Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. 1, 2, 3, 8, 9 w postępowaniu "Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach Budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Głubczyckim"

Głubczyce, dnia 28.03.2024 r.

Powiat Głubczycki

ul. Jana Kochanowskiego 15

48-100 Głubczyce

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia:

Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach Budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Głubczyckim

Numer referencyjny:

OR.272.3.2024

 

Zamawiający, Powiat Głubczycki, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez wykonawcę:

Część nr 1: Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach Budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Głubczyckim - ścieżka rowerowa przy ul. Krakowskiej w Baborowie

STAL-BET Mariusz Kupina Sp. z o.o.

Gadzowice 12B

48-100 Głubczyce

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 27 060,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego i została

najwyżej oceniona w oparciu o kryteria oceny ofert.

Część nr 2: Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach Budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Głubczyckim - ścieżka rowerowa przy ul. Kozielskiej w Baborowie

STAL-BET Mariusz Kupina Sp. z o.o.

Gadzowice 12B

48-100 Głubczyce

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 27 060,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego i została

najwyżej oceniona w oparciu o kryteria oceny ofert.

Część nr 3: Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach Budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Głubczyckim - ścieżka rowerowa w miejscowości Raków

STAL-BET Mariusz Kupina Sp. z o.o.

Gadzowice 12B

48-100 Głubczyce

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 27 060,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego i została

najwyżej oceniona w oparciu o kryteria oceny ofert.

Część nr 8: Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach Budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Głubczyckim - ścieżka rowerowa Boboluszki - Wysoka

STAL-BET Mariusz Kupina Sp. z o.o.

Gadzowice 12B

48-100 Głubczyce

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 27 060,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego i została

najwyżej oceniona w oparciu o kryteria oceny ofert.

Część nr 9: Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach Budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Głubczyckim - ścieżka rowerowa Branice - Michałkowice

STAL-BET Mariusz Kupina Sp. z o.o.

Gadzowice 12B

48-100 Głubczyce

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 27 060,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego i została

najwyżej oceniona w oparciu o kryteria oceny ofert.

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert wraz z łączną punktacją:

Część zamówienia

Wykonawca

Kryterium - punktacja

Razem

1 - Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego
w ramach Budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Głubczyckim - ścieżka rowerowa przy ul. Krakowskiej
w Baborowie

STAL-BET Mariusz Kupina
Sp. z o.o.

Gadzowice 12B

48-100 Głubczyce

1 - Cena - 60.00

2 - Kwalifikacje zawodowe
i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - Doświadczenie Projektanta - 40.00

  100.00

2 - Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego
w ramach Budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Głubczyckim - ścieżka rowerowa przy ul. Kozielskiej w Baborowie

STAL-BET Mariusz Kupina
Sp. z o.o.

Gadzowice 12B

48-100 Głubczyce

1 - Cena - 60.00

2 - Kwalifikacje zawodowe
i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - Doświadczenie Projektanta - 40.00

  100.00

3 - Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego
w ramach Budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Głubczyckim - ścieżka rowerowa w miejscowości Raków

STAL-BET Mariusz Kupina
Sp. z o.o.

Gadzowice 12B

48-100 Głubczyce

1 - Cena - 60.00

2 - Kwalifikacje zawodowe
i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - Doświadczenie Projektanta - 40.00

  100.00

8 - Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego
w ramach Budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Głubczyckim - ścieżka rowerowa Boboluszki - Wysoka

STAL-BET Mariusz Kupina
Sp. z o.o.

Gadzowice 12B

48-100 Głubczyce

1 - Cena - 60.00

2 - Kwalifikacje zawodowe
i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - Doświadczenie Projektanta - 40.00

  100.00

8 - Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego
w ramach Budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Głubczyckim - ścieżka rowerowa Boboluszki - Wysoka

Pracownia Projektowa "Drogowiec"
Bartłomiej Schmidt

ul. Kłodnicka 97/321

41-706 Ruda Śląska

1 - Cena - 49.25

2 - Kwalifikacje zawodowe
i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - Doświadczenie Projektanta - 40.00

  89.25

9 - Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego
w ramach Budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Głubczyckim - ścieżka rowerowa Branice - Michałkowice

STAL-BET Mariusz Kupina
Sp. z o.o.

Gadzowice 12B

48-100 Głubczyce

1 - Cena - 60.00

2 - Kwalifikacje zawodowe
i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - Doświadczenie Projektanta - 40.00

  100.00

9 - Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego
w ramach Budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Głubczyckim - ścieżka rowerowa Branice - Michałkowice

Pracownia Projektowa "Drogowiec"
Bartłomiej Schmidt

ul. Kłodnicka 97/321

41-706 Ruda Śląska

1 - Cena - 44.15

2 - Kwalifikacje zawodowe
i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - Doświadczenie Projektanta - 40.00

  84.15

Informacja o terminie zawarcia umowy:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 308 ust. 3 ustawy Pzp.

Pouczenie

Zamawiający informuje, że wobec czynności zamawiającego przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w art. 505 – 590 ustawy Pzp.

Zamawiający

Piotr Soczyński

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 2 3 8 9 - P - OR.272.3.2024-sig.pdf (400,51KB)