa się w sposób wskazany powyżej. Decyzję w powyższym zakresie będzie podejmował Starosta.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osobom, o których mowa powyżej, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób.

Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej (na adres: Starostwo Powiatowe w Głubczycach, ul. Jana Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce) lub elektronicznej (na adres: sekretariat@powiatglubczycki.pl), oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną informacji o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia oraz danych kontaktowych tej osoby, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Możliwość złożenia opinii o udzielonej pomocy

Osoby uprawnione mogą złożyć opinię o udzielonej im pomocy. Wypełnienie przez osobę uprawnioną formularza oceny, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest uzależnione od zgody osoby uprawnionej. W karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej, które mogą bezsprzecznie identyfikować osobę.

Opinia może być przekazywana przez osoby uprawnione poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy lub przekazywana drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu Starostwa Powiatowego w Głubczycach na adres: sekretariat@powiatglubczycki.pl.

Osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Głubczycach, ul. Jana Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, lub pod wskazanym numerem telefonu: 77 405 36 94. Osoba odbierająca opinię o udzielonej pomocy w formie telefonicznej przedstawia osobie uprawnionej treść pytań zawartych w ankiecie i możliwych do zaznaczenia odpowiedzi, a także zaznacza wybrane przez osobę uprawnioną odpowiedzi.

Wzór formularza oceny znajduje się poniżej.

 

PDFOświadczenie z art. 4 ust. 2 ustawy.pdf (200,90KB)

PDFOświadczenie z art. 4 ust. 2 ustawy_plik edytowalny.pdf (202,82KB)

DOCXFormularz oceny - opinia o udzielonej pomocy.docx (27,49KB)

PDFOświadczenie dotyczace pomocy de minimis.pdf (617,13KB)

PDFFormularz dot. informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2024.pdf (850,17KB)