Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oświadczenie majątkowe za 2024 r - rozwiązanie stosunku pracy - Zbigniew Szmuc

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz
osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty1

Głubczyce, dnia 27.02.2024.

                                     (miejscowość)

Uwaga:

1.  Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2.  Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

3.  Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4.  Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5.  Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.  W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), Zbigniew Ryszard  Szmuc nazwisko rodowe Szmuc

                                                                 (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 15 stycznia 1959 r. w Głubczycach

 

                   Starostwo Powiatowe w Głubczycach, kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości

......................................................................................………………………….........................................................

                                                   (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 44 934 zł konto bankowe ;                     

  62 427 zł indywidualne konto zab. emerytalnego IKZE Allianz

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

– środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:  „nie dotyczy”

 

– papiery wartościowe: „nie dotyczy”

   na kwotę: .......................................................................................................................................................

II.

1. Dom o powierzchni: 108 m2  i garaż wolnostojący o pow. 48 m2     , o wartości: 630 000 zł  tytuł prawny: małżeńska  wspólność majątkowa

2. Mieszkanie o powierzchni: 56,04 m2, o wartości: 430 000 zł  tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

3. Gospodarstwo rolne: „nie dotyczy”

rodzaj gospodarstwa: ..............................................., powierzchnia: ....................................................................................................................................................................

o wartości: .....................................................................................................................................................................

rodzaj zabudowy: ...............................……………….....................................................................................................................

tytuł prawny: ....................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .....................……..........................................................................................................................................

4. Inne nieruchomości: „nie dotyczy”

powierzchnia: ......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

o wartości: .......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

tytuł prawny: .......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów:  „nie dotyczy”

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji:  „nie dotyczy”

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...........................................................................................................................................................................

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: „nie dotyczy”

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

 

VI.

 

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): „nie dotyczy”

.......................................................................................................................................................................

– osobiście .......................................................................................................................................................................

    .......................................................................................................................................................................

– wspólnie z innymi osobami .......................................................................................................................................................................

     ......................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .......................................................................................................................................................................

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): „nie dotyczy”

.......................................................................................................................................................................

– osobiście .......................................................................................................................................................................

    .......................................................................................................................................................................

– wspólnie z innymi osobami ......................................................................................................................................................................

    ......................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): „nie dotyczy”

.......................................................................................................................................................................

– jestem członkiem zarządu (od kiedy):

.......................................................................................................................................................................

    .......................................................................................................................................................................

– jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

   ........………………...........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..........................................................

2. W spółdzielniach: „nie dotyczy”

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

– jestem członkiem zarządu (od kiedy)

......................................................................................................................................................................

     ......................................................................................................................................................................

     ......................................................................................................................................................................

– jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

 .....................................................................................................................................................................

     .....................................................................................................................................................................

    ......................................................................................................................................................................

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

   .......................................................................................................................................................................

   .......................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

3. W fundacjach prowadzących działalność  gospodarczą: „nie dotyczy”

– jestem członkiem zarządu (od kiedy):

……..........................……..................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

    – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

    ......................................................................................................................................................................

    ......................................................................................................................................................................

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

   .......................................................................................................................................................................

   .......................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Głubczycach 44 782,18 zł

tj. za styczeń i luty 2024 r.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): Toyota RAV 4 – 2008 rok produkcji; Toyota Aygo – 2019 rok produkcji.

IX.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

„nie dotyczy”.

 

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: 

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):

1. 

2. 

3. „nie dotyczy”

4. „nie dotyczy”

 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Głubczyce  dn.,  27.02.2024                                                                                              ..........................................

          (miejscowość, data)                                                                                                                                                                 (podpis)

____________________________

1  Niewłaściwe skreślić.

2  Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3  Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.