Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oświadczenie majątkowe za 2024 r - Upoważnienie do decyzji Tomasz Kotwica

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz
osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty1

Głubczyce, dnia 21.03.2024.

                                                     (miejscowość)

Uwaga:

1.  Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.

2.  Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

3.  Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4.  Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5.  Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.  W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a),     Tomasz Kotwica

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 01.03.1976 r w Głubczycach

 

Starostwo Powiatowe w Głubczycach: p.o. Kierownika Wydziału Geodezji i Nieruchomości

                                                   (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 25 000,00 zł – małżeńska wspólnota majątkowa

– środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:  250 GBP – małżeńska wspólnota majątkowa

– papiery wartościowe: nie dotyczy

II.

1. Dom o powierzchni: 166,09 m2, o wartości: ok. 650 000,00 zł tytuł prawny: małżeńska wspólnota majątkowa

2. Mieszkanie o powierzchni: a) 66,97 m2  b) 34,50 m2, o wartości: .a) ok 250 000,00 zł b) ok.140 000,00 zł tytuł prawny: a) własność – majątek odrębny b) małżeńska wspólnota majątkowa

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: Zabudowane gospodarstwo rolne , powierzchnia:  0,9189 ha

o wartości:  ok.120 000,00 zł

rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny

tytuł prawny:  współwłasność – ½ całości

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

4. Inne nieruchomości:  a) garaż,  b) działka rolna, c) działka niezabudowana

powierzchnia: a) 17,50 m2,  b) 0,05 ha,  c) 0,2456 ha

o wartości:  a) ok. 20 000,00 zł,  b) ok. 5 000,00 zł,  c) ok. 120 000,00

tytuł prawny: a) własność – majątek odrębny, b) własność – majątek odrębny, c) współwłasność – 6/100 całości

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:  nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

 

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy – osobiście nie dotyczy

– wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

– osobiście nie dotyczy

– wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy                                                                                  – jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy                                                                                                – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):  nie dotyczy                                                                                – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy                                                                                 Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

 

2. W spółdzielniach: nie dotyczy                                                                                                                                          – jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy                                                                                               – jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy                                                                               – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy                                                                             Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy                                    

 

3. W fundacjach prowadzących działalność  gospodarczą: nie dotyczy

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

    – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy                                                                                  

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

 

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Dochód  z tytułu umowy o pracę (wraz ze współmałżonką) – 52 329,13 zł

Wynajem – 2 800,00 zł

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji):  nie dotyczy

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

- Kredyt hipoteczny na zakup domu – 334 000,00 zł (PKO BP) 

 

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: 

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):

1. 

2.

3.

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Głubczyce, dnia 21.03.2024                                                                                                                              ..........................................

(miejscowość, data)                                                                                                                                                                                                                        (podpis)

____________________________

1  Niewłaściwe skreślić.

2  Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3  Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.