Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja infrastruktury drogowej powiatu głubczyckiego (Edycja 6PGR/2023/2913/Polski Lad)

Głubczyce, dnia 07.05.2024 r.

Powiat Głubczycki

ul. Jana Kochanowskiego 15

48-100 Głubczyce

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia:

Modernizacja infrastruktury drogowej powiatu głubczyckiego (Edycja 6PGR/2023/2913/Polski Lad)

Numer referencyjny:

OR.272.5.2024

 

Zamawiający, Powiat Głubczycki, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk

ul. Sosnowiecka 11

48-100 Głubczyce

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 1 740 048,55 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego i została

najwyżej oceniona w oparciu o kryteria oceny ofert.

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert wraz z łączną punktacją:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Punkty za kryterium I (Cena)

Punkty za kryterium II (Okres gwarancji)

Łączna liczba punktów

2

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk

ul. Sosnowiecka 11

48-100 Głubczyce

  60.00

  40.00

  100.00

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Adamczyka 12

47-400 Racibórz

  49.05

  40.00

  89.05

1

TRANSKOM BIAŁDYGA SP. Z O.O.

ul. Polna 1B

47-143 Jaryszów

  45.49

  40.00

  85.49

 

Informacja o terminie zawarcia umowy

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 308 ust. 3 ustawy Pzp.

Pouczenie

Zamawiający informuje, że wobec czynności zamawiającego przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w art. 505 – 590 ustawy Pzp.

 

Zamawiający


Piotr Soczyński

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PLATFORMA - OR.272.5.2024-sig.pdf (443,41KB)