Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o unieważnieniu cz. 4, 5, 6, 7 w postępowaniu "Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach Budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Głubczyckim"

Głubczyce, dnia 28.03.2024 r.

Powiat Głubczycki

ul. Jana Kochanowskiego 15

48-100 Głubczyce

……………………………………………….

[nazwa zamawiającego, adres]

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na „Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach Budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Głubczyckim” – znak sprawy OR.272.3.2024 (zadanie częściowe
nr 4, 5, 6, 7)
.

Zamawiający, Powiat Głubczycki, działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadań częściowych nr 4, 5, 6, 7.

Zadanie częściowe nr 4:

Uzasadnienie prawne:

Art. 255 pkt 3 ustawy Pzp - Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu na wykonanie zadania częściowego nr 4 została złożona tylko jedna oferta. Cena ofertowa brutto (55 350,00 zł) przekraczała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia (30 000,00 zł). Różnica pomiędzy ceną ofertową, a kwotą zabezpieczoną przez Zamawiającego wyniosła 25 350,00 zł. W związku z brakiem możliwości zwiększenia środków finansowych, Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie w zakresie zadania częściowego nr 4 na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

Zadanie częściowe nr 5, 6, 7

Uzasadnienie prawne:

Art. 255 pkt 1 ustawy Pzp - Nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

Do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie zadania częściowego nr 5, 6 i 7.

 

Zamawiający

 

Piotr Soczyński

PDFZawiadomienie o unieważnieniu części 4 5 6 7 - OR.272.3.2024-sig.pdf (363,14KB)