Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV przetarg sprzedaż dz. 107-2 Gródczany

STAROSTA  GŁUBCZYCKI

ul. Kochanowskiego 15

48-100  Głubczyce

 

                                                                                                                                                    Głubczyce 2024-01-26

Nr G.6840.2.2023

 

O G Ł O S Z E N I E

Starosta Głubczycki zgodnie z art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2023 roku poz. 344 ze zm.).

ogłasza

IV przetarg ustny  nieograniczony

na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości

 

 

Lp.

Oznaczenie

nieruchomości

według

 

 

Powierzchnia

w ha

 

 

Położenie

nieruchomości

 

Opis

nieruchomości

 

Cena  wywoławcza  nieruchomości

w zł

 

Wadium

w zł.

 

Forma

zbycia

nieruchomości

 

Księgi

Wieczystej

Ewidencji

gruntów

1

OP1G/00037033/5

 

arkusz  mapy nr 2

 

działka                 nr  107/2

        

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy                 

 

 

0,0600

 

 

 

Gródczany

 

 

Działka niezabudowana, położona w centrum wsi w pobliżu zabudowań mieszkalnych. Dojazd do działki drogą gminną                o nawierzchni asfaltowej. Kształt działki korzystny, regularny wielokąt, rzeźba terenu pozioma. Uzbrojenie techniczne – wodociąg, sieć energetyczna.

9 000,00

 

900,00

 

 

sprzedaż na własność

w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

 

1. Pierwszy przetarg w spawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 09 listopada 2023 roku.

2. Drugi przetarg w spawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 15 grudnia 2023 roku.

3. Trzeci przetarg w spawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 25 stycznia 2024 roku.

4. Przeznaczenie nieruchomości:

    Dla przedmiotowego terenu nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków     zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Branice nr III/19/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. teren działki  nr 107/2, obręb Gródczany stanowi obszar zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem.

5. Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice.

6. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( jednolity tekst Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm. )     sprzedaż ww nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

7. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw czy też umów na rzecz osób trzecich.

8. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 29 lutego 2024 roku o godzinie 9°°  w siedzibie Starostwa     Powiatowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15  ( III piętro, pokój nr 401 ).

    - w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej  w dniu  23 lutego 2024 roku  wpłacą w/w  wadium  na konto: Starostwo   Powiatowe w Głubczycach PKO BP  S.A. O/Głubczyce  Nr  25 1020 3714 0000 4502 0012 8348, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę   uznania rachunku Starostwa. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia  nieruchomości i numer  działki . 

    - Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania      przetargu,    zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg    wygra, zalicza się na poczet sprzedaży nieruchomości. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną  w wyniku przetargu  na nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nie przystąpi bez  usprawiedliwienia do  zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie    podanym na zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uczestnicy    przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz dowodu wpłaty wadium, a pełnomocnicy ponadto    zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo. Nie posiadanie takich dokumentów spowoduje niedopuszczenie do przetargu.

              - cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości wpłaca się nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej                         na  konto: Starostwo Powiatowe w Głubczycach PKO BP S.A. O/Głubczyce Nr  35 1020 3714 0000 4302 0012 7878.

              - koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca.

9. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

10. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głubczycach  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                           S T A R O S T A

                                                                                                                                     mgr  Piotr  Soczyński