Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oświadczenie majątkowe za 2023 r (sekretarz)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty1

Głubczyce, dnia 29.04.2024 r.

                                                     (miejscowość)

Uwaga:

1.  Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.

2.  Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

3.  Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4.  Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5.  Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.  W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), ...................Wioletta Zofia Makselan /Olech/  ................................................................,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ...07.08.1978 r............. w ..............................Głubczycach.................................................................

................................................................................................................................................................................

....................................………Starostwo Powiatowe w Głubczycach........................................................................

........................................................Sekretarz Powiatu…………………………..............................................................,

                                                   (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: wkłady w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej – 8.600,- zł, środki na koncie 20.030,71,- zł .....................................................................................................

– środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ........................27  EURO.......................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

– papiery wartościowe: .........................................................nie dotyczy..............................................................

.............................................................................................................................................................................

........................... na kwotę: ..................................................nie dotyczy ……......................................................

II.

1. Dom o powierzchni: ..nie dotyczy.. m2, o wartości: ..nie dotyczy ..... tytuł prawny: ....nie dotyczy...................

2. Mieszkanie o powierzchni: .........62...... m2, o wartości: ...180.000,- zł.. tytuł prawny: ……….Akt notarialny.....

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .............nie dotyczy................, powierzchnia: ..............nie dotyczy..............................

o wartości: ........................nie dotyczy.............................................................................................................

rodzaj zabudowy: ..............nie dotyczy………………............................................................................................

tytuł prawny: .....................nie dotyczy.............................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...nie dotyczy……...........

 

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: .....................nie dotyczy.............................................................................................................

............................................nie dotyczy.............................................................................................................

o wartości: ..........................nie dotyczy.............................................................................................................

............................................................................................................................................................................

tytuł prawny: .......................nie dotyczy............................................................................................................

............................................................................................................................................................................

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: ....nie dotyczy.................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ......nie dotyczy...................................................

................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....nie dotyczy.......................................

................................................................................................................................................................................

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji: ......nie dotyczy..........................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: .......nie dotyczy............................................................

................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....nie dotyczy.......................................

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ....nie dotyczy..............................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ...nie dotyczy.....

............................................................................................................................................................................

– osobiście ....nie dotyczy...................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

– wspólnie z innymi osobami ....nie dotyczy.......................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ....nie dotyczy...................

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ......nie dotyczy.............................................................

...........................................................................................................................................................................

– osobiście .....nie dotyczy..................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

– wspólnie z innymi osobami .....nie dotyczy......................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....nie dotyczy....................................

............................................................................................................................................................................

 

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ..... nie dotyczy....................................................................

............................................................................................................................................................................

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): .... nie dotyczy......................................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....... nie dotyczy......................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .....nie dotyczy......................................................................

..........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....nie dotyczy....................................

2. W spółdzielniach: ......................................................................................... nie dotyczy...................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..... nie dotyczy.....................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ...... nie dotyczy......................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...... nie dotyczy....................................................................

..........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....... nie dotyczy................................

............................................................................................................................................................................

3. W fundacjach prowadzących działalność  gospodarczą: ..... nie dotyczy............................................................

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....... nie dotyczy…….............................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...... nie dotyczy.......................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .... nie dotyczy......................................................................

..........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .... nie dotyczy...................................

............................................................................................................................................................................

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: ...dochód – 235.803,73 zł /wraz ze współmałżonkiem/.............................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): ...Skoda Octavia rok produkcji  2013 r................................................

.........................................................................Audi A3 rok produkcji 2006...........................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): .............

.....................1. Kredyt hipoteczny  w Banku PKO BP w Głubczycach w wysokości 16.000 CHF………………………….. …………………../spłacany we franku szwajcarskim / spłacany wspólnie w małżeństwie ..........................................

.....................2. Linia debetowa w Santander Consumer 12.000,-zł ......................................................................

.....................3. Pożyczka mieszkaniowa z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 3.360,-zł ..................

......................4. Pożyczka z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 840,-zł ......................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

 

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ............................

................................................................................................................................................................................

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):

1. ......nie dotyczy...................................................................................................................................................

2. .........................................................................................................

3. ......nie dotyczy....................................................................................................................................................

4. ......nie dotyczy....................................................................................................................................................
Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

....Głubczyce, dnia 29.04.2024 r.............................                                                                                                                              ..........................................

(miejscowość, data)                                                                                                                                                                                                                        (podpis)

____________________________

1  Niewłaściwe skreślić.

2  Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3  Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.