Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie w wyborze najkorzystniejszej oferty-udzielenie kredytu krótkoterminowego

Zawiadomienie w wyborze najkorzystniejszej oferty-udzielenie kredytu krótkoterminowego.

Głubczyce dnia: 2024-02-07

Powiat Głubczycki

ul. Kochanowskiego 15

48-100 Głubczyce

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia:

Udzielenie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w wysokości 3 000 000,00 zł na okres 2024 roku

Numer referencyjny:

OR.272.1.2024

 

Zamawiający, Powiat Głubczycki, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez wykonawcę:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Puławska 15

02-515 Warszawa

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 179 409.84 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył kompletną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert wraz z łączną punktacją:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Termin wypłaty kredytu

Łączna liczba punktów

1

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

ul. Puławska 15

02-515 Warszawa

  60,00

  40,00

  100,00

 

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Uzasadnienie odrzucenia

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:  ustawy Pzp.

Uzasadnienie:

 

 

Informacja o terminie zawarcia umowy

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 308 ust. 3 ustawy Pzp.

Pouczenie

Zamawiający informuje, że wobec czynności zamawiającego przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w art. 505 – 590 ustawy Pzp.

Zamawiający

 mgr inż. Piotr Soczyński