Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr CCLVI/1108/2024 Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 23-02-2024 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.3 Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimtu, typ projektu: "5. Działania edukacyjne i informacyjne związane z klimatem i ochroną zasobów wodnych oraz „8. Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub awarii chemiczno - ekologicznych, czy też sanitarno - epidemiologicznych" w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021 - 2022

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079 z późn.zm.), Zarząd Powiatu w Głubczycach uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty nabór Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.3 Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu, typ projektu: "5. Działania edukacyjne i informacyjne związane z klimatem i ochroną zasobów wodnych oraz „8. Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub awarii chemiczno - ekologicznych, czy też sanitarno - epidemiologicznych" w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021 - 2022.§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.§ 3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Głubczycach, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz na stronie internetowej Powiatu Głubczyckiego.§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Głubczyckiemu.§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Piotr Soczyński

Wicestarosta

Artur Czechowicz

Członek Zarządu

Bogdan Kulik

Członek Zarządu

Benedykt Pospiszyl

Członek Zarządu

Irena Sapa

 

PDF   Uchwała Nr CCLVI11082024 . Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i.pdf (778,78KB)

DOCXZałącznik nr 1.1 CCLVI11082024.docx (10,53KB)

DOCXZałącznik nr 1.2 CCLVI11082024.docx (6,16KB)

DOCXZałącznik nr 1 CCLVI11082024.docx (11,14KB)