Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi nr 1225O relacji Baborów - Sucha Psina na odcinku Czerwonków - Baborów

Głubczyce, dnia 23.01.2024 r.

Powiat Głubczycki

ul. Jana Kochanowskiego 15

48-100 Głubczyce

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi nr 1225O relacji Baborów - Sucha Psina na odcinku Czerwonków - Baborów

Numer referencyjny:

OR.272.20.2023

 

Zamawiający, Powiat Głubczycki, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk

ul. Sosnowiecka 11

48-100 Głubczyce

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 8 600 040,36 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego
i została najwyżej oceniona w oparciu o kryteria oceny ofert.

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert wraz z łączną punktacją:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Punkty za kryterium I (Cena)

Punkty za kryterium II (Okres gwarancji)

Łączna liczba punktów

3

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk

ul. Sosnowiecka 11

48-100 Głubczyce

  60.00

  40.00

  100.00

2

P.U.H. "DOMAX" Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8

42-283 Boronów

  57.05

  40.00

  97.05

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Adamczyka 12

47-400 Racibórz

  56.70

  40.00

  96.70

4

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.

ul. Klonowa 11

42-700 Lubliniec

  54.57

  40.00

  94.57

1

GRUNT Usługi Drogowe
Jacek Toborek

ul. Zielona 1

48-100 Głubczyce

  0.00

  0.00

  0.00

 

Informacja o terminie zawarcia umowy

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 308 ust. 3 ustawy Pzp.

Pouczenie

Zamawiający informuje, że wobec czynności zamawiającego przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w art. 505 – 590 ustawy Pzp.

Zamawiający

Piotr Soczyński

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - OR.272.20.2023.pdf (578,07KB)